Ktl-icon-tai-lieu

Gia công bằng dòng điện từ

Được đăng lên bởi nhienck-gmail-com
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 647 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Gia c«ng b»ng dßng ®iÖn tö
(EBM – electron beam machining)
Gia c«ng b»ng dßng ®iÖn tö (EBM) dïng dßng ®iÖn tö tèc
®é cao ®îc héi tô ®Ó t¸ch bá kim lo¹i. Trong ph¬ng ph¸p nµy,
mét dßng ®iÖn tö ®Ëp vµo mét ®èi tîng vµ g©y ra nãng chÈy vµ
bay h¬i nhanh vËt liÖu ( VÒ c¬ b¶n gia c«ng b»ng chïm tia ®iÖn tö
còng lµ gia c«ng b»ng ph¬ng ph¸p nhiÖt ). Víi khoan mét vËt
liÖu ®ì ®»ng sau ®îc ë phÝa sau cña ph«i, khi chïm tia xuyªn
qua ph«i vµ tiÕp xóc vËt liÖu ®ì, ¸p lùc bay h¬i cao t¹o bëi vËt liÖu
®ì sÏ ®Èy vËt liÖu ph«i bÞ nãng ch¶y, ®Ó l¹i mét lç trªn ph«i.
Ph¬ng ph¸p EBM cã thÓ dïng ®Ó gia c«ng nhiÒu lo¹i vËt liÖu
kh¸c nhau vµ c¸c tÝnh chÊt vËt liÖu nh ®é cøng, ®é dÎo, ®é dÉn
®iÖn, dÉn nhiÖt vµ ®iÓm nãng chÈy thêng kh«ng lµ c¸c nh©n tè
h¹n chÕ ph¬ng ph¸p nµy. øng dông c«ng nghiÖp lín nhÊt cña
EBM lµ khoan chÝnh x¸c c¸c lç nhá (0,1 ®Õn 1 mm) ë kim c¬ng.
Gia công bằng dòng điện từ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Gia công bằng dòng điện từ - Người đăng: nhienck-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Gia công bằng dòng điện từ 9 10 399