Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án lý thuyết: SC và BD phần cố động của động cơ - Nguyễn Thành Quang

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 312 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trêng cao ®¼ng nghÒ phó yªn
Khoa c¬ khÝ ®éng lùc
Gi¸o ¸n lý thuyÕt
M«n: Söa ch÷a vµ b¶o dìng phÇn cè ®éng cña ®éng c¬
Ngêi thùc hiÖn: NguyÔn Thµnh Quang
Th¸ng.....n¨m 200
Giáo án lý thuyết: SC và BD phần cố động của động cơ - Nguyễn Thành Quang - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án lý thuyết: SC và BD phần cố động của động cơ - Nguyễn Thành Quang - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Giáo án lý thuyết: SC và BD phần cố động của động cơ - Nguyễn Thành Quang 9 10 876