Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình bơm quạt máy nén

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 398 lần   |   Lượt tải: 5 lần
T.S LEÂ XUAÂN HOAØ – Th.S NGUYEÃN THÒ CH NGOÏC
GIAÙO TRÌNH
BÔM
QUT
MY NEÙN
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT TP HOÀ CHÍ MINH
9/2004
Giáo trình bơm quạt máy nén - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình bơm quạt máy nén - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Giáo trình bơm quạt máy nén 9 10 625