Ktl-icon-tai-lieu

Giám sát chất lượng vật liệu xây dựng

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 318 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bieân soaïn: Löu Tröôøng Vaên, M.Eng (AIT)
1
Gi¸m
s¸t
chÊt
lîng
vËt
liÖu
X©y
dùng
Taøi
lieäu
löu
haønh
noäi
boä
phuïc
vuï
cho
lôùp ”Boài
döôõng
nghieäp
vuï
giaùm
saùt
thi
coâng
xaây
döïng
coâng
trình
Giaûng
vieân: Löu
Tröôøng
Vaên, M.Eng
ÑAÏI HOÏC MÔÛ
BAÙN COÂNG TP.HCM
Giám sát chất lượng vật liệu xây dựng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giám sát chất lượng vật liệu xây dựng - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Giám sát chất lượng vật liệu xây dựng 9 10 214