Ktl-icon-tai-lieu

giáo trình cnc cho máy phay

Được đăng lên bởi Toan Nguyenthanh
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 619 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Pragramming manual for CNC in Mill

G43
G44
G45
G46
G47
G48
G49
G52
G53
G54
G55
G56
G57
G58
G59
G60
G61
G62
G63
G64
G65
G66
G67
G72.1
G72.2
G73
G74
G76
G80
G81
G82
G83
G84
G84.2
G84.3
G85
G86
G87
G88

Bïi Quý TuÊn

08

00
08
00

14

00
15
00
12

Bï chiÒu dµi dông cô , +
Bï chiÒu dµi dông cô , Bï vÞ trÝ dông cô , t¨ng
Bï vÞ trÝ dông cô , gi¶m
Bï vÞ trÝ dông cô , t¨ng 2 lÇn
Bï vÞ trÝ dông cô , gi¶m 2 lÇn
Huû bï chiÒu dµi dông cô
§Æt hÖ to¹ ®é ®Þa ph−¬ng
Lùa chän hÖ to¹ ®é m¸y
Lùa chän hÖ to¹ ®é ph«i thø nhÊt
Lùa chän hÖ to¹ ®é ph«i thø hai
Lùa chän hÖ to¹ ®é ph«i thø ba
Lùa chän hÖ to¹ ®é ph«i thø t−
Lùa chän hÖ to¹ ®é ph«i thø n¨m
Lùa chän hÖ to¹ ®é ph«i thø s¸u
TiÕp cËn theo mét h−íng
M lÖnh dõng chÝnh x¸c
ChÕ ®é Taro
ChÕ ®é c¾t gät (chÕ ®é kiÓm tra dõng chÝnh x¸c)
Gäi marco
Gäi nhãm marco
Huû gäi nhãm marco

00

09

Chu
tr×nh
gia
c«ng
lç

Gia c«ng lç s©u tèc ®é cao
Chu tr×nh taro
Chu tr×nh khoÐt lç
Huû chu tr×nh gia c«ng lç
Chu tr×nh khoan lç n«ng
Chu tr×nh khoÐt lç bËc
Chu tr×nh gia c«ng lç s©u
Chu tr×nh taro
Chu tr×nh taro cøng
Chu tr×nh taro cøng, ren tr¸i
Chu tr×nh khoÐt lç
Chu tr×nh khoÐt lç
Chu tr×nh khoÐt lç, mÆt sau.
Chu tr×nh khoÐt lç

Hanoi University of Industry 31

Pragramming manual for CNC in Mill

G89

Chu tr×nh khoÐt lç
03

G90
G91
G92
G94
G95
G96
G97
G98
G99

2.

00
13
10

§Æt hÖ to¹ ®é tuyÖt ®èi
§Æt hÖ to¹ ®é gia sè
§æi hÖ to¹ ®é ph«i/ §Æt tèc ®é quay lín nhÊt
§Æt tèc ®é tiÕn dao /phót
§Æt tèc ®é tiÕn dao /vßng
Tèc ®é bÒ mÆt kh«ng ®æi
Huû tèc ®é bÒ mÆt kh«ng ®æi
§Æt kiÓu rót dao, trong chu tr×nh gia c«ng lç
§Æt kiÓu rót dao, trong chu tr×nh gia c«ng lç

Các dạng toạ ñộ ( G90 , G91).
(Lệnh ñặt toạ ñộ tuyệt ñối và gia số )

Những mã lệnh nhằm xác ñịnh dạng chuyển ñộng từ vị trí hiện tại tới
vị trí tiếp theo (ñiểm ñích)
(1). Chuyển ñộng trong toạ ñộ tuyệt ñối ……. G90
(2). Chuyển ñộng trong toạ ñộ giai số ……....G91
Câu lệnh với hệ toạ ñộ tuyệt ñối G90
Khối lệnh tuyệt ñối chỉ ra toạ ñộ ñiểm ñích theo hệ toạ ñộ của gốc
phôi
(X0,Y0,Z0).
Câu lệnh ñặt hệ toạ ñộ gia số G91
Lệnh với hệ toạ ñộ gia số ñịnh nghĩa toạ ñộ ñiểm ñích bằng hành trình
cần di chuyển trên các trục ñể tới ñiểm ñó tính từ vị trí hiện tại. Chiều dương
chỉ ra rằng vị trí ñiểm tiếp theo nằm theo hướng dương so với ñiểm hiện tại.
Khối lệnh tuyệt ñối
G90 X_Y_Z_;
2.
Khối lệnh gia số
G91 X_Y_ Z_;
G90 …….. ra lệnh làm việc với hệ toạ ñộ tuyệt ñối.
G91 …….. ra lệnh làm việc với hệ toạ ñộ gia số.
X,Y,Z …… (G90 ) chỉ ra hướng và khoảng cách tới ñiểm
ñích, tính từ gốc phôi
(G91) chỉ ra kh...
Pragramming manual for CNC in Mill
Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry
31
G43 Bï chiÒu dµi dông cô , +
G44
08
Bï chiÒu dµi dông cô , -
G45 Bï vÞ trÝ dông cô , t¨ng
G46 Bï vÞ trÝ dông cô , gi¶m
G47 Bï vÞ trÝ dông cô , t¨ng 2 lÇn
G48
00
Bï vÞ trÝ dông cô , gi¶m 2 lÇn
G49 08 Huû bï chiÒu dµi dông cô
G52 §Æt hÖ to¹ ®é ®Þa ph−¬ng
G53
00
Lùa chän hÖ to¹ ®é m¸y
G54 Lùa chän hÖ to¹ ®é ph«i thø nhÊt
G55 Lùa chän hÖ to¹ ®é ph«i thø hai
G56 Lùa chän hÖ to¹ ®é ph«i thø ba
G57 Lùa chän hÖ to¹ ®é ph«i thø t−
G58 Lùa chän hÖ to¹ ®é ph«i thø n¨m
G59
14
Lùa chän hÖ to¹ ®é ph«i thø s¸u
G60 00 TiÕp cËn theo mét h−íng
G61 M lÖnh dõng chÝnh x¸c
G62
G63 ChÕ ®é Taro
G64
15
ChÕ ®é c¾t gät (chÕ ®é kiÓm tra dõng chÝnh x¸c)
G65 00 Gäi marco
G66 Gäi nhãm marco
G67
12
Huû gäi nhãm marco
G72.1
G72.2
00
G73 Gia c«ng lç s©u tèc ®é cao
G74 Chu tr×nh taro
G76 Chu tr×nh khoÐt lç
G80 Huû chu tr×nh gia c«ng lç
G81 Chu tr×nh khoan lç n«ng
G82 Chu tr×nh khoÐt lç bËc
G83 Chu tr×nh gia c«ng lç s©u
G84 Chu tr×nh taro
G84.2 Chu tr×nh taro cøng
G84.3 Chu tr×nh taro cøng, ren tr¸i
G85 Chu tr×nh khoÐt lç
G86 Chu tr×nh khoÐt lç
G87 Chu tr×nh khoÐt lç, mÆt sau.
G88
09
Chu
tr×nh
gia
c«ng
Chu tr×nh khoÐt lç
giáo trình cnc cho máy phay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo trình cnc cho máy phay - Người đăng: Toan Nguyenthanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
giáo trình cnc cho máy phay 9 10 934