Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Công nghệ Khai thác than Hầm lò

Được đăng lên bởi alone0nline
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1057 lần   |   Lượt tải: 21 lần
vò ®×nh tiÕn , trÇn v¨n thanh

c«ng nghÖ
khai th¸c than
hÇm lß

vò ®×nh tiÕn , trÇn v¨n thanh

c«ng nghÖ
khai th¸c than
hÇm lß
hµ néi - 2005

hµ néi - 2005
Vò §×nh TiÕn , TrÇn V¨n Thanh

c«ng nghÖ
khai th¸c than
hÇm lß

Hµ Néi - 2005

lêi nãi ®Çu
Gi¸o tr×nh "C«ng nghÖ khai th¸c than hÇm lß" ®îc biªn so¹n dùa trªn ®Ò
c¬ng m«n häc cña ngµnh Khai th¸c Má ®· ®îc Bé m«n Khai th¸c HÇm lß th«ng
qua.
Trong qu¸ tr×nh biªn so¹n, chóng t«i ®· tÝch cùc tham kh¶o nh÷ng kinh
nghiÖm quý b¸u kinh qua h¬n hai m¬i n¨m gi¶ng d¹y m«n häc nµy cña c¸c thµy
gi¸o trong bé m«n Khai th¸c HÇm lß. Bªn c¹nh ®ã, chóng t«i còng tham kh¶o mét
c¸ch chän läc mét sè gi¸o tr×nh t¬ng øng cña níc ngoµi, víi môc ®Ých giíi thiÖu

c¸c kü thuËt vµ c«ng nghÖ tiªn tiÕn cña thÕ giíi, cã triÓn väng ¸p dông phï hîp víi
c¸c ®iÒu kiÖn khai th¸c than hÇm lß ë ViÖt Nam.
Gi¸o tr×nh nµy n»m trong chuçi c¸c m«n häc dïng ®Ó gi¶ng d¹y cho sinh
viªn chÝnh ngµnh Khai th¸c Má, nhng còng cã thÓ lµ tµi liÖu tham kh¶o bæ Ých cho
sinh viªn cña c¸c chuyªn ngµnh kh¸c cã liªn quan.
GVC. KS Vò §×nh TiÕn biªn so¹n c¸c ch¬ng I, II, III, IV, VII, VIII, X vµ
XI. GVC. TS TrÇn V¨n Thanh biªn so¹n c¸c ch¬ng V, VI, IX, XII vµ XIII.
Chóng t«i xin ch©n thµnh c¸m ¬n c¸c thÇy gi¸o cña Bé m«n Khai th¸c HÇm
lß, ®Æc biÖt lµ PGS. TS. §Æng V¨n C¬ng vµ TS NguyÔn Anh TuÊn, nh÷ng ngêi ®·
dµnh nhiÒu thêi gian vµ t©m søc ®Ó gãp ý thiÕt thùc cho b¶n th¶o cña gi¸o tr×nh
nµy.
Dï sao, ®©y vÉn lµ lÇn xuÊt b¶n ®Çu tiªn, kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng khiÕm
khuyÕt, chóng t«i mong nhËn ®îc nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp h÷u Ých cña b¹n ®äc.
Hµ Néi, ngµy 3 th¸ng 6 n¨m 2005
C¸c t¸c gi¶

...
vò ®×nh tiÕn , trÇn v¨n thanh
c«ng nghÖ
khai th¸c than
hÇm lß
hµ néi - 2005
vò ®×nh tiÕn , trÇn v¨n thanh
c«ng nghÖ
khai th¸c than
hÇm lß
Giáo trình Công nghệ Khai thác than Hầm lò - Trang 2
Giáo trình Công nghệ Khai thác than Hầm lò - Người đăng: alone0nline
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Giáo trình Công nghệ Khai thác than Hầm lò 9 10 109