Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình bơm quạt máy nén

Được đăng lên bởi pnl113
Số trang: 218 trang   |   Lượt xem: 5543 lần   |   Lượt tải: 80 lần
T.S LEÂ XUAÂN HOAØ – Th.S NGUYEÃN THÒ BÍCH NGOÏC

GIAÙO TRÌNH

BÔM
QUAÏT
MAÙY NEÙN
TRÖÔØ NG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄ T TP HOÀ CHÍ MINH
9/2004

Truong DH SPKT TP. HCM

http://www.hcmute.edu.vn

3

LÔØI NOÙI ÑAÀU

“Bôm, quaït, maùy neùn” laø moät trong nhöõng moân hoïc chuyeân ngaønh quan
troïng cuûa sinh vieân ngaø nh “Coâng ngheä Nhieät – Ñieän laïnh”. Cuoán saù ch naø y ñöôï c
bieân soaïn nhaèm ñaùp öùng yeâu caàu cuûa sinh vieân Tröôøng ñaïi hoïc Sö phaïm kyõ
thuaät veà saù ch taøi lieäu chuyeân ngaønh.
Saùch “Bôm, quaït, maù y neùn” goàm 8 chöông coù noäi dung ñeà caäp ñeán caù c lyù
thuyeát cô baûn veà caù c loaïi maùy bôm chaát loûng vaø chaát khí, caù c loaïi maù y quaït vaø
maùy neùn khí duøng trong coâng nghieäp vaø daân duïng, laø m cô sôû cho sinh vieân
h
chuyeân ngaønh “Coâng ngheä Nhieät – Ñieän laïnh” hieåu roõ veà caùicMini bôm, quaït,
loaï
Ch
o
maùy neùn thoâng duïng duøng trong caù c nhaø maùy nhieättñieän H trong thöï c teá.
P. vaø
ua T
Saùch seõ phuïc vuï toát cho vieä c giaûng Kyyt,h c taäp vaø nghieân cöùu trong caù c
daï hoï
pham ng ñaïi hoï c Sö phaïm kyõ thuaät thaønh
tröôøng ñaïi hoï c kyõ thuaät noùi chung vaø Tröôø
H Su
ng D
phoá Hoà Chí Minh noùi Trung.
rieâ o
©
ight
yr
Cop

Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn

Truong DH SPKT TP. HCM

http://www.hcmute.edu.vn

Muïc luï c

5

MUÏC LUÏC
Lôø i noù i ñaàu
Muïc luïc

Trang
3
5

Chöông I : Môû ñaà u

9

1.1- Vaø i neù t veà lòch söû phaùt trieån bôm, quaï t, maù y neùn
1.2- Ñònh nghóa vaø phaân loaï i
1.3- Caù c thoâng soá laøm vieäc cô baûn
Baø i taäp

9
10
12
15

Chöông II: Khaù i nieäm chung veà bôm
2.1- Ñònh nghóa vaø phaân loaï i
2.2- Caù c thoâng soá laøm vieäc cô baûn
Baø i taäp

P.
uat T

H Su

ng D
Truo

©
ght
Chöông III: Bôm caùpyridaãn
o nh
C
3.1- Khaù i nieäm chung veà bôm caùnh daãn
3.2- Bôm ly taâm
3.2.13.2.23.2.33.2.43.2.53.2.6-

y th
am K
ph

Ho

nh

Mi
Chi

Khaùi nieäm chung
Phöông trình laøm vieä c cuûa bôm ly taâm
Aûnh höôûng cuû a keát caáu caù nh ñeán coä t aùp cuû a bôm ly taâm
Löu löôïng vaø hieäu suaát löu löôïng
Ñöôø ng ñaë c tính cuûa bôm ly taâm
ÖÙng duïng ñoàng daïng trong bôm ly taâm

18
18
19
26
31
31
37

37
38
40
45
46
50

3.2.7- Soá voøng quay ñaëc tröng

53

3.2.8- Hieän töôï ng xaâm thöï c
3.2.9- Kieåm tra bôm

54
55

3.2.10- Ñieàu chænh cheá ñoä laøm vieä c cuûa bôm
3.2.11- Gheùp bôm ly taâm

56
58

3.2.12- Löï c doï c truï c trong bôm ly taâm - Caùch khaéc phuï c löï c doï c truï c
3.3- Bôm höôùn g truïc
3.3.1- Caáu taïo va...
T.S LEÂ XUAÂN HOAØ – Th.S NGUYEÃN THÒ CH NGOÏC
GIAÙO TRÌNH
BÔM
QUT
MY NEÙN
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT TP HOÀ CHÍ MINH
9/2004
Giáo trình bơm quạt máy nén - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình bơm quạt máy nén - Người đăng: pnl113
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
218 Vietnamese
Giáo trình bơm quạt máy nén 9 10 283