Ktl-icon-tai-lieu

Gia công polymer

Được đăng lên bởi shockduhe
Số trang: 96 trang   |   Lượt xem: 2595 lần   |   Lượt tải: 13 lần
Trang
1
GIA CÄNG POLYMER
Chæång I GIÅÏI THIÃÛU CHUNG
I. Âënh nghéa vaì muûc âêch cuía kyî thuáût gia cäng polymer
Cäng nghiãûp hiãûn âaûi cuía caïc cháút cao phán tæíõt âáöu våïi sæû khaïm phaï ra kyî thuáût
biãún tênh hoaï hoüc caïc polymer thiãn nhiãn, trong caïc khaïm phaï quan troüng naìy laì viãûc læu
hoaï cao su vaì acetat hoaï cellulose.
Trong nhæîng nàm gáön âáy polymer (P) täøng håüp âaî chiãúm vai troì chuí âaûo trong cäng
nghiãûp. Våïi viãûc saín xuáút âæåüc nhiãöu loaûi polymer coï tênh cháút hoaï hoüc, hoaï lyï thay âäøi, coï
nhiãöu æïng duûng trong thæûc tãú, täøng håüp polymer âaî tråí thaình hoaût âäüng báûc nháút cuía cäng
nghiãûp hoaï hoüc.
Cuìng våïi sæû phaït trøn polymer täøng håüp vaì
nhán taûo roî raìng laì pháön phaíi phaït triãøn
song song mäüt ngaình biãún âäøi caïc váût liãûu polymer thaình caïc saín pháøm sæí duûng vaìo caïc
viãûc cáön thiãút. Cho nãn trong lénh væûc polymerön phaíi phaït triãøn âäöng thåìi caí hai màût laì
tçm ra caïc váût liãûu polymer måïi vaì caíi tiãún hoàûc âæa ra caïc phæång phaïp gia cäng thêch håüp
våïi loaûi váût liãûu vaì yãu cáöu sæí duûng. Khêa caûnh thæï 2 naìy chênh laì caïc váún âãö maì män kyî
thuáût gia cäng polymer phaíi giaíi quyãút, âáy cuîng laìüt lénh væûc quan troüng cuía cäng
nghiãûp polymer. Trong nhæîng nàm gáön âáy, säú læåüng loaûi polymer måïi tçm ra êt hån so våïi
nhæîng nàm âáöu tiãn cuía sæû phaït triãøn cuía ngaình. Vç váûy, caïc nhaì
khoa hoüc âaîúõng tçm ra
caïc biãûn phaïp sæí duûng hiãûu quaí caïc loaûi polymer hiãûn âang coï.
Så bäü, ta coï thãø âënh nghéa kyî thût gia cäng polymer nhæ sau: Kyî thuáût gia cäng
polymer laìüt ngaình cuía kyî thuáût hoüc, nghiãn cæïu caïc quaï trçnh vaì thiãút bë duìng âãø tàng
tênh cháút cuía váût liãûu polymer vaì âãø gia cäng chuïng thaình nhæîng saín pháøm sæí duûng theo yãu
cáöu âoìi hoíi. Trong quaï trçnh gia cäng, trong nguyãn liãûu coï thãø xaíy ra caïc phaín æïng hoaï hoüc,
caïc biãún daûng vaì cuäúi cuìng laìû thay âäøi báút thuáûn nghëch caïc tênh cháút váût lyï cuía váût liãûu.
Song coïüt âiãøm cáön læu yï laì nhæîng phaín æïng xaíy ra trong quaï
trçnh täøng håüp polymer
khäng làûp laûi trong quaï trçnh gia cäng chuïng. (táút nhiãn coïüt säú træåìng håüp ngoaûi lãû)
Viãûc nghiãn cæïu caïc quaï trçnh gia cäng nhàòm muûc âêch tçm ra phæång phaïp vaì thiãút bë
thêch håüp âãø gia cäng loaûi váût liãûu polymer thaình caïc saín pháøm mong muäún. Phæång phaïp
gia cäng coï aính hæåíng ráút låïn âãún cháút læåüng saín pháøm vaì âãún læåüng noï, phæång phaïp gia
cäng bë chi phäúi båíi tênh cháút cuía váût liãûu polymer cuîng nhæ yãu cáöu vãö hçnh daïng, tênh cháút
cuía saín pháøm cuäúi cuìng.
Viãûc choün læûa mäüt phæång phaïp gia cäng thêch håüp noïi chung laìút phæïc taûp, phaíi chuï
âãún nhiãöu khêa caûnh nhæ tênh cháút cuía váût liãûu ban âáöu, yãu cáö
u vãö cháút læåüng saín pháøm,
yãu cáöu vãöüi êch kinh tãú... Noïi chung phaíi âaím baío thu âæåüc saín pháøm coï tênh nàng täút vaì
coïüi êch vãö kinh tãú.
Âäúi våïi nhæûa nhût ràõn, phæång phaïp gia cäng thêch håüp vaì coïüi hån caí laì phæång
phaïp eïp noïng, vç quaï trçnh eïp nhanh vaì coï thãø âaût nàng suáút cao, âöu kiãûn nhiãût âäü khäng
cao thêch håüp cho viãûc âoïng ràõn váût liãûu, khi eïp xong khäng cáön phaíi laìm nguäüi váût liãûu
trong khuän.
Gia công polymer - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Gia công polymer - Người đăng: shockduhe
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
96 Vietnamese
Gia công polymer 9 10 466