Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình chuyên đề truyền động điện

Được đăng lên bởi dep-trai-khong-so-ai
Số trang: 57 trang   |   Lượt xem: 2946 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG HÓA
QUÁ TRÌNH CÔNG NGHỆ
GS. TS. NGUYỄN CÔNG HIỀN
TS. VÕ VIỆT SƠN
Đại học Bách khoa Hà nội

MỞ ĐẦU

Nửa cuối của thế kỷ 20 nhân loại chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của
khoa học kỹ thuật. Thừa hưởng những thành tựu to lớn của công nghệ điện
tử, công nghệ máy tính và công nghệ thông tin, công nghệ tự động hoá đã có
bước phát triển nhảy vọt. Nếu như trước kia người ta chỉ thực hiện được tự
động hoá từng máy riêng rẽ thì ngày nay người ta thực hiện tự động hóa cả
quá trình công nghệ và cao hơn nữa tự động hoá cả quá trình sản xuất đồng
thời trình độ tự động hoá đã có sự thay đổi về chất. Trong hệ thống điều
khiển tự động hoá quá trình công nghệ ( ĐK TĐH QTCN ) con người là một
khâu quan trọng của hệ thống, giữa người và quá trình công nghệ luôn luôn
có sự trao đổi thông tin với nhau. Hệ thống ĐK TĐH QTCN đã đem lại hiệu
quả to lớn : nâng cao chất lượng sản phẩm, năng suất lao động và hạ giá
thành sản phẩm. Vì vậy ngày nay hệ thống ĐK TĐH QTCN ngày càng được
ứng dụng rộng rãi.
Trong hệ thống sản xuất, ngoài quá trình công nghệ còn có các quá trình
điều hành sản xuất khác như : thiết kế sản phẩm, lập kế hoạch sản xuất, kế
hoạch vật tư, lao động, kế toán tài chính, kinh doanh tiếp thị v.v..Ngày nay
1

nhờ ứng dụng máy tính mà hệ thống điều hành sản xuất này đã được tự động
hoá ở mức độ cao. Những hệ thống như vậy được gọi là hệ thống tự động
hoá điều hành sản xuất ( TĐH ĐHSX ). Một cách đơn giản người ta có thể
coi hệ thống điều khiển tự động hóa quá trình sản xuất là hệ thống điều
khiển tự động hoá quá trình công nghệ cộng với hệ thống tự động hoá điều
hành sản xuất. Như vậy có thể viết Hệ TĐH QTSX = Hệ TĐH QTCN + Hệ
TĐH ĐHSX. Trong thực tế ranh giới giữa hai hệ trên không hoàn toàn tách
biệt mà có sự kết hợp hữu cơ vói nhau thành một thể thống nhất.
Trong giáo trình này, ba chương đầu được dành để trình bày về hệ thống
TĐH QTCN. Các vấn đề cơ bản của hệ TĐH QTCN như cấu trúc của hệ,
các hệ đảm bảo, vai trò của con người và máy tính trong hệ v.v. được trình
bày chi tiết. Trên cơ sở đó, chương thứ tư trình bày về hệ TĐH QTSX như là
một bước phát triển cao của hệ thống sản xuất hiện đại.

2

CHƯƠNG I
CẤU TRÚC CHUNG CỦA HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG
HOÁ QUÁ TRÌNH CÔNG NGHỆ

I. MỞ ĐẦU
1. Nhu cầu và hiệu quả của việc áp dụng hệ thống điều khiển tự động
hoá quá trình công nghệ (ĐK TĐH QTCN).
Xu thế phát triển của khoa học kỹ thuật ngày nay là ứng dụng kỹ thuật
điện tử, kỹ thuật tin học, cơ khí chính xác để thực hiện tự động hoá. Tự động
ho...
1
HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG HÓA
QUÁ TRÌNH CÔNG NGH
GS. TS. NGUYỄN CÔNG HIỀN
TS. VÕ VIỆT SƠN
Đại học Bách khoa Hà nội
MỞ ĐẦU
Nửa cuối của thế kỷ 20 nhân loại chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của
khoa học kỹ thuật. Thừa hưởng những thành tu to lớn của công nghđin
tử, công nghệ máy tính và ng ngh thông tin, công nghệ tự động hoá đã có
bước phát triển nhảy vọt. Nếu như trước kia người ta chỉ thực hin được t
động hoá từng máy riêng r thì ngày nay người ta thực hiện tự động hóa cả
quá trình ng nghvà cao hơn nữa tự động hcqtrình sn xuất đồng
thời trình đtự động hđã sthay đổi vchất. Trong hthống điều
khiển tự động hoá quá trình công ngh( ĐK H QTCN ) con người là một
khâu quan trng của hthống, giữa người và quá trình công ngh luôn luôn
sự trao đổi thông tin vi nhau. Hệ thống ĐK TĐH QTCN đã đem lại hiệu
quto ln : nâng cao chất lượng sản phẩm, năng suất lao động và h giá
thành sn phẩm. Vì vậy ngày nay hệ thống ĐK TĐH QTCN ngày ng được
ứng dụng rộng rãi.
Trong h thống sản xuất, ngoài quá trình công nghcòn c qtrình
điều hành sản xuất khác như : thiết kế sản phẩm, lập kế hoạch sản xuất, kế
hoạch vật , lao động, kế tn tài chính, kinh doanh tiếp thị v.v..Ngày nay
Giáo trình chuyên đề truyền động điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình chuyên đề truyền động điện - Người đăng: dep-trai-khong-so-ai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
57 Vietnamese
Giáo trình chuyên đề truyền động điện 9 10 481