Ktl-icon-tai-lieu

electronics

Được đăng lên bởi Trần Thanh Kha
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 850 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lecture 10
Frequency response

Microelectric Circuit by
Meiling CHEN

1

topics
• Bode diagram
• BJT’s Frequency response
• MOSFET Frequency
response

Microelectric Circuit by
Meiling CHEN

2

vi (t ) = Vi sin ω t

Amplifier

Vo
Magnitude:
Vi
Vo ( s )
T ( s) =
Vi ( s )

Magnitude:

Vi ( jω )

Phase:

φ

s = σ + jω ⇒ s = jω

Vo (ω )
T (ω ) =
Vi (ω )

Vo ( jω )

v o (t ) = Vo sin( ω t + φ )

Steady-state response

∠Vo ( jω )
Phase: ∠V ( jω )
i
Microelectric Circuit by
Meiling CHEN

3

dB (decibel)= Decimal + Bell

dB ≡ 10 log10

p1
p2

2
v
Q p = i2z =
z

⇒ dB = 20 log10

v1
i
= 20 log10 1
v2
i2

Human hearing frequency zone : 10Hz~24kHz
Most Sensitive frequency zone : 2kHz~5kHz

圖表來自

Microelectric Circuit by
Meiling CHEN

4

Logarithmic coordinate
Decade : dec = log10

ω2
ω1

Octave : oct = log 2 ω 2
ω1

dB

ω
ω0
1

2

3 4

10

20

Log scale

Microelectric Circuit by
Meiling CHEN

100

5

Example(low pass)
+
Vi
−

+

R

C

Vo
−

1

1
sC V ⇒ T (ω ) =
i
1 + ( jω ) RC
R+ 1
sC
1
1
1
let ω 0 =
⇒ T (ω ) =
=
RC
1 + ( jω ) RC 1 + ( jω )

Vo =

ω0

1
2
⇒ ∠T (ω ) = 0 − tan −1 1 = −450

if

ω = ω 0 ⇒ T (ω ) =

Microelectric Circuit by
Meiling CHEN

6

T (ω ) =

1
1+ (

Magnitude:
ω
ω
(1 + j ) −1 = −20 log 1 + ( ) 2
ω0 dB
ω0
= −10 log[1 + (

ω 2
) ]
ω0

ω
ω << ω 0 ⇒
≈0
ω0
⇒ dB = −10 log 1 = 0
Phase:

s

ω0

=
)

1
jω
1+ ( )

ω0

ω ω
ω >> ω 0 ⇒ 1 + j
≈
ω0 ω0
ω
⇒ dB ≈ −20 log
ω0
dB = −[20 log ω − 20 log ω 0 ]

ω = ω 0 ⇒ 1 + j1 ⇒ dB = −10 log 2 = −3.01

ω
−1 ω
0
∠(1 + j ) = 0 − tan
ω0
ω0

ω
ω << ω 0 ⇒
≈ 0 ⇒ ∠T (ω ) ≈ tan −1 0 = 0o
ω0
ω
ω >> ω 0 ⇒
≈ ∞ ⇒ ∠T (ω ) ≈ − tan −1 ∞ = −90o
ω 0 Microelectric Circuit by
Meiling CHEN

7

T (ω ) ( dB )

0dB

T (ω ) =

0 .1

1

ω0
ω0 + s

ω
ω0

10

− 20dB / decade
∠ T (ω )

180 0

ω = ω 0 ⇒ − 45 0

90 0

ω
ω0

− 90 0
− 180 0
Microelectric Circuit by
Meiling CHEN

8

Microelectric Circuit by
Meiling CHEN

9

Example(high pass)
+
Vi
−
Vo =

C
R
R
R+ 1

+
Vo
−
Vi ⇒ T (ω ) =

sC

jωRC
1 + ( jω ) RC
(

jω

)

ω0
jωRC
1
let ω 0 =
⇒ T (ω ) =
=
RC
1 + ( jω ) RC 1 + ( jω )

1
2
⇒ ∠T (ω ) = 90 − tan −1 1 = 450

if

ω0

ω = ω 0 ⇒ T (ω ) =

Microelectric Circuit by
Meiling CHEN

10

s
T ( s) =
s + ω0

jω
T (ω ) =
jω + ω 0

Magnitude:
jω
= 20 log ω − 20 log ω 2 + ω 02
jω + ω 0 dB

ω
ω0
dB = 20 log ω − 20 log ω 0
ω = 0.1ω 0 ⇒ dB = 20 log 0.1 = −20

= 20 log ω − 10 log[ω 2 + ω 02 ]
ω >> ω0 ⇒ 20 log

ω << ω 0 ⇒ dB ≈ 20 log

1
1 + ωjω0

⇒ −20 log(1 + ωjω0 )
⇒ dB = −20 lo...
Microelectric Circuit by
Meiling CHEN
1
Lecture 10
Lecture 10
Frequency response
Frequency response
electronics - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
electronics - Người đăng: Trần Thanh Kha
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
electronics 9 10 198