Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình CNC-Chương trình truyền tham số

Được đăng lên bởi nguyenminhs
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1864 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHÆÅNG VII

CHÆÅNG TRÇNH THAM SÄÚ

7.1 Âàût váún âãö
Mäüt âàûc âiãøm ráút quan troüng trong khi gia cäng trãn caïc maïy âiãöu khiãøn theo
chæång trçnh säú CNC laì âaût âæåüc hiãûu quaí kinh tãú cao ngay caí trong âiãöu kiãûn saín
xuáút haìng loaût væìa vaì nhoí. Chênh nhåì âàûc tênh linh hoaût cao cuía noï maì khi chuyãøn
tæì viãûc gia cäng kiãøu chi tiãút naìy sang gia cäng kiãøu chi tiãút khaïc ngæåìi ta chè viãûc
thay âäøi chæång trçnh. Âiãöu âoï laûi caìng phuì håüp hån trong thåìi âaûi saín xuáút cäng
nghiãûp hiãn âaûi maì yãu cáöu vãö hçnh thæïc vaì máùu maî khäng ngæìng thay âäøi nhàòm
tàng cæåìng sæïc caûnh tranh vaì thoaí maîn thë hiãúu cuía ngæåìi tiãu duìng. Tuy nhiãn cuîng
cáön phaíi tháúy ràòng caïc chi tiãút gia cäng cå khê ráút phong phuï vaì âa daûng vãö hçnh
daïng, kêch thæåïc cuîng nhæ âàûc âiãøm vãö cäng nghãû... Chênh vç thãú maì cáön phaíi coï
mäüt sæû nghiãn cæïu vãö viãûc phán loaûi caïc chi tiãút gia cäng cå khê thaình mäüt säú loaûi,
kiãøu hoàûc nhoïm chi tiãút trãn cå såí coï chung mäüt säú kiãøu chu trçnh gia cäng trãn maïy
CNC nhàòm muûc âêch täø chæïc quaï trçnh gia cäng sao cho coï hiãûu quaí nháút. Xuáút phaït
tæì yï tæåíng trãn, caïc nhaì chãú taûo maïy CNC âaî âæa vaìo trong hãû thäúng âiãöu khiãøn säú
cuía maïy CNC mäüt kiãøu láûp chæång trçnh måïi âæåüc goüi laì chæång trçnh tham säú. Våïi
chæång trçnh tham säú, ngæåìi ta seî láûp mäüt chæång trçnh gia cäng trãn cå såí caïc kiãøu
hoàûc nhoïm chi tiãút âaûi diãûn bàòng viãûc âæa vaìo trong âoï caïc tham säú hçnh thæïc maì coï
thãø gaïn caïc giaï trë thæûc cuía noï theo tæìng chi tiãút gia cäng cuû thãø. Caïc tham säú naìy coï
thãø laì caïc giaï trë vãö toaû âäü vaì caïc thäng säú vãö cäng nghãû nhæ giaï trë täúc âäü càõt, læåüng
tiãún dao, chiãöu sáu gia cäng; caïc thäng säú hçnh hoüc cuía dao nhæ baïn kênh vaì chiãöu
daìi dao...
Vê duû:

(a)

( b)

(c)

Hçnh 7-1: Mäüt säú kiãøu chi tiãút trong láûp trçnh tham säú
trãn maïy phay CNC
120

Ngaìy nay, ngæåìi ta thæåìng láûp chæång trçnh tham säú cho caïc chi tiãút coï âàûc
âiãøm gáön giäúng nhau vãö hçnh daïng hçnh hoüc vaì phæång phaïp gia cäng. Caïc chi tiãút
naìy phaíi giäúng nhau cå baín vãö chu kyì gia cäng, vê duû nhæ khi gia cäng caïc läù âæåüc
phán bäú trãn voìng troìn våïi caïc goïc phán bäú khaïc nhau hoàûc laì säú läù khaïc nhau trãn
caïc toaû âäü khaïc nhau hay khi gia cäng caïc raînh âæåüc phán bäú theo chiãöu daìi truûc
nhæ caïc loaûi truûc caïn...

Hçnh 7-2: Kiãøu chi tiãút gia cäng âæåüc láûp trçnh trãn maïy ...
120
CHÆÅNG VII
CHÆÅNG TRÇNH THAM SÄÚ
7.1 Âàût váún âãö
üt âàûc âiãøm ráút quan troüng trong khi gia cäng trãn caïc maïy âiãöu khiãøn theo
chæång trçnh säú CNC laì âaût âæåüc hiãûu quaí kinh tãú cao ngay caí trong âiãöu kiãûn saín
xuáút haìng loaût væìa vaì nhoí. Chênh nhåì âàûc tênh linh hoaût cao cuía noï maì khi chuyãøn
ì viãûc gia cäng kiãøu chi tiãút naìy sang gia cäng kiãøu chi tút khaïc ngæåìi ta chè viãûc
thay âäøi chæång trçnh. Âiãöu âoï laûi caìng phuìüp hån trong thåìi âaûi saín xuáút cäng
nghiãûp hiãn âaûi maì yãu cáöu vãö hçnh thæïc vaìùu maî khäng ngæìng thay âäøi nhàòm
tàng cæåìng sæïc caûnh tranh vaì thoaí maîn thë hiãúu cuía ngæåìi tiãu duìng. Tuy nhiãn cuîng
ön phaíi tháúy ràòng caïc chi tiãút gia cäng cå khê ráút phong phuï vaì âa daûng vãö hçnh
daïng, kêch thæåïc cuî
ng nhæ âàûc âiãøm vãö cäng nghãû... Chênh vç thãú maìön phaíi coï
üt sæû nghiãn cæïu vãö viãûc phán loaûi caïc chi tiãút gia cäng cå khê thaình mäüt säú loaûi,
kiãøu hoàûc nhoïm chi tiãút trãn cå såí coï chung mäüt säú kiãøu chu trçnh gia cäng trãn maïy
CNC nhàòm muûc âêch täø chæïc quaï trçnh gia cäng sao cho coï hiãûu quaí nháút. Xuáút phaït
ì yïåíng trãn, caïc nhaì chãú taûo maïy CNC âaî âæa vaìo trong hãû thäúng âiãöu khiãøn säú
cuía maïy CNC mäüt kiãøu láûp chæång trçnh måïi âæåüc goüi laì chæång trçnh tham säú. Våïi
chæång trçnh tham säú, ngæåìi ta seîûp mäüt chæång trçnh gia cäng trãn cå såí caïc kiãøu
hoàûc nhoïm chi tiãút âaûi diãûn bàòng viãûc âæa vaìo trong âoï caïc tham säú hçnh thæïc maì coï
thãø gaï
n caïc giaï trë thæûc cuía noï theo tæìng chi tiãút gia cäng cuû thãø. Caïc tham säú naìy coï
thãø laì caïc giaï trë vãö toaû âäü vaì caïc thäng säúö cäng nghãû nhæ giaï trë täúc âäüõt, læåüng
tiãún dao, chiãöu sáu gia cäng; caïc thäng säú hçnh hoüc cuía dao nhæ baïn kênh vaì chiãöu
daìi dao...
duû:
(a) ( b) (c)
Hçnh 7-1: Mäüt säú kiãøu chi tút trong láûp trçnh tham säú
trãn maïy phay CNC
Giáo trình CNC-Chương trình truyền tham số - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình CNC-Chương trình truyền tham số - Người đăng: nguyenminhs
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Giáo trình CNC-Chương trình truyền tham số 9 10 186