Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Công nghệ Khai thác than Hầm lò

Được đăng lên bởi alone0nline
Số trang: 54 trang   |   Lượt xem: 881 lần   |   Lượt tải: 6 lần
66

C¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu cña ViÖn Má Skachinski (Liªn bang Nga) cho thÊy
r»ng, víi cïng mét t¶i träng c«ng t¸c cña v× chèng, s¬ ®å di chuyÓn nèi tiÕp b¶o
®¶m gi¶m ®îc trÞ sè vâng cña v¸ch kho¶ng 27-32 % so víi s¬ ®å so le. §ã lµ bëi
trong thêi gian di chuyÓn v× chèng theo s¬ ®å so le, t¶i träng c«ng t¸c cña chóng
trªn c¶ lß chî bÞ gi¶m hai lÇn.
Víi s¬ ®å nèi tiÕp, c¸c ®o¹n v× chèng cã thÓ ®îc di chuyÓn trùc tiÕp ngay
phÝa sau m¸y liªn hîp hoÆc c¸ch m¸y mét kho¶ng uèn cña m¸ng cµo lß chî. Khi di
chuyÓn v× chèng ngay sau m¸y liªn hîp, viÖc khÊu than vµ viÖc di chuyÓn v× chèng
cïng g©y ¶nh hëng tíi tr¹ng th¸i cña ®¸ v¸ch ®ång thêi t¹i mét vÞ trÝ. §iÒu nµy dÉn
®Õn sù gia t¨ng m¹nh c¸c øng suÊt vµ tèc ®é h¹ vâng cña v¸ch (kho¶ng 1,3-1,9 lÇn).
Ngoµi ra, khi ®ã cÇn ph¶i chèng gi÷ mét kho¶ng réng gia t¨ng cña lß chî b»ng mét
bíc di chuyÓn v× chèng trªn c¶ chiÒu dµi lß chî, lµm cho ®iÒu kiÖn chèng gi÷ v¸ch
trë nªn khã kh¨n.
Tèc ®é h¹ vâng cña v¸ch sÏ suy gi¶m khi di chuyÓn c¸c ®o¹n v× chèng qua
kho¶ng uèn cña m¸ng cµo, c¸ch m¸y liªn hîp mét ®o¹n 14-22 m. Khi ®ã, chØ cÇn
chèng gi÷ kho¶ng réng lín nhÊt cña lß chî ë mét phÇn nhá cña nã, b»ng ®o¹n uèn
cña m¸ng cµo, nh vËy c¶i thiÖn ®îc ®iÒu kiÖn chèng gi÷ ®¸ v¸ch trong toµn bé lß
chî.
§é æn ®Þnh cña ®¸ v¸ch trong lß chî phô thuéc vµo tèc ®é khÊu than cña
m¸y liªn hîp vµ tèc ®é dÞch chuyÓn cña g¬ng lß chî. Tèc ®é khÊu than cµng lín,
thêi gian v¸ch bÞ bãc lé cµng nhá vµ møc ®é t¸ch líp vµ ph¸ huû cña v¸ch trùc tiÕp
cµng suy gi¶m.
KÕt qu¶ nghiªn cøu cña ViÖn §«nUGI (Ucraina) cho thÊy r»ng, khi t¨ng tèc
®é dÞch chuyÓn g¬ng lß chî lªn hai lÇn, th× gi¸ trÞ h¹ vâng cña v¸ch ë gÇn tuyÕn ph¸
ho¶ gi¶m ®i 34-41 % vµ ®ång thêi tèc ®é h¹ vâng t¨ng lªn 34-46 %.
Khi gi¶m gi¸ trÞ h¹ vâng cña ®¸ v¸ch, ®é æn ®Þnh cña nã trong lß chî ®îc gia
t¨ng. Víi tèc ®é tiÕn g¬ng trung b×nh hiÖn nay, 15-45 % trÞ sè vâng cña v¸ch x¶y ra
trong qu¸ tr×nh khÊu than. PhÇn trÞ sè vâng cßn l¹i xuÊt hiÖn trong qu¸ tr×nh ph¸ ho¶
vµ trong thêi gian kh«ng tiÕn hµnh c¸c qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Tèc ®é dÞch chuyÓn g¬ng
lß chî cµng lín, thêi gian v¸ch h¹ vâng cµng ng¾n khi kh«ng thùc hiÖn c¸c qu¸
tr×nh s¶n xuÊt vµ trÞ sè h¹ vâng cña nã cµng nhá.
5.8. Lùa chän v× chèng ®¬n vµ hé chiÕu chèng gi÷ lß chî
HiÖu qu¶ sö dông v× chèng ®¬n phô thuéc vµo sù lùa chän ®óng ®¾n hé chiÕu
chèng gi÷ vµ c¸c th«ng sè cña v× chèng. §Ó lùa chän v× chèng thuû lùc ®¬n vµ v×
chèng ph¸ ho¶, cÇn ph¶i cã nh÷ng sè liÖu sau:
- chiÒu dµy cña vØa trong ph¹m vi khu khai th¸c m vµ ®é giao ®éng cña ...
C¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu cña ViÖn Skachinski (Liªn bang Nga) cho thÊy
r»ng, víi cïng mét t¶i träng c«ng t¸c cña v× chèng, ®å di chuyÓn nèi tiÕp b¶o
®¶m gi¶m ®îc trÞ vâng cña v¸ch kho¶ng 27-32 % so víi ®å so le. §ã bëi
trong thêi gian di chuyÓn chèng theo ®å so le, t¶i träng c«ng t¸c cña chóng
trªn c¶ lß chî bÞ gi¶m hai lÇn.
Víi ®å nèi tiÕp, c¸c ®o¹n chèng thÓ ®îc di chuyÓn trùc tiÕp ngay
phÝa sau m¸y liªn hîp hoÆc c¸ch m¸y mét kho¶ng uèn cña m¸ng cµo lß chî. Khi di
chuyÓn chèng ngay sau m¸y liªn hîp, viÖc khÊu than viÖc di chuyÓn chèng
cïng g©y ¶nh hëng tíi tr¹ng th¸i cña ®¸ v¸ch ®ång thêi t¹i méttrÝ. §iÒu nµy dÉn
®Õn sù gia t¨ng m¹nh c¸c øng suÊt vµ tèc ®é h¹ vâng cña v¸ch (kho¶ng 1,3-1,9 lÇn).
Ngoµi ra, khi ®ã cÇn ph¶i chèng gmét kho¶ng réng gia t¨ng cña lß chî b»ng mét
bíc di chuyÓn chèng trªn chiÒu dµi chî,m cho ®iÒu kiÖn chèng gi÷ v¸ch
trë nªn khã kh¨n.
Tèc ®é vâng cña v¸ch suy gi¶m khi di chuyÓn c¸c ®o¹n chèng qua
kho¶ng uèn cña m¸ng cµo, c¸ch m¸y liªn hîp mét ®o¹n 14-22 m. Khi ®ã, chØ cÇn
chèng gi÷ kho¶ng réng lín nhÊt cña chî ë mét phÇn nhá cña nã, b»ng ®o¹n uèn
cña m¸ng o, nh vËy c¶i thiÖn ®îc ®iÒu kiÖn chèng gi÷ ®¸ v¸ch trong toµn
chî.
§é æn ®Þnh cña ®¸ v¸ch trong chî p thuéc o tèc ®é khÊu than cña
m¸y liªn hîp vµ tèc ®é dÞch chuyÓn cña g¬ng chî. Tèc ®é khÊu than cµng lín,
thêi gian v¸ch bÞ bãc lé cµng nhá møc ®é t¸ch líp vµ ph¸ huû cña v¸ch trùc tiÕp
cµng suy gi¶m.
KÕt qu¶ nghiªn cøu cña ViÖn §«nUGI (Ucraina) cho thÊy r»ng, khi t¨ng tèc
®é dÞch chuyÓn g¬ng lß chî lªn hai lÇn, th× gi¸ trÞ h¹ vâng cña v¸ch ë gÇn tuyÕn ph¸
ho¶ gi¶m ®i 34-41 % vµ ®ång thêi tèc ®é h¹ vâng t¨ng lªn 34-46 %.
Khi gi¶m gi¸ trÞ h¹ vâng cña ®¸ v¸ch, ®é æn ®Þnh cña nã trong lß chî ®îc gia
t¨ng. Víi tèc ®é tiÕn g¬ng trung b×nh hiÖn nay, 15-45 % trÞ sè vâng cña v¸ch x¶y ra
trong qu¸ tr×nh khÊu than. PhÇn trÞ sè vâng cßn l¹i xuÊt hiÖn trong qu¸ tr×nh ph¸ ho
vµ trong thêi gian kh«ng tiÕn hµnh c¸c qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Tèc ®é dÞch chuyÓn g¬ng
chî cµng lín, thêi gian v¸ch vâng ng ng¾n khi kh«ng thùc hiÖn c¸c qu¸
tr×nh s¶n xuÊt vµ trÞ sè h¹ vâng cña nã cµng nhá.
5.8. Lùa chän v× chèng ®¬n vµ hé chiÕu chèng gi÷ lß chî
HiÖu qu¶ sö dông v× chèng ®¬n phô thuéc vµo sù lùa chän ®óng ®¾n hé chiÕu
chèng gi÷ vµ c¸c th«ng cña chèng. §Ó lùa chän chèng thuû lùc ®¬n
chèng ph¸ ho¶, cÇn ph¶i cã nh÷ng sè liÖu sau:
- chiÒu dµy cña vØa trong ph¹m vi khu khai th¸c m ®é giao ®éng cña
±Δm ;
- sù dÞch gÇn cña ®¸ v¸ch vµ ®¸ trô trªn c¶ chiÒu réng cña lß chî ;
- chiÒu cao cña c¸c thanh xµ ;
- dù tr÷ ®é co tèi thiÓu cña c¸c cét thuû lùc ®¬n cÇn ®Ó dì t¶i vµ thu håi cét ;
- hé chiÕu chèng gi÷ lß chî.
KÝch thíc cÇn thiÕt cña c¸c cét gÇn g¬ng khi dông thÐp (h×nh 35)
thÓ ®îc x¸c ®Þnh b»ng c¸c c«ng thøc:
L
max
= m + Δm - h
x
- aml
1
;
66
Giáo trình Công nghệ Khai thác than Hầm lò - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Công nghệ Khai thác than Hầm lò - Người đăng: alone0nline
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
54 Vietnamese
Giáo trình Công nghệ Khai thác than Hầm lò 9 10 401