Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình cơ học kết cấu 1

Được đăng lên bởi Dân Nghèo Thành Thị
Số trang: 118 trang   |   Lượt xem: 1940 lần   |   Lượt tải: 4 lần
1
Ch¬ng : më ®Çu.
1. NhiÖm vô vµ ®èi tîng m«n häc:
§Þnh nghÜa kÕt cÊu: KÕt cÊu lµ mét hay nhiÒu cÊu kiÖn ®îc nèi ghÐp víi
nhau theo nh÷ng quy luËt nhÊt ®Þnh, chÞu ®îc sù t¸c dông cña c¸c t¸c nh©n bªn
ngoµi nh t¶i träng, nhiÖt ®é thay ®æi vµ chuyÓn vÞ cìng bøc.
NhiÖm vô m«n häc: Lµ mét m«n khoa häc chuyªn nghiªn cøu vÒ nguyªn
lý, ph¬ng ph¸p tÝnh néi lùc vµ chuyÓn vÞ cña kÕt cÊu. §¶m b¶o cho kÕt cÊu cã
®ñ cêng ®é, ®é cøng vµ ®é æn ®Þnh trong qu¸ tr×nh khai th¸c, kh«ng bÞ ph¸
ho¹i.
§èi tîng nghiªn cøu cña m«n häc rÊt phong phó vµ ®a d¹ng. §èi víi
nghµnh x©y dùng C«ng tr×nh ta chñ yÕu nghiªn cøu hÖ thanh.
So víi m«n häc SBVL th× c¶ hai m«n häc ®Òu cã chung mét néi dung
nhng ph¹m vi nghiªn cøu th× kh¸c nhau. SBVL nghiªn cøu c¸ch tÝnh ®é bÒn,
®é cøng vµ ®é æn ®Þnh cña tõng cÊu kiÖn riªng rÏ. Cßn C¬ häc kÕt cÊu nghiªn
cøu toµn bé c«ng tr×nh gåm nhiÒu cÊu kiÖn riªng rÏ liªn kÕt víi nhau t¹o nªn
mét kÕt cÊu cã ®ñ kh¶ n¨ng chÞu lùc.
Trong thùc tÕ ta thêng gÆp hai bµi to¸n:
Bµi to¸n 1: Bµi to¸n kiÓm tra: Khi ®· biÕt râ h×nh d¹ng, kÝch thíc cña kÕt
cÊu còng nh biÕt tríc c¸c nguyªn nh©n t¸c dông bªn ngoµi. Ta ph¶i x¸c ®Þnh
tr¹ng th¸i néi lùc vµ biÕn d¹ng cña hÖ nh»m kiÓm tra xem c«ng tr×nh cã ®¶m
b¶o ®ñ bÒn, ®ñ cøng vµ æn ®Þnh hay kh«ng.
Bµi to¸n 2: Bµi to¸n thiÕt kÕ: Tøc lµ ph¶i x¸c ®Þnh h×nh d¸ng, kÝch thø¬c
cña c«ng tr×nh mét c¸ch hîp lý ®Ó c«ng tr×nh cã ®ñ ®iÒu kiÖn bÒn, ®iÒu kiÖn
cøng vµ æn ®Þnh díi t¸c dông cña nh©n tè bªn ngoµi.
2. S¬ ®å tÝnh cña kÕt cÊu:
S¬ ®å tÝnh cña kÕt cÊu lµ h×nh ¶nh ®¬n gi¶n ho¸ mµ vÉn ®¶m b¶o ph¶n ¸nh
®îc s¸t víi sù lµm viÖc cña kÕt cÊu .
Trong thùc tÕ, ®Ó chuyÓn c«ng tr×nh thùc tÕ vÒ s¬ ®å tÝnh cña nã ta cÇn thùc
hiÖn theo hai b
íc biÕn ®èi .
o Bíc 1: ChuyÓn C«ng tr×nh thùc tÕ vÒ s¬ ®å cña C«ng tr×nh theo nguyªn t¾c
sau:
Giáo trình cơ học kết cấu 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình cơ học kết cấu 1 - Người đăng: Dân Nghèo Thành Thị
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
118 Vietnamese
Giáo trình cơ học kết cấu 1 9 10 499