Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Điện Tử Công Suất - Chương 2

Được đăng lên bởi Phiêu Du
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 229 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nguyenvanbientbd47@gmail.com
Sinh viªn: Hµ Ngäc Th¾ng Líp: §KT§ 2 – K42
Ch¬ng 2
c¸c ph¬ng ph¸p vµ s¬ ®å ghÐp nèi vi xö lý - m¸y tÝnh ®Ó
®iÒu khiÓn ®éng c¬ ®iÖn mét chiÒu
HiÖn nay do c«ng nghÖ m¹ch tæ hîp ph¸t triÓn m¹nh mÏ nªn gi¸ thµnh c¸c
thiÕt bÞ IC rÊt h¹. Trong c«ng nghiÖp kü thuËt ®iÒu khiÓn sè ®îc ¸p dông
mét c¸ch rÊt réng r·i. ë møc ®é ®¬n gi¶n, cã thÓ thùc hiÖn bé ®iÒu khiÓn
b»ng c¸c IC rêi r¹c cì nhá. ë møc ®é trung b×nh cã thÓ sö dông c¸c µP vµ
c¸c thiÕt bÞ ngo¹i vi ®¬n gi¶n. ë nh÷ng m¸y mãc vµ hÖ thèng phøc t¹p yªu
cÇu ®Æc tÝnh kü thuËt cao cã thÓ sö dông microcomputer. C¸c hÖ vi xö lý
trong c«ng nghiÖp tríc n¨m 1976 thêng sö dông lo¹i 4 bit nh 4004,
4040. Kho¶ng tõ nh÷ng n¨m 1977 ®Õn 1985 trªn thÞ trêng kh¸ phæ biÕn
lo¹i 8 bÝt nh 8080, 8085, Z80... HiÖn nay c¸c hÖ thèng yªu cÇu ®é chÝnh
x¸c cao ngêi ta thêng sö dông c¸c hÖ vi xö lý 16 bits hoÆc 32 bits.
Ph¬ng ph¸p ®iÒu khiÓn xung Transistor
H×nh2.1: S¬ ®å nguyªn lý ghÐp nèi m¸y tÝnh ®iÒu khiÓn tèc ®é ®éng c¬
Trong ®ã:
Giáo trình Điện Tử Công Suất - Chương 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Điện Tử Công Suất - Chương 2 - Người đăng: Phiêu Du
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Giáo trình Điện Tử Công Suất - Chương 2 9 10 74