Ktl-icon-tai-lieu

Đường ống bể chứa

Được đăng lên bởi NhOk Bi
Số trang: 99 trang   |   Lượt xem: 2782 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Mục lục
Trang

TỔNG QUAN VỀ BỒN CHỨA DẦU KHÍ.................................................................3
1. Giới thiệu...................................................................................................3
2. Phân loại bồn chứa dầu khí.......................................................................3
THIẾT KẾ BỒN CHỨA...............................................................................................6
1. Xác ñịnh các thông số công nghệ bồn chứa .............................................6
2. Lựa chọn vật liệu làm bồn .........................................................................6
3. Xác ñịnh giá trị áp suất tính toán ...............................................................7
4. Xác ñịnh các tác ñộng bên ngoài ..............................................................7
5. Xác ñịnh chiều dày của bồn ......................................................................8
6. Xác ñịnh các lỗ trên bồn ............................................................................8
7. Xác ñịnh chân ñỡ và tai nâng ....................................................................8
8. Các ảnh hưởng thủy lực ñến bồn chứa.....................................................8
THI CÔNG BỒN CHỨA ............................................................................................11
1. Tổng quan thi công bồn chứa..................................................................11
2. Các phương pháp thi công nền móng .....................................................11
3. Các phương pháp thi công bồn chứa......................................................14
5. Trình tự thi công bồn chứa ......................................................................19
CÁC THIẾT BỊ PHỤ TRỢ BỒN CHỨA..................................................................22
1. Hệ thống Bơm .........................................................................................22
2. Hệ thống van (valves) .............................................................................25
3. Dụng cụ ño..............................................................................................33
THIẾT KẾ HỆ THỐNG ðƯỜNG ỐNG...................................................................45
1. Tổng quan ...............................................................................................45
2. Thiết kế khái niệm cho ñường ống ..........................................................46
3. Thiết kế cơ khí cho ñường ống...
http://www.ebook.edu.vn
1
Mục lục
Trang
TỔNG QUAN VỀ BỒN CHỨA DẦU KHÍ.................................................................3
1. Giới thiệu...................................................................................................3
2. Phân loại bồn chứa dầu khí.......................................................................3
THIẾT KẾ BỒN CHỨA...............................................................................................6
1. Xác ñịnh các thông số công nghệ bồn chứa .............................................6
2. Lựa chọn vật liệu làm bồn .........................................................................6
3. Xác ñịnh giá trị áp suất tính toán ...............................................................7
4. Xác ñịnh các tác ñộng bên ngoài ..............................................................7
5. Xác ñịnh chiều dày của bồn ......................................................................8
6. Xác ñịnh các lỗ trên bồn............................................................................8
7. Xác ñịnh chân ñỡ và tai nâng....................................................................8
8. Các ảnh hưởng thủy lực ñến bồn chứa.....................................................8
THI CÔNG BỒN CHỨA............................................................................................11
1. Tổng quan thi công bồn chứa..................................................................11
2. Các phương pháp thi công nền móng.....................................................11
3. Các phương pháp thi công bồn chứa......................................................14
5. Trình tự thi công bồn chứa......................................................................19
CÁC THIẾT BỊ PHỤ TRỢ BỒN CHỨA..................................................................22
1. Hệ thống Bơm.........................................................................................22
2. Hệ thống van (valves) .............................................................................25
3. Dụng cụ ño..............................................................................................33
THIẾT KẾ HỆ THỐNG ðƯỜNG ỐNG...................................................................45
1. Tổng quan ...............................................................................................45
2. Thiết kế khái niệm cho ñường ống..........................................................46
3. Thiết kế cơ khí cho ñường ống ...............................................................55
QUÁ TRÌNH XÂY LẮP ðƯỜNG ỐNG...................................................................69
1. Lựa chọn và ñánh dấu tuyến ống............................................................69
2. Quyền vận chuyển và quá trình phá hoang.............................................69
3. Quá trình ñào rãnh ..................................................................................70
4. Quá trình rải ống và uốn ống...................................................................72
5. Quá trình hàn ống ...................................................................................73
6. Phủ ống và hạ ống xuống rãnh ...............................................................75
7. Quá trình lấp rãnh ...................................................................................76
8. Thi công tại các vị trí cắt ngang ống qua các khu vực ñặc biệt................77
9. Các vị trí hàn ñoạn nối ống......................................................................78
10. Phục hồi trang thái ban ñầu...................................................................79
11. Các kỹ thuật ñặc biệt sử dụng trong thi công ñường ống......................79
12. Sự an toàn ............................................................................................81
BẢO VỆ VÀ CHỐNG ĂN MÒN CHO HỆ THỐNG ðƯỜNG ỐNG....................82
1. Phân loại ăn mòn ....................................................................................82
2. Các phương pháp kiểm tra và phát hiện ăn mòn ....................................87
3. Các phương pháp bảo vệ chống ăn mòn ................................................91
Đường ống bể chứa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đường ống bể chứa - Người đăng: NhOk Bi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
99 Vietnamese
Đường ống bể chứa 9 10 843