Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Công nghệ Khai thác than Hầm lò

Được đăng lên bởi alone0nline
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 372 lần   |   Lượt tải: 13 lần
142

Tuy c«ng nghÖ khÊu than võa nªu kh«ng g©y ra tæn thÊt than, song nã kh«ng
tr¸nh khái nh÷ng nhîc ®iÓm lµ: tiªu hao gç cao vµ tèn nhiÒu søc lao ®éng vµo viÖc
chèng lß còng nh l¸t nÒn. Ngoµi ra, còng gièng kiÓu c«ng nghÖ ®Ó l¹i líp than ®Öm
gi÷a c¸c líp khÊu, kiÓu c«ng nghÖ nµy ®ßi hái ph¶i tiÕn hµnh mét khèi lîng ®µo vµ
b¶o vÖ c¸c ®êng lß chuÈn bÞ ë c¸c líp rÊt lín. §Ó tr¸nh ®iÓm nµy, ë c¸c vØa than dµy,
dèc tho¶i, ngêi ta ¸p dông kiÓu c«ng nghÖ rót bít ®îc sè líp khÊu, b»ng c¸ch dïng
giµn dÎo kÕt hîp víi m¸y liªn hîp vµ v× chèng c¬ khÝ hãa kiÓu ch¾n KTU (SNG).
VÊn ®Ò nµy chóng ta sÏ xem xÐt ë phÇn sau.

Ch¬ng 11 : C«ng nghÖ khai th¸c than b¸n c¬ khÝ hãa
dïng m¸y bµo

11.1. Nh÷ng kh¸i niÖm vÒ c«ng nghÖ khai th¸c than dïng m¸y bµo
Mét trong nh÷ng ph¬ng híng ph¸t triÓn c«ng nghÖ khÊu than tiªn tiÕn trong
lß chî dµi lµ khÊu b»ng m¸y bµo.
C«ng nghÖ khai th¸c than dïng m¸y bµo cã nh÷ng ®Æc ®iÓm nh sau:
- Dïng bé phËn c«ng t¸c kiÓu lìi bµo hít tõng m¶ng than lín ë g¬ng lß chî.
- Khi khÊu than bé phËn c«ng t¸c di chuyÓn däc g¬ng lß chî víi tèc ®é cao.
- ChiÒu réng khÊu cña mçi luång ®îc rót ng¾n.
- Chèng lß vµ ®iÒu khiÓn ®¸ v¸ch khi g¬ng lß dÞch chuyÓn liªn tôc.
Qua c¸c ®Æc ®iÓm trªn dÔ dµng thÊy r»ng, c«ng nghÖ khai th¸c dïng m¸y bµo
thùc hiÖn ®îc c¸ch khÊu than theo d©y chuyÒn liªn tôc, cã cêng ®é cao trong lß chî.
Ngoµi ra, kiÓu c«ng nghÖ nµy cßn n©ng cao ®îc chÊt lîng cì h¹t than mét c¸ch
®¸ng kÓ.
Nh ë ch¬ng 4 ®· ®Ò cËp ®Õn, hiÖn nay c¸c lo¹i m¸y bµo tÜnh ®îc dïng réng
r·i h¬n c¶ vµ chóng ®îc ph©n biÖt thµnh m¸y bµo cã lìi liÒn vµ lìi cã r¨ng, theo
h×nh d¸ng cña bé phËn c«ng t¸c.
M¸y bµo cã lìi liÒn ®îc dïng trong c¸c vØa than mÒm khi ®¸ v¸ch vµ trô æn
®Þnh, v× khi dïng lo¹i m¸y bµo nµy ph¶i cã kh«ng gian kh«ng chèng s¸t g¬ng kh¸
lín. Nhîc ®iÓm cña m¸y bµo cã lìi liÒn lµ kh«ng tËp trung ®îc híng di chuyÓn, do
®ã, khi vØa cã cÊu tróc kh«ng ®ång nhÊt, m¸y bµo cã xu híng hoÆc ®i theo trô, hoÆc
®i theo v¸ch, hoÆc bÞ lËt ë g¬ng lß hay trªn m¸ng cµo.
C¸c m¸y bµo cã r¨ng lµm viÖc æn ®Þnh h¬n vµ dïng ®îc ë c¸c vØa than cã ®é
kiªn cè tõ trung b×nh trë xuèng. Sau khi khÊu mét d¶i than, m¸y bµo t¹o thµnh mét
r¹ch trong khèi than, r¹ch nµy dïng lµm khe híng ®Ó cho m¸y bµo di chuyÓn khi
khÊu d¶i tiÕp theo.
Trong c«ng nghÖ khÊu than dïng m¸y bµo, tèc ®é di chuyÓn khi lµm viÖc cña
m¸y bµo däc g¬ng lß cã mét ý nghÜa lín. Theo yÕu tè nµy, c¸c m¸y bµo tÜnh cßn ®îc chia ra thµnh lo¹i bµo chËm vµ lo¹i bµo nhanh.
C¸c thiÕt bÞ bµo chËm lµm viÖc víi tèc ®é 20 m/ph vµ dïng ®Ó khÊ...
Tuy c«ng nghÖ khÊu than võa nªu kh«ng g©y ra tæn thÊt than, song nã kh«ng
tr¸nh khái nh÷ng nhîc ®iÓm lµ: tiªu hao cao tèn nhiÒu søc lao ®éng vµo viÖc
chèng còng nh l¸t nÒn. Ngoµi ra, còng gièng kiÓu c«ng nghÖ ®Ó l¹i líp than ®Öm
gi÷a c¸c líp khÊu, kiÓu c«ng nghÖy ®ßi hái ph¶i tiÕn hµnh mét khèi lîng ®µo
b¶o vÖ c¸c ®êng lß chuÈn bÞ ë c¸c líp rÊt lín. §Ó tr¸nh ®iÓm nµy, ë c¸c vØa than dµy,
dèc tho¶i, ngêi ta ¸p dông kiÓu c«ng nghÖ rót bít ®îc líp khÊu, b»ng c¸ch dïng
giµn dÎo kÕt hîp víi m¸y liªn hîp v× chèng k hãa kiÓu ch¾n KTU (SNG).
VÊn ®Ò nµy chóng ta sÏ xem xÐt ë phÇn sau.
Ch¬ng 11 : C«ng nghÖ khai th¸c than b¸n c¬ khÝ hãa
dïng m¸y bµo
11.1. Nh÷ng kh¸i niÖm vÒ c«ng nghÖ khai th¸c than dïng m¸y bµo
Mét trong nh÷ng ph¬ng híng ph¸t triÓn c«ng nghÖ khÊu than tiªn tiÕn trong
lß chî dµi lµ khÊu b»ng m¸y bµo.
C«ng nghÖ khai th¸c than dïng m¸y bµo cã nh÷ng ®Æc ®iÓm nh sau:
- Dïng bé phËn c«ng t¸c kiÓu lìi bµo hít tõng m¶ng than lín ë g¬ng lß
chî.
- Khi khÊu than bé phËn c«ng t¸c di chuyÓn däc g¬ng lß chî víi tèc ®é cao.
- ChiÒu réng khÊu cña mçi luång ®îc rót ng¾n.
- Chèng lß vµ ®iÒu khiÓn ®¸ v¸ch khi g¬ng lß dÞch chuyÓn liªn tôc.
Qua c¸c ®Æc ®iÓm trªn dÔ dµng thÊy r»ng, c«ng nghÖ khai th¸c dïng m¸y bµo
thùc hiÖn ®îc c¸ch khÊu than theo d©y chuyÒn liªn tôc, cã cêng ®é cao trong lß chî.
Ngoµi ra, kiÓu c«ng nghÖ nµy cßn n©ng cao ®îc chÊt lîng h¹t than mét c¸ch
®¸ng kÓ.
Nh ë ch¬ng 4 ®· ®Ò cËp ®Õn, hiÖn nay c¸c lo¹i m¸y bµo tÜnh ®îc dïng réng
r·i h¬n chóng ®îc ph©n biÖt thµnh m¸y bµo cã lìi liÒn lìi ng, theo
h×nh d¸ng cña bé phËn c«ng t¸c.
M¸y bµo lìi liÒn ®îc dïng trong c¸c vØa than mÒm khi ®¸ v¸ch trô æn
®Þnh, v× khi dïng lo¹i m¸y bµo nµy ph¶i kh«ng gian kh«ng chèng s¸t g¬ng k
lín. Nhîc ®iÓm cña m¸y bµo lìi liÒn kh«ng tËp trung ®îc híng di chuyÓn, do
®ã, khi vØa cã cÊu tróc kh«ng ®ång nhÊt, m¸y bµo cã xu híng hoÆc ®i theo trô, hoÆc
®i theo v¸ch, hoÆc bÞ lËt ë g¬ng lß hay trªn m¸ng cµo.
C¸c m¸y bµo cã r¨ng lµm viÖc æn ®Þnh h¬n dïng ®îc ë c¸c vØa than cã ®é
kiªn trung b×nh trë xuèng. Sau khi khÊu mét d¶i than, m¸y bµo t¹o thµnh mét
r¹ch trong khèi than, r¹ch nµy dïng lµm khe híng ®Ó cho m¸y bµo di chuyÓn khi
khÊu d¶i tiÕp theo.
Trong c«ng nghÖ khÊu than dïng m¸y bµo, tèc ®é di chuyÓn khi lµm viÖc cña
m¸y bµo däc g¬ng mét ý nghÜa lín. Theo yÕu nµy, c¸c m¸y bµo tÜnh cßn ®-
îc chia ra thµnh lo¹i bµo chËm vµ lo¹i bµo nhanh.
C¸c thiÕt bµo chËm m viÖc víi tèc ®é 20 m/ph dïng ®Ó khÊu than
®é kh¸ng c¾t trung b×nh. Lùc kÐo xÝch cña c¸c m¸y bµo chËm ®¹t ®Õn 20-30 T khi
142
Giáo trình Công nghệ Khai thác than Hầm lò - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Công nghệ Khai thác than Hầm lò - Người đăng: alone0nline
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Giáo trình Công nghệ Khai thác than Hầm lò 9 10 643