Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình An toàn lao động trong xây dựng

Được đăng lên bởi Nguyen Van Chau
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 265 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PHẦN 1
NHẬP MÔN AN TOÀN VÀ VỆ SINH LAO ĐỘNG
TRONG XÂY DỰNG
CHƯƠNG I
NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ AN TOÀN VÀ VỆ SINH LAO ĐỘNG
I. 1. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
I. 1. 1. ĐỐI TƯỢNG
An toàn và vệ sinh lao động trong xây dựng là một bộ phận của an toàn và vệ sinh lao động nói
chung, trong đó bao gồm những nghiên cứu nhằm bảo vệ con người trong lao động sản xuất. Có thể
nói an toàn và vệ sinh lao động là môn khoa học nghiên cứu các vấn đề có liên quan đến nguy cơ và
biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, các yếu tố độc hại, các sự cố cháy nổ
trong sản xuất, đảm bảo sức khỏe và an toàn tính mạng cho người lao động.
I. 1. 2. NỘI DUNG
Có thể chia an toàn và vệ sinh lao động trong xây dựng làm 4 phần như sau:
Phần I: Pháp luật bảo hộ lao động.
Phần này đề cập đến một phần của Bộ luật lao động; các nghị định của Chính phủ; các thông tư,
chỉ thị; các quy chuẩn; các tiêu chuẩn về công tác an toàn và vệ sinh lao động.
Phần II: Vệ sinh lao động.
Phần này nghiên cứu ảnh hưởng của quá trình và môi trường lao động đến sức khỏe con người,
từ đó đề xuất các giải pháp cải thiện điều kiện làm việc, bảo vệ sức khỏe người lao động và phòng
ngừa bệnh nghề nghiệp.
Phần III: Kỹ thuật an toàn.
Phần này nghiên cứu và phân tích các nguy cơ có thể gây tai nạn lao động. Từ đó đề xuất các
giải pháp về tổ chức và kỹ thuật nhằm hạn chế và loại trừ các nguy cơ đó để đảm bảo an toàn lao
động.
Phần IV: Kỹ thuật phòng chống cháy nổ.
Phần này nghiên cứu và phân tích các nguy cơ có thể phát sinh cháy, nổ, đồng thời đề ra các
giải pháp phòng cháy và chống cháy trong sản xuất.
I. 1. 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Đối tượng nghiên cứu của an toàn và vệ sinh lao động là rất rộng nhưng cũng rất cụ thể, nó gắn
liền với điều kiện lao động của con người ở những không gian và thời gian nhất định. Vì vậy,
nghiên cứu ở đây chủ yếu nhằm vào phân tích các nguy cơ phát sinh của các yếu tố nguy hiểm, đề
xuất các biện pháp phòng ngừa tai nạn và bệnh nghề nghiệp trong sản xuất. Các nguy cơ đó có thể
xuất phát từ dây chuyền công nghệ; tình trạng máy móc, thiết bị; đặc điểm nguyên, nhiên vật liệu;
thành phẩm và bán thành phẩm; môi trường lao động; và đôi khi là chính bản thân của người lao
động,...v.v.
Qua đó, có thể nhận thấy An toàn và vệ sinh lao động trong xây dựng có liên quan đến rất nhiều
môn khoa học kỹ thuật từ cơ bản (toán, lý, hóa,...v.v.), cơ sở (kỹ thuật nhiệt, sức bền vật liệu, kết
1

cấu,...v.v.) cho đến các môn chuyên môn (công nghệ và quản lý xây dựng,...v.v.) cũng như các...
PHẦN 1
NHẬP MÔN AN TOÀN VÀ VỆ SINH LAO ĐỘNG
TRONG XÂY DỰNG
CHƯƠNG I
NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ AN TOÀN VÀ VỆ SINH LAO ĐỘNG
I. 1. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
I. 1. 1. ĐỐI TƯỢNG
An toàn và vệ sinh lao động trong xây dựng là một bộ phận của an toàn và vệ sinh lao động nói
chung, trong đó bao gồm những nghiên cứu nhằm bảo vệ con người trong lao động sản xuất. Có thể
nói an toàn và vệ sinh lao động là môn khoa học nghiên cứu các vấn đề có liên quan đến nguy cơ và
biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, các yếu tố độc hại, các sự cố cháy nổ
trong sản xuất, đảm bảo sức khỏe và an toàn tính mạng cho người lao động.
I. 1. 2. NỘI DUNG
Có thể chia an toàn và vệ sinh lao động trong xây dựng làm 4 phần như sau:
Phần I: Pháp luật bảo hộ lao động.
Phần này đề cập đến một phần của Bộ luật lao động; các nghị định của Chính phủ; các thông tư,
chỉ thị; các quy chuẩn; các tiêu chuẩn về công tác an toàn và vệ sinh lao động.
Phần II: Vệ sinh lao động.
Phần này nghiên cứu ảnh hưởng của quá trình và môi trường lao động đến sức khỏe con người,
từ đó đề xuất các giải pháp cải thiện điều kiện làm việc, bảo vệ sức khỏe người lao động phòng
ngừa bệnh nghề nghiệp.
Phần III: Kỹ thuật an toàn.
Phần này nghiên cứu phân tíchc nguy thể y tai nạn lao động. Từ đó đề xuất các
giải pháp về tổ chức kỹ thuật nhằm hạn chế và loại trừ các nguy đó để đảm bảo an toàn lao
động.
Phần IV: Kỹ thuật phòng chống cháy nổ.
Phần này nghiên cứu phân tích các nguy thể phát sinh cháy, nổ, đồng thời đề ra các
giải pháp phòng cháy và chống cháy trong sản xuất.
I. 1. 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Đối tượng nghiên cứu của an toàn và vệ sinh lao động là rất rộng nhưng cũng rất cụ thể,gắn
liền với điều kiện lao động của con người những không gian thời gian nhất định. vậy,
nghiên cứu đây chủ yếu nhằm vào phân tích các nguy phát sinh củac yếu tố nguy hiểm, đề
xuất các biện pháp phòng ngừa tai nạn bệnh nghề nghiệp trong sản xuất. Các nguy đó thể
xuất phát từ dây chuyền công nghệ; tình trạng máy móc, thiết bị; đặc điểm nguyên, nhiên vật liệu;
thành phẩm bán thành phẩm; môi trường lao động; đôi khi chính bản thân của người lao
động,...v.v.
Qua đó, có thể nhận thấy An toàn và vệ sinh lao động trong xây dựng có liên quan đến rất nhiều
môn khoa học kỹ thuật từ bản (toán, lý, hóa,...v.v.), sở (kỹ thuật nhiệt, sức bền vật liệu, kết
1
Giáo trình An toàn lao động trong xây dựng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình An toàn lao động trong xây dựng - Người đăng: Nguyen Van Chau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Giáo trình An toàn lao động trong xây dựng 9 10 98