Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình CNC-Fanuc

Được đăng lên bởi nguyenminhs
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 2740 lần   |   Lượt tải: 31 lần
5-2 Mäüt säÚ chu trçnh gia cäng trong hãû âiãöu khiãøn FANUC
5-2-1 Chu trçnh tiãûn màût cän
Chu trçnh naìy âæåüc duìng khi gia cäng caïc bãö màût cän coï chiãöu daìi bãö màût gia
cäng khäng låïn tæì caïc phäi liãûu laì theïp thanh hçnh truû .
Daûng cáu lãûnh:

N__ G99 G90 X__ Z__ R__ F__

Trong âoï, R laì giaï trë tham säú âæåüc xaïc âënh theo cäng thæïc sau:
R= (Z + Z0) x tgα våïi α laì næîa goïc cän.
Z laì chiãöu daìi cuía pháön cän cáön gia cäng.
Z0 laì khoaíng an toaìn cuía dao khi bàõt âáöu chaûy theo chu trçnh (khoaíng
caïch tæì âiãøm bàõt âáöu âãún bãö màût cuía chi tiãút).
Vê duû:
N10 G90 G20 G40
N20 G97 S1000 M03
N30 T0202 M06
Âiãøm
bàõt âáöu
N40 G00 X2.0 Z5.0
N50 G42 X1.76 Z.1 F200
N60 G99 G90 X1.6608 Z-1
P
R-.2947 F.004
N70 X1.5358
Hçnh 5-3: Chu trçnh gia cäng màût cän
N80 X1.41088
N90 X1.2858
N100 X1.16088
N110X1.0671
N120 X1.0358
N130 G01
N140 G00 X2.0 Z5.0
N150 ...
...
Chuï yï: Giaï trë Cuía R âæåüc xaïc âënh theo cäng thæïc sau:
R = (Z + 0.1)x tg (-150) = 1.1 x - 0.26795 = - 0.2947
5.2.2 Chu trçnh tiãûn thä vaì tinh àn dao doüc G71, G70
Chu trçnh naìy âæåüc sæí duûng khi gia cäng caïc chi tiãút tæì phäi liãûu daûng thanh
(phäi caïn). Noï thæåìng âæåüc sæí duûng khi gia cäng caïc chi tiãút coï læåüng dæ theo
hæåïng kênh (X) khaï nhoí so våïi chiãöu daìi cuía bãö màût gia cäng (Z).

48

∂ Khi gia cäng thä:
Daûng cáu lãûnh:

N_ G71 U_ R_
N_ G71 P_ Q_ U_ W_

Trong âoï: G71: Goüi chu trçnh tiãûn thä àn dao doüc
U ( cuía cáu lãûnh træåïc) laì chiãöu sáu låïp càõt cuía mäùi bæåïc
R (cuía cáu lãûnh træåïc) laì khoaíng luìi dao sau mäùi láön càõt.
P laì säú block bàõt âáöu cuía chu trçnh.
Q laì säú block cuäúi cuìng cuía chu trçnh.
U (cuía cáu lãûnh sau) laì læåüng dæ âãø laûi theo phæång X cho gia cäng tinh.
W (cuía cáu lãûnh sau) laì læåüng dæ âãø laûi theo phæång Z cho gia cäng tinh.

• Khi gia cäng tinh:
Daûng cáu lãûnh:

N_ G70 P_ Q_

YÏ nghéa cuía caïc âëa chè nhæ giaíi thêch åí chu trçnh gia cäng thä, nhæng trong
træåìng håüp naìy khäng coï caïc tham säú U vaì W.
Vê duû:
N10 G90 G20 G40
N20 G97 S1000 M03
N30 T0101 M06
N40 G00 X1.5 Z.5
N50 G42 X1.3 Z.1 F200
N60 G01F.01
N70 G71 U.1 R.1
N80 G71 P100 Q190 U.03 W.03
N90 G01 F.002
N100 G01X.25
N110 Z-.15
N120 U-.1 W-.1 I.1
N130 X.55
N140 X.8 Z-.4665

N150 Z-.75
N160 .94
N170 X1.1 Z-.83
N180 Z-1
N190 X1.3
N200 G70 P90 Q 190
N210 G00 X1.5 Z5
...

P

Hçnh 5-4: Chu trçnh gia cäng thä vaì tinh àn dao doüc

49

5.2.3 Chu trçnh gia cäng thä vaì tinh àn dao ngang G72, G70
Chu trçnh naìy âæåüc sæí duûng kh...
48
5-2 Mäüt säÚ chu trçnh gia cäng trong hãû âiãöu khiãøn FANUC
5-2-1 Chu trçnh tiãûn màût cän
Chu trçnh naìy âæåüc duìng khi gia cäng caïc bãöût cän coï chiãöu daìi bãöût gia
cäng khäng låïn tæì caïc phäi liãûu laì theïp thanh hçnh truû .
Daûng cáu lãûnh: N__ G99 G90 X__ Z__ R__ F__
Trong âoï, R laì giaï trë tham säú âæåüc xaïc âënh theo cäng thæïc sau:
R= (Z + Z
0
) x tg
α
ïi
α
laìîa goïc cän.
Z laì chiãöu daìi cuía pháön cän cáön gia cäng.
Z
0
laì khoaíng an toaìn cuía dao khi bàõt âáöu chaûy theo chu trçnh (khoaíng
caïch tæì âiãøm bàõt âáöu âãún bãöût cuía chi tiãút).
Vê duû:
N10 G90 G20 G40
N20 G97 S1000 M03
N30 T0202 M06
N40 G00 X2.0 Z5.0
N50 G42 X1.76 Z.1 F200
N60 G99 G90 X1.6608 Z-1
R-.2947 F.004
N70 X1.5358
N80 X1.41088
N90 X1.2858
N100 X1.16088
N110X1.0671
N120 X1.0358
N130 G01
N140 G00 X2.0 Z5.0
N150 ...
...
Chuï yï: Giaï trë Cuía R âæåüc xaïc âënh theo cäng thæïc sau:
R = (Z + 0.1)x tg (-15
0
) = 1.1 x - 0.26795 = - 0.2947
5.2.2 Chu trçnh tiãûn thä vaì tinh àn dao doüc G71, G70
Chu trçnh naìy âæåüc sæí duûng khi gia cäng caïc chi tiãút tæì phäi liãûu daûng thanh
(phäi caïn). Noï thæåìng âæåüc sæí duûng khi gia cäng caïc chi tiãút coï læåüng dæ theo
hæåïng kênh (X) khaï nhoí so våïi chiãöu daìi cuía bãöût gia cäng (Z).
H
çnh 5-3: Chu trçnh gia cäng màût cän
Âiãøm
õ
á
ö
u
P
Giáo trình CNC-Fanuc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình CNC-Fanuc - Người đăng: nguyenminhs
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Giáo trình CNC-Fanuc 9 10 610