Ktl-icon-tai-lieu

GIÁM SÁT THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU LẮP ĐẶT THIẾT BỊ TRONG CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG

Được đăng lên bởi minhphuong_humg
Số trang: 132 trang   |   Lượt xem: 684 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Bµi gi¶ng
M«n Häc

Gi¸m s¸t thi c«ng vµ nghiÖm thu l¾p
®Æt ThiÕt bÞ
Trong c«ng tr×nh d©n dông
Ngêi so¹n :
PGs L£ KIÒu
Trêng §¹i häc KiÕn tróc Hµ néi

Hµ néi, 3 -2006

Ch¬ng I
Nh÷ng vÊn ®Ò chung
1. Trang bÞ tiÖn nghi trong c«ng tr×nh d©n dông ngµy cµng chiÕm vai trß
quan träng trong viÖc ®Çu t vµ x©y dùng c«ng tr×nh.
1.1 Sù ph¸t triÓn c«ng nghÖ vµ nh÷ng øng dông c«ng nghÖ phôc vô ®êi
sèng con ngêi.
Tríc ®©y chõng h¬n mét thÕ kû , hÇu hÕt d©n c níc ta ®Òu th¾p ®Ìn dÇu ,
cha biÕt ®iÖn lµ g× . Ngay c¸ch ®©y hai m¬i nh¨m n¨m cã c©u chuyÖn chóng ta
m¬ íc cã thÞt lîn NghÖ TÜnh cÊt trong tñ l¹nh Nam Hµ vµ ngµy nay , thÞt lîn
1

cña chóng ta tiªu dïng ph¶i lµ thÞt n¹c. HÇu nh mäi nhµ ë thµnh phè ®Òu cã
TV. VidÐo ®· dÇn dÇn kh«ng ®îc chuéng n÷a mµ ph¶i dïng ®Çu ®Üa
compact ,VCD, SVCD, DVD . Sù ph¸t triÓn c«ng nghÖ vµ øng dông c«ng nghÖ
míi phôc vô con ngêi ®· lµm cho kiÕn tróc s vµ kü s x©y dùng ph¶i cã th¸i ®é
nghiªm tóc khi thiÕt kÕ vµ trang bÞ nhµ ë vµ nhµ d©n dông.
1.2 Ng«i nhµ th«ng minh , ph¶n ¸nh xu thÕ thêi ®¹i.
§Çu nh÷ng n¨m 1980 trªn thÕ giíi b¾t ®Çu nãi ®Õn kh¸i niÖm " ng«i nhµ
th«ng minh ". NhiÒu nhµ lý luËn kiÕn tróc ®a ra nh÷ng ®Þnh nghÜa vÒ " ng«i
nhµ th«ng minh " tõ chç cha tho¶ ®¸ng ®Õn ®óng dÇn . Lóc ®Çu cã ngêi nªu
r»ng " ng«i nhµ th«ng minh lµ ng«i nhµ mµ mäi thø ®Òu thuª hÕt". Héi th¶o
quèc tÕ vÒ " ng«i nhµ th«ng minh " tæ chøc vµo hai ngµy 28 vµ 29 th¸ng N¨m
n¨m 1985 ë Toronto ( Cana®a ) ®a ra kh¸i niÖm " ng«i nhµ th«ng minh kÕt hîp
sù ®æi míi theo c«ng nghÖ víi sù qu¶n lý khÐo lÐo khiÕn cho thu håi ®Õn tèi ®a
®îc vèn ®Çu t bá ra". Ng«i nhµ ë kh«ng chØ lµ n¬i nghØ ng¬i sau giê lao ®éng
®Ó t¸i s¶n xuÊt søc lao ®éng mµ ngêi hiÖn ®¹i ph¶i lu«n lu«n tiÕp cËn ®îc víi
mäi ngêi , víi c«ng viÖc , víi thÕ giíi vµo bÊt kú lóc nµo vµ ë bÊt kú vÞ trÝ nµo
trong ng«i nhµ. Ng«i nhµ lµ sù kÕt hîp ®Ó tèi u ho¸ 4 nh©n tè c¬ b¶n lµ : kÕt
cÊu tèi u , hÖ thèng tèi u , dÞch vô tèi u , vµ qu¶n lý ®îc tèi u vµ quan hÖ chÆt
chÏ gi÷a c¸c nh©n tè nµy. Ng«i nhµ th«ng minh ph¶i lµ n¬i hç trî ®îc cho chñ
doanh nghiÖp , nhµ qu¶n lý tµi s¶n , nh÷ng ngêi sö dông nhµ thùc hiÖn ®îc
môc tiªu cña hä trong lÜnh vùc chi phÝ , tiÖn nghi , thÝch hîp , an toµn , mÒm
dÎo l©u dµi vµ cã tÝnh chÊt thÞ trêng .
Ng«i nhµ th«ng minh lµ ng«i nhµ g¾n liÒn víi c«ng nghÖ hiÖn ®¹i. YÕu
tè thÓ hiÖn sù hiÖn ®¹i lµ ®iÖn tö. Quan niÖm theo ®iÖn tö vÒ sù vËt thÓ hiÖn qua
4 nhãm : (i) sö dông n¨ng lîng hiÖu qu¶ , (ii) hÖ thèng an toµn cho con ngêi ,
(iii) hÖ thèng liªn l¹c viÔn th«ng vµ (iv) tù ®éng ho¸...
Bµi gi¶ng
M«n Häc
Gi¸m s¸t thi c«ng vµ nghiÖm thu l¾p
®Æt ThiÕt bÞ
Trong c«ng tr×nh d©n dông
Ngêi so¹n :
PGs L£ KIÒu
Trêng §¹i häc KiÕn tróc Hµ néi
Hµ néi, 3 -2006
Ch¬ng I
Nh÷ng vÊn ®Ò chung
1. Trang tiÖn nghi trong c«ng tr×nh d©n dông ngµy cµng chiÕm vai trß
quan träng trong viÖc ®Çu t vµ x©y dùng c«ng tr×nh.
1.1 ph¸t triÓn c«ng nghÖ nh÷ng øng dông c«ng nghÖ phôc ®êi
sèng con ngêi.
Tríc ®©y chõng h¬n mét thÕ kû , hÇu hÕt d©n c níc ta ®Òu th¾p ®Ìn dÇu ,
cha biÕt ®iÖn lµ g× . Ngay c¸ch ®©y hai m¬i nh¨m n¨m cã c©u chuyÖn chóng ta
íc thÞt lîn NghÖ TÜnh cÊt trong l¹nh Nam vµ ngµy nay , thÞt lîn
1
GIÁM SÁT THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU LẮP ĐẶT THIẾT BỊ TRONG CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIÁM SÁT THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU LẮP ĐẶT THIẾT BỊ TRONG CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG - Người đăng: minhphuong_humg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
132 Vietnamese
GIÁM SÁT THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU LẮP ĐẶT THIẾT BỊ TRONG CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG 9 10 7