Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình cracking xúc tác

Được đăng lên bởi nhivanbk
Số trang: 208 trang   |   Lượt xem: 580 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GS. TS. NguyÔn H÷u Phó
Cracking xóc t¸c
Ho¸ häc
ChÊt xóc t¸c
Qu¸ tr×nh c«ng nghÖ
Nhµ xuÊt b¶n Khoa häc vµ Kü thuËt
Hµ Néi
Giáo trình cracking xúc tác - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình cracking xúc tác - Người đăng: nhivanbk
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
208 Vietnamese
Giáo trình cracking xúc tác 9 10 720