Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Công nghệ Khai thác than Hầm lò

Được đăng lên bởi alone0nline
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 628 lần   |   Lượt tải: 12 lần
127

3. Tæ chøc lao ®éng theo ®éi: TÊt c¶ c«ng nh©n trong lß chî hîp thµnh mét
®éi. Mçi c«ng nh©n trong ®éi cã thÓ ®¶m nhËn nhiÒu c«ng viÖc kh¸c nhau, cã thÓ
thay thÕ lÉn nhau ë nh÷ng thêi ®iÓm cÇn thiÕt. C¸ch tæ chøc nµy lµ h×nh thøc hoµn
thiÖn vµ hîp lý nhÊt.
S¶n lîng lß chî khi khÊu than b»ng bóa chÌn cã thÓ ®¹t 150-200 t/ng-®ªm;
n¨ng suÊt lao ®éng cña c«ng nh©n lß chî cã thÓ ®¹t 6-8 t/ngêi-ca.

Ch¬ng 10 : c«ng nghÖ khai th¸c than b¸n c¬ khÝ hãa
dïng m¸y liªn hîp

10.1. C«ng nghÖ khai th¸c than dïng m¸y liªn hîp trong c¸c lß
chî dèc tho¶i vµ dèc nghiªng, ë vØa máng vµ dµy trung b×nh:
§Ó xem xÐt c«ng nghÖ khÊu than dïng m¸y liªn hîp trong c¸c lß chî dµi,
dèc tho¶i vµ dèc nghiªng ë vØa máng vµ dµy trung b×nh, cã thÓ dùa vµo mét thÝ dô
cô thÓ nh sau:
- chiÒu dµi lß chî: 200 m;
- chiÒu dµy vØa: 2 m;
- m¸y liªn hîp: RKU-13 (SNG);
- m¸ng cµo uèn: SPTs-273 (SNG);
- chiÒu réng d¶i khÊu: 0,8 m;
- v× chèng lß chî: thñy lùc ®¬n;
- bíc ph¸ háa: 0,8 m.
H×nh d¸ng chung cña m¸y liªn hîp vµ m¸ng cµo lß chî ®îc thÓ hiÖn trªn c¸c
h×nh 83 vµ 84, s¬ ®å lß chî ®îc tr×nh bµy trªn h×nh 85. TÝnh n¨ng kü thuËt cña mét
sè lo¹i m¸y liªn hîp dïng cho lß chî dèc tho¶i vµ dèc nghiªng cña SNG ®îc thÓ
hiÖn trong b¶ng 14.
H×nh 83:
M¸y liªn hîp RKU-13
(SNG)

H×nh 84:
M¸ng cµo SPTs-273
(SNG)

10.1.1. Thø tù thùc hiÖn c¸c c«ng t¸c cña mét chu kú s¶n xuÊt ë lß chî:

128
Khi trong lß chî dïng m¸y liªn hîp cïng víi m¸ng cµo uèn, chèng gi÷ lß
chî b»ng v× chèng thñy lùc ®¬n, th× ®Ó hoµn thµnh mét chu kú s¶n xuÊt cÇn thùc
hiÖn c¸c c«ng t¸c sau ®©y:
B¾t ®Çu mét chu kú m¸y liªn hîp khÊu d¶i than, cã chiÒu réng thêng lµ 0,8
m, xuÊt ph¸t tõ buång khÊu ë ®Çu lß chî. Võa khÊu than, m¸y võa xÕp t¶i vµ di
chuyÓn vÒ phÝa ®Çu ®»ng kia cña lß chî, trît trªn khung cña m¸ng cµo. Ngay sau
tiÕn ®é khÊu than cña m¸y liªn hîp, phÇn ®¸ v¸ch bÞ nã bãc lé ®îc chèng gi÷ b»ng
c¸c xµ c«ng s¬n kim lo¹i. §Ó dÔ dµng l¾p dùng c¸c xµ c«ng s¬n, ngêi ta thêng chän
c¸c ®o¹n xµ cã khíp, cã bíc l¾p ®Æt t¬ng øng víi chiÒu réng cña d¶i khÊu (xem
h×nh 85).
§Æc tÝnh kü thuËt cña mét sè lo¹i m¸y liªn hîp do SNG chÕ t¹o
TT
1
2
3
4

§Æc tÝnh kü thuËt
ChiÒu cao khÊu, mm
Gãc dèc giíi h¹n cña vØa, ®é
§é kh¸ng c¾t giíi h¹n cña
than, kN/m
Kh¶ n¨ng kÕt nèi víi :
- C¸c lo¹i v× chèng c¬ khÝ
ho¸
- C¸c lo¹i m¸ng cµo lß chî

5

ChiÒu réng khÊu cña bé
phËn c«ng t¸c, mm
Tèc ®é di chuyÓn lín nhÊt,
m/ph
Lùc kÐo ë tèc ®é khÊu lín
nhÊt, kN
Tæng c«ng suÊt c¸c bé
truyÒn ®éng cña m¸y liªn
hîp, trong ®ã, kW
- Tæng c«ng suÊt truyÒn
®éng c¾t than
- Tæng c...
3. chøc lao ®éng theo ®éi: TÊt c«ng nh©n trong chî hîp thµnh mét
®éi. Mçi c«ng nh©n trong ®éi thÓ ®¶m nhËn nhiÒu c«ng viÖc kh¸c nhau, thÓ
thay thÕ lÉn nhau ë nh÷ng thêi ®iÓm cÇn thiÕt. C¸ch chøc nµy h×nh thøc hoµn
thiÖn vµ hîp lý nhÊt.
S¶n lîng chî khi khÊu than ng bóa chÌn thÓ ®¹t 150-200 t/ng-®ªm;
n¨ng suÊt lao ®éng cña c«ng nh©n lß chî cã thÓ ®¹t 6-8 t/ngêi-ca.
Ch¬ng 10 : c«ng nghÖ khai th¸c than b¸n c¬ khÝ hãa
dïng m¸y liªn hîp
10.1. C«ng nghÖ khai th¸c than dïng m¸y liªn hîp trong c¸c
chî dèc tho¶i vµ dèc nghiªng, ë vØa máng vµ dµy trung b×nh:
§Ó xem xÐt c«ng nghÖ khÊu than dïng y liªn hîp trong c¸c chî dµi,
dèc tho¶i dèc nghiªng ë vØa máng dµy trung b×nh, thÓ dùa o mét thÝ
cô thÓ nh sau:
- chiÒu dµi lß chî: 200 m;
- chiÒu dµy vØa: 2 m;
- m¸y liªn hîp: RKU-13 (SNG);
- m¸ng cµo uèn: SPTs-273 (SNG);
- chiÒu réng d¶i khÊu: 0,8 m;
- v× chèng lß chî: thñy lùc ®¬n;
- bíc ph¸ háa: 0,8 m.
H×nh d¸ng chung cña m¸y liªn hîp vµ m¸ng cµo lß chî ®îc thÓ hiÖn trªn c¸c
h×nh 83 84, ®å chî ®îc tr×nh bµy trªn h×nh 85. TÝnh n¨ng kü thuËt cña mét
lo¹i m¸y liªn hîp dïng cho c dèc tho¶i dèc nghiªng cña SNG ®îc thÓ
hiÖn trong b¶ng 14.
10.1.1. Thø tù thùc hiÖn c¸c c«ng t¸c cña mét chu kú s¶n xuÊt ë lß chî:
127
H×nh 83:
M¸y liªn hîp RKU-13
(SNG)
H×nh 84:
M¸ng cµo SPTs-273
(SNG)
Giáo trình Công nghệ Khai thác than Hầm lò - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Công nghệ Khai thác than Hầm lò - Người đăng: alone0nline
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Giáo trình Công nghệ Khai thác than Hầm lò 9 10 824