Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình an toàn lao động

Được đăng lên bởi トゥアン グエン
Số trang: 93 trang   |   Lượt xem: 1095 lần   |   Lượt tải: 14 lần
Th.S NguyÔn Thanh ViÖt Gi¸o tr×nh AN TOµN LAO §éNG
Ch¬ng 1: nh÷ng kh¸i niÖm chung
vÒ khoa häc kü thuËt b¶o hé lao ®éng
1.1. Nh÷ng kh¸i niÖm c¬ b¶n vÒ BHL§
1.1.1. §iÒu kiÖn lao ®éng:
§iÒu kiÖn lao ®éng lµ tæng thÓ c¸c yÕu tè vÒ tù nhiªn, x· héi, kü thuËt, kinh tÕ , tæ chøc
thÓ hiÖn qua quy tr×nh c«ng nghÖ, c«ng cô lao ®éng, ®èi tîng lao ®éng, m«i trêng lao ®éng,
con ngêi lao ®éng vµ sù t¸c ®éng qua l¹i gi÷a chóng t¹o ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt cho ho¹t ®éng cña
con ngêi trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt.
§iÒu kiÖn lao ®éng cã ¶nh hëng ®Õn søc khoÎ vµ tÝnh m¹ng con ngêi. Nh÷ng c«ng cô
vµ ph¬ng tiÖn cã tiÖn nghi, thuËn lîi hay ngîc l¹i g©y khã kh¨n nguy hiÓm cho ngêi lao
®éng, ®èi tîng lao ®éng. §èi víi qu¸ tr×nh c«ng nghÖ, tr×nh ®é cao hay thÊp, th« s¬, l¹c hËu
hay hiÖn ®¹i ®Òu cã t¸c ®éng rÊt lín ®Õn ngêi lao ®éng. M«i trêng lao ®éng ®a d¹ng, cã nhiÒu
yÕu tè tiÖn nghi, thuËn lîi hay ngîc l¹i rÊt kh¾c nghiÖt, ®éc h¹i, ®Òu t¸c ®éng rÊt lín ®Õn søc
kháe ngêi lao ®éng.
1.1.2. C¸c yÕu tè nguy hiÓm vµ cã h¹i:
Yªó tè nguy hiÓm cã h¹i lµ trong mét ®iÒu kiÖn lao ®éng cô thÓ, bao giê còng xuÊt hiÖn
c¸c yÕu tè vËt chÊt cã ¶nh hëng xÊu, nguy hiÓm, cã nguy c¬ g©y tai n¹n hoÆc bÖnh nghÒ
nghiÖp cho ngêi lao ®éng. Cô thÓ lµ:
- C¸c yÕu tè vËt lý nh nhiÖt ®é, ®é Èm, tiÕng ån, rung ®éng, c¸c bøc x¹ cã h¹i, bôi
- C¸c yÕu tè ho¸ häc nh ho¸ chÊt ®éc, c¸c lo¹i h¬i, khÝ, bôi ®éc, c¸c chÊt phãng x¹
- C¸c yÕu tè sinh vËt, vi sinh vËt nh c¸c lo¹i vi khuÈn, siªu vi khuÈn, ký sinh trïng, c«n
trïng, r¾n
- C¸c yÕu tè bÊt lîi vÒ t thÕ lao ®éng, kh«ng tiÖn nghi do kh«ng gian chæ lµm viÖc, nhµ
xëng chËt hÑp, mÊt vÖ sinh
- C¸c yÕu tè t©m lý kh«ng thuËn lîi...
1.1.3. Tai n¹n lao ®éng:
Tai n¹n lao ®éng lµ tai n¹n g©y tæn th¬ng cho bÊt kú bé phËn, chøc n¨ng nµo cña c¬ thÓ
ngêi lao ®éng hoÆc g©y tö vong, x¶y ra trong qóa tr×nh lao ®éng, g¾n liÒn víi viÖc thùc hiÖn
c«ng viÖc hoÆc nhiÖm vô lao ®éng. NhiÔm ®éc ®ét ngét còng lµ tai n¹n lao ®éng.
Tai n¹n lao ®éng ®îc ph©n ra: ChÊn th¬ng, nhiÔm ®éc nghÒ nghiÖp vµ bÖnh nghÒ
nghiÖp
* ChÊn th¬ng: Lµ tai n¹n mµ kÕt qu¶ g©y nªn nh÷ng vÕt th¬ng hay huû ho¹i mét phÇn
c¬ thÓ ngêi lao ®éng, lµm tæn th¬ng t¹m thêi hay mÊt kh¶ n¨ng lao ®éng vÜnh viÔn hay thËm
chÝ g©y tö vong. ChÊn th¬ng cã t¸c dông ®ét ngét.
* BÖnh nghÒ nghiÖp: Lµ bÖnh ph¸t sinh do t¸c ®éng cña ®iÒu kiÖn lao ®éng cã h¹i, bÊt lîi
(tiÕng ån, rung...) ®èi víi ngêi lao ®éng. Bªnh nghÒ nghiÖp lµm suy yÕu dÇn dÇn søc khoÎ hay
lµm ¶nh hëng ®Õn kh¶ n¨ng lµm viÖc vµ sinh ho¹t cña ngêi lao ®éng. BÖnh nghÒ nghiÖp lµm
suy yÕu søc khoÎ ngêi lao ®éng mét c¸ch dÇn dÇn vµ l©u dµi.
*NhiÓm ®éc nghÒ nghiÖp: lµ sù huû ho¹i søc khoÎ do t¸c dông cña c¸c chÊt ®éc x©m
nhËp vµo c¬ thÓ ngêi lao ®éng trong ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt
1.2. Môc ®Ých, ý nghÜa, tÝnh chÊt cña c«ng t¸c B¶o Hé lao ®éng
1.2.1 Môc ®Ých cña c«ng t¸c b¶o hé lao ®éng ( BHL§):
Môc tiªu cña c«ng t¸c BHL§ lµ th«ng qua c¸c biÖn ph¸p vÒ khoa häc kü thuËt, tæ chøc,
-1-
Giáo trình an toàn lao động - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình an toàn lao động - Người đăng: トゥアン グエン
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
93 Vietnamese
Giáo trình an toàn lao động 9 10 794