Ktl-icon-tai-lieu

Gia công hóa và điện hóa, Giáo sư Đào Văn Hiệp, Bộ môn Công nghệ và Thiết bị, Khoa Hàng không vũ trụ, HVKTQS

Được đăng lên bởi Dang Anh
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 492 lần   |   Lượt tải: 1 lần
gia c«ng hãa vµ ®iÖn hãa
(Chemical and electro-chemical
processes)
GS. TS. §µo V¨n HiÖp
Khoa Hµng kh«ng vò trô, Häc viÖn KTQS

1. Gia c«ng hãa (Chemical Machining)
2. Gia c«ng ®iÖn hãa (Electro-Chemical Machining)

12/03/14

Đào Văn Hiệp, Học viện KTQS

1

1. gia c«ng hãa
(Chemical machining)
GS. TS. §µo V¨n HiÖp
Khoa Hµng kh«ng vò trô, Häc viÖn KTQS

12/03/14

Đào Văn Hiệp, Học viện KTQS

2

1.1. Kh¸i niÖm
Khi kim lo¹i t¸c dông víi axit hay kiÒm m¹nh sÏ t¹o thµnh muèi hßa tan trong dung
dÞch. V× vËy nh÷ng vïng kim lo¹i tiÕp xóc víi hãa chÊt sÏ bÞ mßn ®i, chç nµo cÇn
®Ó l¹i th× ®îc phñ líp b¶o vÖ. HiÖn tîng nµy ®îc dïng ®Ó gia c«ng (kh¾c) chi tiÕt
b»ng kim lo¹i. Cßn ®îc gäi lµ kh¾c hãa (Chemical Etching);
C¸c øng dông
 T¹o c¸c hèc, r·nh n«ng, réng trªn c¸c tÊm, ®Üa, vËt rÌn, ®óc,...
 Thêng ®îc sö dông trong kü thuËt ®iÖn tö: lµm m¹ch in, lß xo ph¼ng, v¹ch trªn encoder,
chÝp IC, m¾t sµng, läc trong kü thuËt y tÕ, lß vi sãng,... BÒ mÆt cã thÓ rÊt nhá hoÆc rÊt lín.

12/03/14

Đào Văn Hiệp, Học viện KTQS

3

1.2. Quy tr×nh gia c«ng
Qu¸ tr×nh gia c«ng cã thÓ chia thµnh 5 bíc
1. Lµm s¹ch bÒ mÆt gia c«ng (i);
2. Phñ líp tr¬ (kh«ng ph¶n øng) - mÆt n¹. MÆt n¹ cã thÓ lµ c¬ häc, vÝ dô kim lo¹i tr¬ hoÆc
polymer, d¸n hoÆc s¬n (ii). Cã thÓ lµ vËt liÖu quang hãa (bÞ ph©n hñy díi t¸c dông cña
¸nh s¸ng ®Æc biÖt, vÝ dô tia cùc tÝm);
3. Kh¾c mÆt n¹, ®Ó lé ra vïng cÇn gia c«ng. NÕu lµ mÆt n¹ c¬ häc th× dïng ph¬ng ph¸p gia
c«ng c¬, vÝ dô c¾t vµ bãc, phay, kh¾c. NÕu lµ mÆt n¹ quang hãa th× dïng ph¬ng ph¸p röa
¶nh ®Ó t¹o mÆt n¹ tõ ©m b¶n (iii). Sau ®ã röa (hßa tan) phÇn kh«ng b¶o vÖ (iv)
4. Kh¾c hãa häc : t¹o ph¶n øng hãa häc (v) ®Ó ¨n mßn vïng vËt liÖu kh«ng bÞ phñ;
5. Hoµn thiÖn (vi): ph¸ bá líp mÆt n¹, röa s¹ch, söa sang,...

12/03/14

Đào Văn Hiệp, Học viện KTQS

4

1.2. C¸c th«ng sè c«ng nghÖ
C¸c th«ng sè c«ng nghÖ c¬ b¶n
1. N¨ng suÊt c¾t: cã thÓ tÝnh b»ng thÓ tÝch vËt liÖu bÞ ¨n mßn trong 1 ®¬n vÞ thêi
gian (MRR - mm3/ph), nhng thêng dïng tèc ®é ¨n s©u - chiÒu s©u c¾t trong 1
®¬n vÞ thêi gian (mm/ph);
2. Tèc ®é ¨n s©u kh«ng phô thuéc diÖn tÝch bÒ mÆt c¾t;
3. HiÖn tîng c¾t lÑm (hµm Õch) kh«ng mong muèn, ®îc ®¸nh gi¸ b»ng tû sè u/d.
Tû sè u/d (cµng nhá cµng tèt);
4. §é nh¸m bÒ mÆt: trung b×nh 2,5-4,5m.

12/03/14

Đào Văn Hiệp, Học viện KTQS

5

1.2. C¸c th«ng sè c«ng nghÖ

12/03/14

Đào Văn Hiệp, Học viện KTQS

6

1.3. C¸c ph¬ng ph¸p gia c«ng hãa
Phay hãa (chemical milling)
1. MÆt n¹ d¹ng c¬, ®îc phñ b»ng c¸ch l¨n, nhóng, xÞt; sau khi kh« cøng ®îc lÊy ®i b»ng ph
¬ng...
12/03/14 Đào Văn Hiệp, Học viện KTQS 1
gia c«ng hãa vµ ®iÖn hãa
(Chemical and electro-chemical
processes)
GS. TS. §µo V¨n HiÖp
Khoa Hµng kh«ng vò trô, Häc viÖn KTQS
1. Gia c«ng hãa (Chemical Machining)
2. Gia c«ng ®iÖn hãa (Electro-Chemical Machining)
Gia công hóa và điện hóa, Giáo sư Đào Văn Hiệp, Bộ môn Công nghệ và Thiết bị, Khoa Hàng không vũ trụ, HVKTQS - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Gia công hóa và điện hóa, Giáo sư Đào Văn Hiệp, Bộ môn Công nghệ và Thiết bị, Khoa Hàng không vũ trụ, HVKTQS - Người đăng: Dang Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Gia công hóa và điện hóa, Giáo sư Đào Văn Hiệp, Bộ môn Công nghệ và Thiết bị, Khoa Hàng không vũ trụ, HVKTQS 9 10 823