Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình công nghệ hàn

Được đăng lên bởi thanhdon93
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 474 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Gi¸o tr×nh: c«ng nghÖ hµn
Trêng ®¹i häc b¸ch khoa ®µ n½ng - 2006
35
Ch¬ng 4
Hµn vµ c¾t kim lo¹i b»ng khÝ
4.1. Kh¸i niÖm chung
4.1.1. Thùc chÊt vµ ®Æc ®iÓm
a/ thùc chÊt
Hµn vµ c¾t b»ng khÝ lµ ph¬ng ph¸p hµn hoÆc c¾t, sö dông nhiÖt cña ngän löa sinh ra
khi ®èt ch¸y c¸c chÊt khÝ ch¸y (C
2
H
2
, CH
4
, C
6
H
6
v.v...) hoÆc H
2
víi «xy ®Ó nung ch¶y kim
lo¹i.
Th«ng dông nhÊt lµ hµn vµ c¾t b»ng khÝ ¤xy - Axªtylen v× nhiÖt sinh ra do ph¶n øng
ch¸y cña 2 khÝ nµy lín vµ tËp trung, t¹o thµnh ngän löa cã nhiÖt ®é cao (vïng cao nhÊt ®¹t
tíi 3200
o
C); cßn ngän löa gi÷a O
2
vµ c¸c chÊt khÝ ch¸y kh¸c chØ cho nhiÖt ®é tõ
2000÷2200
0
C. Tuy nhiªn khi hµn díi níc thêng dïng ngän löa gi÷a O
2
vµ H
2
v× C
2
H
2
rÊt dÓ næ ë ¸p suÊt cao vµ nhiÖt ®é lín.
b/ ®Æc ®iÓm
Cã thÓ hµn ®îc nhiÒu lo¹i kim lo¹i vµ hîp kim (gang, ®ång, nh«m, thÐp ... )
Hµn ®îc c¸c chi tiÕt máng vµ c¸c lo¹i vËt liÖu cã nhiÖt ®é nãng ch¶y thÊp.
Hµn khÝ ®îc sö dông réng r·i v× thiÕt bÞ ®¬n gi¶n vµ rÎ tiÒn.
N¨ng suÊt thÊp, vËt hµn bÞ nung nãng nhiÒu nªn dÓ cong vªnh.
Hµn khÝ dïng nhiÒu khi hµn c¸c vËt hµn cã chiÒu dµy bÐ, chÕ t¹o vµ söa ch÷a c¸c chi
tiÕt máng, söa ch÷a c¸c chi tiÕt ®óc b»ng gang, ®ång thanh, nh«m, magiª, hµn nèi c¸c èng
cã ®êng kÝnh nhá vµ trung b×nh. Hµn c¸c chi tiÕt b»ng kim lo¹i mµu, hµn v¶y kim lo¹i,
hµn ®¾p hîp kim cøng v.v...
Ngän löa khÝ hµn còng cã thÓ dïng ®Ó c¾t c¸c lo¹i thÐp máng, c¸c lo¹i kim lo¹i mµu
vµ nhiÒu vËt liÖu kh¸c.
4.1.2. KhÝ hµn
KhÝ hµn thêng dïng gåm «xy kü thuËt vµ c¸c lo¹i khÝ ch¸y (C
2
H
2
, CH
4
, C
3
H
8
,
C
6
H
6
v.v...) hoÆc H
2
.
Trong hµn khÝ thêng dïng lµ C
2
H
2
v× nhiÖt ®é ngän löa cao (3200
o
C) vµ cã vïng
hoµn nguyªn tèt.
Khi hµn thÐp cã chiÒu dµy díi 3÷4 mm, hµn gang, ®ång thau, hîp kim nhÑ, hµn v¶y
ta cã thÓ dïng khÝ kh¸c cã nhiÖt ®é ch¸y thÊp h¬n (2000÷2200
o
C) nh H
2
, khÝ than
mªtan, pr«pan, butan, x¨ng, dÇu ho¶....
a/ ¤xy kü thuËt
Giáo trình công nghệ hàn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình công nghệ hàn - Người đăng: thanhdon93
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Giáo trình công nghệ hàn 9 10 106