Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Điện Tử Công Suất- Chương 1

Được đăng lên bởi Phiêu Du
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 192 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nguyenvanbientbd47@gmail.com
Hµ Ngäc Th¾ng
Ch¬ng 1
C¸c ph¬ng ph¸p ®iÒu khiÓn ®éng c¬ mét
chiÒu
1.1 Kh¸i niÖm chung
§iÒu khiÓn tèc ®é lµ mét yªu cÇu cÇn thiÕt tÊt yÕu cña c¸c m¸y s¶n xuÊt. Ta biÕt r»ng
hÇu hÕt c¸c m¸y s¶n xuÊt ®ßi hái cã nhiÒu tèc ®é, tïy theo tõng c«ng viÖc, ®iÒu kiÖn lµm
viÖc mµ ta lùa chän c¸c tèc ®é kh¸c nhau ®Ó tèi u ho¸ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Muèn cã ®îc
c¸c tèc ®é kh¸c nhau trªn m¸y ta cã thÓ thay ®æi cÊu tróc c¬ häc cña m¸y nh tØ sè truyÒn
hoÆc thay ®æi tèc ®é cña chÝnh ®éng c¬ truyÒn ®éng. ë ®©y chóng t«i chØ kh¶o s¸t theo
ph¬ng ph¸p thay ®æi tèc ®é ®éng c¬ truyÒn ®éng.
Tèc ®é lµm viÖc cña ®éng c¬ do ngêi ®iÒu khiÓn quy ®Þnh ®îc gäi lµ tèc ®é ®Æt. Trong
qu¸ tr×nh lµm viÖc, tèc ®é ®éng c¬ cã thÓ bÞ thay ®æi v× tèc ®é cña ®éng c¬ phô thuéc rÊt
nhiÒu vµo c¸c th«ng sè nguån, m¹ch vµ t¶i nªn khi c¸c th«ng sè thay ®æi th× tèc ®é cña
®éng c¬ sÏ bÞ thay ®æi theo. T×nh tr¹ng ®ã g©y ra sai sè vÒ tèc ®é vµ cã thÓ kh«ng cho phÐp.
§Ó kh¾c phôc ngêi ta dïng nh÷ng ph¬ng ph¸p æn ®Þnh tèc ®é.
§é æn ®Þnh tèc ®é cßn ¶nh hëng quan träng ®Õn gi¶i ®iÒu chØnh (ph¹m vi ®iÒu chØnh
tèc ®é) vµ kh¶ n¨ng qu¸ t¶i cña ®éng c¬. §é æn ®Þnh cµng cao th× gi¶i ®iÒu chØnh cµng cã
kh¶ n¨ng më réng vµ m«men qu¸ t¶i cµng lín.
Cã rÊt nhiÒu ph¬ng ph¸p ®Ó ®iÒu chØnh tèc ®é ®éng c¬ nh:
§iÒu chØnh tham sè.
§iÒu chØnh ®iÖn ¸p nguån.
§iÒu chØnh cÊu tróc s¬ ®å.
ë ®©y chóng t«i chØ ®Ò cËp ®Õn c¸c ph¬ng ph¸p ®iÒu khiÓn tèc ®é ®éng c¬ mét chiÒu.
1.2 CÊu t¹o, nguyªn lý lµm viÖc, ph©n lo¹i vµ ph¬ng tr×nh c¬ b¶n cña
®éng c¬ mét chiÒu
Giáo trình Điện Tử Công Suất- Chương 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Điện Tử Công Suất- Chương 1 - Người đăng: Phiêu Du
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Giáo trình Điện Tử Công Suất- Chương 1 9 10 307