Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình AVR chương 1 Tổng quan AVR

Được đăng lên bởi Trần Bảo An
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 1043 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Giáo trình Vi điều khiển AVR
Chương 1: Làm quen với vi điều khiển

Trung tâm CDA Training
K82/69 Nguyễn Lương Bằng
Mục Lục

Mục Lục .................................................................................................................................. 1
I. Thiết kế phần cứng với AVR: .......................................................................................... 2
1. Làm quen với vi điều khiển AVR: .................................................................................. 2
2. Nạp chương trình: ........................................................................................................ 5
3. Mạch Vi điều khiển cơ bản: .......................................................................................... 6
4. Kết nối cơ bản với Led đơn: .......................................................................................... 7
5. Kết nối cơ bản với phím bấm: ....................................................................................... 7
II.
Phần mềm CodeVision: ............................................................................................... 8
1. Khởi động:.................................................................................................................... 8
2. Tạo Project:.................................................................................................................. 8
III. Tập lệnh cơ bản với C và thuật toán: ......................................................................... 15
1. Các khối thuật toán cơ bản: ........................................................................................ 15
2. Các kiểu dữ liệu:......................................................................................................... 15
3. Lệnh phép toán: .......................................................................................................... 17
4. Lệnh if: ....................................................................................................................... 18
5. Lệnh if… else…: ......................................................................................................... 19
6. Lệnh switch… case…: ................................................................................................. 19
7. Lệnh for: ..................................................................................................................... 20
8. Lệnh while: ..........................................................................
Giáo trình Vi điều khiển AVR Trung tâm CDA Training
Chương 1: Làm quen với vi điều khiển K82/69 Nguyễn Lương Bằng
Biên Soạn: Trần Bảo An
1
Mục Lục
Mục Lục .................................................................................................................................. 1
I. Thiết kế phần cứng với AVR: .......................................................................................... 2
1. Làm quen với vi điều khiển AVR: .................................................................................. 2
2. Nạp chương trình: ........................................................................................................ 5
3. Mạch Vi điều khiển cơ bản: .......................................................................................... 6
4. Kết nối cơ bản với Led đơn: .......................................................................................... 7
5. Kết nối cơ bản với phím bấm: ....................................................................................... 7
II. Phần mm CodeVision: ............................................................................................... 8
1. Khởi động:.................................................................................................................... 8
2. Tạo Project:.................................................................................................................. 8
III. Tập lệnh cơ bản với C và thuật toán: ......................................................................... 15
1. Các khối thuật toán cơ bản: ........................................................................................ 15
2. Các kiểu dữ liệu:......................................................................................................... 15
3. Lệnh phép toán: .......................................................................................................... 17
4. Lệnh if: ....................................................................................................................... 18
5. Lệnh if… else…: ......................................................................................................... 19
6. Lệnh switch… case: ................................................................................................. 19
7. Lệnh for: ..................................................................................................................... 20
8. Lệnh while: ................................................................................................................. 21
9. Lệnh do…while…: ...................................................................................................... 22
10. Chương trình con và chương trình ngắt: ................................................................. 22
11. Cấu trúc một chương trình C: ................................................................................. 25
IV. Lập trình xuất nhập cơ bản: ...................................................................................... 28
1. Phần cứng: ................................................................................................................. 28
2. Điều khiển ra vào với AVR: ........................................................................................ 28
3. Bài tập 1: .................................................................................................................... 29
4. Bài tập 2: .................................................................................................................... 31
5. Bài tập 3: .................................................................................................................... 33
6. Bài tập 4: .................................................................................................................... 33
7. Chống rung phím (Tham khảo): .................................................................................. 34
Giáo trình AVR chương 1 Tổng quan AVR - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình AVR chương 1 Tổng quan AVR - Người đăng: Trần Bảo An
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
Giáo trình AVR chương 1 Tổng quan AVR 9 10 518