Ktl-icon-tai-lieu

Gia công cơ khí trên máy công cụ

Được đăng lên bởi Thanh Sang Nguyen
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1368 lần   |   Lượt tải: 0 lần
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ QUY NHƠN

CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ

NGHỀ CƠ ĐIỆN TỬ
Tên mô đun: Gia công cơ khí trên máy công cụ
Mã số mô đun: MĐ 32

137

Năm 2011
CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ
MÔ ĐUN GIA CÔNG CƠ KHÍ TRÊN MÁY CÔNG CỤ
Mã số mô đun: MĐ 32
Thời gian mô đun: 60 giờ; (Lý thuyết: 12 giờ; Thực hành: 48 giờ)

1. Vị trí, tính chất của mô đun:
1.1. Vị trí mô-đun:
Mô đun có thể được bố trí học sau các môn học cơ sở: MH07, MH08, MH09,
MH10, MH11, MH13, MH14, MĐ27; học trước các môn học, mô đun chuyên môn
nghề khác.
1.2. Tính chất mô-đun:
Là mô đun bắt buộc trong chương trình đào tạo nghề Cơ điện tử.

2. Mục tiêu mô đun:
2.1. Kiến thức:
- Mô tả được các quy định về nội quy xưởng thực tập.
- Trình bày được cấu tạo, công dụng và nguyên lý làm việc của máy tiện, máy
phay vạn năng.
2.2. Kỹ năng:
- Vận hành được các loại máy tiện, máy phay vạn năng sử dụng trong nghề cắt
gọt kim loại.
- Liệt kê được các loại dao cắt thường dùng trong gia công tiện, phay.
- Gia công tiện, phay được các chi tiết có độ chính xác trung bình.
2.3. Thái độ:
- Tổ chức nơi làm việc gọn gàng, ngăn nắp và đúng các biện pháp an toàn.
- Có tư thế tác phong công nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, khả năng làm việc độc
lập cũng như khả năng phối hợp làm việc nhóm trong quá trình học tập và sản xuất.

3. Nội dung mô đun:
3.1. Nội dung tổng quát và phân bố thời gian:
Số
TT
1
2
3
6

Thời gian
Tên các bài trong mô đun
Nội quy xưởng thực hành
Tiện cơ bản
Phay cơ bản
Kiểm tra kết thúc
Tổng cộng:

Tổng
số

Lý
thuyết

Thực
hành

Kiểm
tra*

1
31
24
4
60

1
6
5
0
12

24
18
0
42

1
1
4
6

* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính
bằng giờ thực hành

138

3.2. Nội dung chi tiết
Bài 1: Nội qui xưởng thực hành
Mục tiêu:
Sau khi học xong bài này, học sinh có khả năng:
- Trình bày được những qui định xưởng thực hành tiện, phay .
- Cam kết thực hiện nghiêm túc qui định khi tham gia thực hành tại xưởng ,nội
qui xưởng thực hành tiện, phay
Nội dung của bài:
Thời gian: 1h (LT: 1h; TH: 0h; KT: 0h)
1.1. Quy định chung xưởng thực hành tiện, phay
Thời
gian:
0.5h
1.2. Các nguyên tắt an toàn khi thực hành tiện, phay
Thời
gian:
0.5h

Bài 2: Tiện cơ bản
Mục tiêu:
Sau khi học xong bài này, học sinh có khả năng:
- Trình bày được cấu tạo, công dụng, nguyên lý làm việc máy tiện vạn năng;
- Mài sửa được các loại dao tiện đúng yêu cầu kỹ thuật;
- Vận hành được máy tiện vạn năng đúng qui định để gia công: tiện mặt trụ
ngoài, tiện mặt đầu, khoan tâm, c...
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ QUY NHƠN
CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ
NGHỀ CƠ ĐIỆN TỬ
Tên mô đun: Gia công cơ khí trên máy công cụ
Mã số mô đun: MĐ 32
Gia công cơ khí trên máy công cụ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Gia công cơ khí trên máy công cụ - Người đăng: Thanh Sang Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Gia công cơ khí trên máy công cụ 9 10 498