Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình AutoCad

Được đăng lên bởi Girlsieuquay Vacgayduoichong
Số trang: 138 trang   |   Lượt xem: 4489 lần   |   Lượt tải: 8 lần
...........................................
§Ò C¬ng Bµi Gi¶ng M«n häc AutoCAD
Khoa CNTT - Bé m«n M¹ng m¸y tÝnh - GV: NguyÔn Minh §øc Trang 1
Môc lôc
Môc lôc ......................................................................................................................................1
Ch¬ng I: Tæng quan vÒ Autocad ............................................................................................5
I.1. Giíi thiÖu vÒ AutoCAD ..............................................................................................................5
I.1.1. Kh¶ n¨ng vÒ AutoCAD ....................................................................................................................... 5
I.1.2. C¸c thÕ hÖ AutoCAD........................................................................................................................... 6
I.2. Cµi ®Æt vµ khëi ®éng AutoCad ..................................................................................................6
I.2.1. Nh÷ng yªu cÇu vÒ thiÕt .................................................................................................................... 6
I.2.2. Cµi ®Æt AutoCAD................................................................................................................................6
I.2.3. Khëi ®éng AutoCAD .......................................................................................................................... 6
I.2.4. Mµn h×nh giao diÖn AutoCAD ............................................................................................................ 7
I.3. NhËp lÖnh vµ d÷ liÖu...................................................................................................................7
I.3.1. C¸ch nhËp lÖnh.................................................................................................................................... 7
I.3.2. C¸c hÖ to¹ ®é....................................................................................................................................... 9
I.3.3. C¸c kiÓu d÷ liÖu trong AutoCAD...................................................................................................... 11
I.4. C¸c lÖnh thiÕt lËp ban ®Çu. ......................................................................................................12
I.4.1. LÖnh Help: ........................................................................................................................................ 12
I.4.2. C¸c phÝm chøc n¨ng thêng dïng ..................................................................................................... 12
I.4.3. C¸c lÖnh lµm viÖc víi tÖp b¶n vÏ:...................................................................................................... 13
I.4.4. LÖnh ®Þnh ®¬n vÞ b¶n vÏ – LÖnh Units ............................................................................................. 15
I.4.5. §Þnh giíi h¹n b¶n vÏ – LÖnh Limits.................................................................................................. 16
Ch¬ng II: C¸c lÖnh vÏ c¬ b¶n ...............................................................................................17
II.1. C¸c ph¬ng ph¸p nhËp to¹ ®é ®iÓm......................................................................................17
Giáo trình AutoCad - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình AutoCad - Người đăng: Girlsieuquay Vacgayduoichong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
138 Vietnamese
Giáo trình AutoCad 9 10 160