Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Cơ học Đất - Lê Xuân Mai

Được đăng lên bởi haisdbm
Số trang: 289 trang   |   Lượt xem: 12350 lần   |   Lượt tải: 62 lần
Trang 3

Lêi nãi ®Çu
§Ó ®¸p øng víi yªu cÇu ®æi míi trong ch−¬ng tr×nh ®µo t¹o cña Tr−êng
§¹i Häc B¸ch Khoa ®èi víi c¸c nghµnh X©y dùng CÇu §−êng, X©y dùng D©n
dông - C«ng nghiÖp vµ X©y dùng thuû lîi - Thuû ®iÖn thuéc c¸c hÖ ®µo t¹o dµi
h¹n vµ võa häc võa lµm, ®ång thêi nh©n kû niÖm 30 n¨m thµnh lËp Tr−êng §¹i
Häc B¸ch Khoa §µ N½ng. Bé m«n C¬ së kü thuËt X©y dùng khoa X©y dùng CÇu
§−êng Tr−êng §¹i Häc B¸ch Khoa thuéc §¹i Häc §µ N½ng cho xuÊt b¶n Gi¸o
tr×nh C¬ häc §Êt.
Cuèn s¸ch nµy dïng ®Ó lµm tµi liÖu phôc vô cho c«ng t¸c gi¶ng d¹y vµ häc
tËp cña sinh viªn c¸c nghµnh X©y dùng, ®ång thêi cã thÓ lµm tµi liÖu tham kh¶o
cho c¸c Kü s− thiÕt kÕ NÒn- Mãng.
Ngµy nay, c¸c bµi to¸n C¬ häc §Êt ®· ®−îc nghiªn cøu ph¸t triÓn rÊt
nhiÒu, khèi l−îng kiÕn thøc vÒ C¬ häc §Êt rÊt lín. Khi biªn so¹n cuèn s¸ch nµy,
chóng t«i cè g¾ng nªu lªn nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n chñ yÕu nhÊt, ®ång thêi b¸m s¸t
c¸c tiªu chuÈn hiÖn hµnh ë n−íc ta vµ giíi thiÖu c¸c ph−¬ng ph¸p ®ang ®−îc ¸p
dông réng r·i ë c¸c n−íc T©y - ¢u, ®Ó ng−êi ®äc cã thÓ dÔ dµng n¾m b¾t vµ thùc
hµnh ®−îc. Chóng t«i mong r»ng ë møc ®é ng¾n gän vµ dÔ dµng, cuèn s¸ch nµy
còng sÏ cã Ých cho nh÷ng ng−êi ®· häc C¬ häc ®Êt tr−íc ®©y hoÆc ®ang nghiªn
cøu vÒ C¬ häc ®Êt, nã sÏ cñng cè l¹i c¸c kiÕn thøc C¬ häc ®Êt so víi nh÷ng tµi
liÖu cò ®· giíi thiÖu.
Khi biªn so¹n néi dung ch−¬ng VI, c¸c t¸c gi¶ cã kÕt hîp sö dông chän
läc nhiÒu néi dung trong cuèn ( ThÝ nghiÖm ®Êt hiÖn tr−êng vµ øng dông ph©n
tÝch NÒn Mãng) cña GS.TS. Vò C«ng Ng÷ - ThS. NguyÔn Th¸i do Nhµ XuÊt b¶n
Khoa häc vµ kü thuËt xuÊt b¶n n¨m 2003. Néi dung c¸c ch−¬ng kh¸c ®−îc tham
kh¶o theo nhiÒu gi¸o tr×nh ®−îc liÖt kª t¹i môc c¸c tµi liÖu tham kh¶o.
C¸c t¸c gi¶ xin ®−îc gëi g¾m vµo cuèn gi¸o tr×nh nµy lßng biÕt ¬n s©u s¾c
®èi víi c¸c thÇy ®· gióp cho c¸c t¸c gi¶ cã ®−îc thµnh qu¶ ngµy h«m nay:
GS.TS. Vò C«ng Ng÷, GS.TS. D−¬ng Häc H¶i, TS. Hoµng TruyÒn, TS.
NguyÔn Hïng S¬n. §ång thêi c¸c t¸c gi¶ còng xin ch©n thµnh c¶m ¬n tËp thÓ c¸n
bé khoa X©y dùng CÇu ®−êng, Tr−êng §¹i Häc B¸ch Khoa - §¹i Häc §µ N½ng
®· giµnh cho c¸c t¸c gi¶ sù quan t©m, gióp ®ì cã hiÖu qu¶ ®Ó cuèn gi¸o tr×nh
hoµn thµnh vµ sím ra m¾t b¹n ®äc.
Do C¬ häc ®Êt ®· ph¸t triÓn qu¸ nhanh trong thêi gian qua, do kinh
nghiÖm vµ kiÕn thøc cã h¹n, nªn ch¾c ch¾n b¶n th©n nh÷ng ng−êi viÕt ®· kh«ng
thÓ n¾m ®−îc ®Çy ®ñ nh÷ng diÔn gi¶i hay, nh÷ng kÕt qu¶ tèt cña nã, nªn kh«ng
thÓ tr¸nh khái c¸c thiÕu sãt. Mong c¸c b¹n ®ång nghiÖp trong chuyªn nghµnh chØ
dÉn cho. Mäi sù gãp ý vÒ néi dung cuèn s¸ch sÏ ®−îc tiÕp nhËn víi l...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Cơ học Đất - Lê Xuân Mai - Người đăng: haisdbm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
289 Vietnamese
Giáo trình Cơ học Đất - Lê Xuân Mai 9 10 188