Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Điện Tử Công Suất - Chương 4

Được đăng lên bởi Phiêu Du
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 328 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nguyenvanbientbd47@gmaill.com
Hµ Ngäc Th¾ng
Ch¬ng 4
ThiÕt kÕ card ghÐp nèi A/D - D/A
4.1 Kh¸i niÖm chung
Ngµy nay viÖc gia c«ng, truyÒn ®¹t tÝn hiÖu còng nh qu¸ tr×nh ®iÒu khiÓn vµ chØ thÞ phÇn
lín ®îc thùc hiÖn theo ph¬ng ph¸p sè. Trong khi ®ã tÝn hiÖu trong tù nhiªn l¹i biÕn ®æi
liªn tôc theo thêi gian, nghÜa lµ cã d¹ng t¬ng tù. §Ó phèi ghÐp gi÷a nguån tÝn hiÖu t¬ng
tù vµ c¸c hÖ thèng xö lý sè, ngêi ta dïng c¸c m¹ch chuyÓn ®æi t¬ng tù - sè (ADC -
Analog Digital Converter) nh»m biÕn ®æi tÝn hiÖu t¬ng tù sang sè hoÆc dïng c¸c m¹ch
chuyÓn ®æi sè - t¬ng tù (DAC - Digital Analog Converter) trong trêng hîp cÇn biÕn ®æi
tÝn hiÖu sè sang t¬ng tù.
4.2 ChuyÓn ®æi t¬ng tù - sè (ADC – Analog Digital Converter)
4.2.1 Nguyªn t¾c lµm viÖc cña ADC
Nguyªn lý lµm viÖc cña ADC ®îc minh ho¹ trªn s¬ ®å khèi.
H×nh 5.1: S¬ ®å khèi nguyªn t¾c lµm viÖc cña ADC
TÝn hiÖu t¬ng tù U
A
®îc ®a ®Õn m¹ch lÊy mÉu, m¹ch nµy cã hai nhiÖm vô:
LÊy mÉu nh÷ng tÝn hiÖu t¬ng tù t¹i nh÷ng thêi ®iÓm kh¸c nhau vµ c¸ch ®Òu. Thùc
chÊt ®©y lµ qu¸ tr×nh rêi r¹c ho¸ tÝn hiÖu vÒ mÆt thêi gian.
Gi÷ cho biªn ®é tÝn hiÖu t¹i c¸c thêi ®iÓm lÊy mÉu kh«ng thay ®æi trong qu¸ tr×nh
chuyÓn ®æi tiÕp theo ( qu¸ tr×nh lîng tö ho¸ vµ m· ho¸). Qu¸ tr×nh lîng tö ho¸
Giáo trình Điện Tử Công Suất - Chương 4 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Điện Tử Công Suất - Chương 4 - Người đăng: Phiêu Du
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Giáo trình Điện Tử Công Suất - Chương 4 9 10 932