Ktl-icon-tai-lieu

giáo trình an toàn hệ thống thông tin

Được đăng lên bởi truongcongdung-gmail-com
Số trang: 94 trang   |   Lượt xem: 1176 lần   |   Lượt tải: 0 lần
t r ×nh

®é

® µo

t ¹ o

cc

GIÁO TRÌNH

AN TOÀN HỆ THỐNG THÔNG TIN

1

MỤC LỤC

ĐỀ MỤC

TRANG

1. LỜI TỰA ........................................................................................................... 3
2. GIỚI THIỆU VỀ MÔ ĐUN MÔN HỌC................................................................ 5
3. SƠ ĐỒ QUAN HỆ THEO TRÌNH TỰ HỌC NGHỀ............................................. 6
4.CÁC HÌNH THỨC HỌC TẬP CHÍNH TRONG MÔ ĐUN/MÔN HỌC ................... 8
5. BÀI 1: PHÂN TÍCH CÁC NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN MẤT AN TOÀN TRONG
HỆ THỐNG THÔNG TIN ................................................................................... 9
6.BÀI 2: LƢU TRỮ HỆ THỐNG THÔNG TIN TRÊN CÁC THIẾT BỊ LƢU TRỮ .... 17
7.BÀI 3: VIRUS TIN HỌC VÀ CÁCH PHÒNG CHỐNG ......................................... 49
8.BÀI 4: MỘT SỐ BIỆN PHÁP AN TOÀN CHO CÁC HỆ THỐNG MÁY TÍNH ...... 58
9.BÀI 5: MỘT SỐ PHƢƠNG THỨC MÃ HOÁ VÀ GIẢI MÃ DỮ LIỆU ................... 68
10.BÀI 6: XÂY DỰNG KẾ HOẠCH BẢO VỆ HỆ THỐNG THÔNG TIN TRÊN
MÁY TÍNH ........................................................................................................ 80
11.TÀI LIỆU THAM KHẢO ..................................................................................... 100

2

BÀI 1
Tên bài: PHÂN TÍCH CÁC NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN MẤT AN TOÀN TRONG HỆ
THỐNG THÔNG TIN
Giới thiệu :
Khi nói đến an toàn thông tin (ATTT), điều đầu tiên ngƣời ta thƣờng nghĩ đến là xây dựng
tƣờng lửa (Firewall) hoặc một cái gì đó tƣơng tự để ngăn chặn các cuộc tấn công và xâm
nhập bất hợp pháp. Cách tiếp cận nhƣ vậy không hoàn toàn đúng vì bản chất ATTT không
đơn thuần chỉ là sử dụng một số công cụ hoặc một vài giải pháp nào đó mà để đảm bảo
ATTT cho một hệ thống cần có một cái nhìn tổng quát và khoa học hơn.

Mục tiêu thực hiện:
-

Xác định tất cả những nguyên nhân dẫn đến dữ liệu trên máy tính bị mất

-

Phân tích những nguyên nhân đƣa đến việc rò rỉ thông tin

Nội dung chính:
1.1 Vai trò quan trọng của thông tin trong một đơn vị.
Vậy an toàn thông tin là gì?
Không thể đảm bảo an toàn 100%, nhƣng ta có thể giảm bớt các rủi ro không mong
muốn dƣới tác động từ mọi phía của các lĩnh vực hoạt động kinh tế xã hội . Khi các tổ chức,
đơn vị tiến hành đánh giá những rủi ro và cân nhắc kỹ những biện pháp đối phó về ATTT, họ
luôn luôn đi đến kết luận: những giải pháp công nghệ (kỹ thuật) đơn lẻ không thể cung cấp
đủ sự an toàn. Những sản phẩm Anti-virus, Firewalls và các công cụ khác không thể cung
cấp sự an toàn cần thiết cho hầu hết các tổ chức. ...
1
t r × n h ® é ® µ o t ¹ o
cc
GIÁO TRÌNH
AN TOÀN HỆ THỐNG THÔNG TIN
giáo trình an toàn hệ thống thông tin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo trình an toàn hệ thống thông tin - Người đăng: truongcongdung-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
94 Vietnamese
giáo trình an toàn hệ thống thông tin 9 10 265