Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình EDA (Electronic design automation) - Tự động thiết kế mạch điện tử với ORCAD

Được đăng lên bởi ngotantrinh
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 5269 lần   |   Lượt tải: 8 lần
GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD

BAØI TAÄP 9

THIEÁT KEÁ MAÏCH IN
MAÏCH ÑIEÀU CHÆNH ÑOÄ SAÙNG ÑEØN
Trong baøi taäp naøy baïn seõ ñöôïc höôùng daãn thieát keá maïch in cho maïch ñieàu chænh ñoä saùng
ñeøn coù sô ñoà nguyeân lyù nhö sau :

Ñeå khôûi ñoäng chöông
trình veõ sô ñoà nguyeân lyù
maïch ñieän trong Orcad, nhaáp
choïn Start > Programs >
OrCAD Release 9 >
Capture.
Maøn hình OrCAD
Capture xuaát hieän, choïn
File > New > Project. Hoäp
thoaïi New Project xuaát
hieän. Taïi khung Name nhaäp
teân caàn ñaët cho maïch vaøo,
taïi khung Location nhaáp
chuoät vaøo nuùt Browse ñeå
choïn ñöôøng daãn cho maïch
göûi vaøo. Choïn xong nhaáp
OK.

ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN

206

BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG

GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD

BAØI TAÄP 9

Trong maïch naøy goàm coù : 1 CAÀU DIODE, 3 RAÉC CAÉM 2 CHAÂN, 1 TUÏ PHAÂN CÖÏC, 1
DIODE ZENER, 6 ÑIEÄN TRÔÛ,1 QUANG TRÔÛ, 1 BIEÁN TRÔÛ, 4 TRANSISTOR, 1 TRIAC, 2
CHAÂN MASS.
Ñeå laáy linh kieän ra töø thö vieän, nhaáp
choïn Place > Part… hay nhaán toå hôïp phím
Shift + P treân baøn phím.
Hoäp thoaïi Place Part xuaát hieän, tieán haønh laáy nhöõng linh kieän töø trong thö vieän ra, nhaáp
chuoät vaøo nuùt Add Library…

Hoäp thoaïi Browse File xuaát hieän, taïi khung Look in nhaáp chuoät vaøo muõi teân höôùng
xuoáng ñeå choïn thö muïc Library trong Orcad. Taïi khung beân döôùi nhaáp choïn muïc Discrete.
Choïn xong nhaáp Open.

ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN

207

BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG

GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD

BAØI TAÄP 9

Hoäp thoaïi Place Part laïi xuaát hieän, taïi khung Libraries thaáy xuaát hieän muïc
DISCRETE, nhaáp choïn muïc naøy. Taïi khung Part nhaáp chuoät vaøo thanh cuoän beân phaûi, nhaáp
choïn teân R. Choïn xong nhaáp OK. di chuyeån con troû ra maøn hình laøm vieäc vaø nhaáp chuoät taïi
nhöõng vò trí khaùc nhau ñeå choïn vò trí, soá löôïng linh kieän.

Ñeå laáy quang trôû choïn Place > Part… Hoäp thoaïi Place part xuaát hieän, nhaáp choïn R2,
choïn xong nhaáp OK vaø di chuyeån con troû ra maøn hình laøm vieäc ñeå nhaáp choïn vò trí quang trôû.

Ñeå laáy bieán trôû choïn Place > Part… Hoäp thoaïi Place part xuaát hieän, nhaáp choïn
RESISTOR VAR 2, choïn xong nhaáp OK vaø di chuyeån con troû ra maøn hình laøm vieäc ñeå nhaáp
c...
TRẦN VŨ HỢP – ĐTVT2B - HVKTQS
1
LỜI GIỚI THIỆU
Với mục đích chia sẻ các kiến thức thu nhặt được và muốn các bạn có
ý định học thiết kế mạch, giúp các bạn không mất nhiều thời gian. Tôi xin
chia sẻ với các bạn một số kinh nghiệm mà tôi đã trải qua. Tất cả những kinh
nghiệm này đều được tôi mày mò, sưu tầm thu lượm trên mạng và trên các
diễn đàn. Các tài liệu này nó chỉ là từng phần nhỏ từ các nơi được tôi sưu
tầm và tổng hợp lại. Trong tài liệu này có sử dụng một số bài viết của cộng
đồng các bạn trên mạng, cũng như trên các diễn đàn. Qua đây, tôi cũng xin
chân thành cảm ơn sự giúp đỡ về kinh nghiệm cũng như tài liệu của các đàn
anh đi trước. Họ đã mở ra các diễn đàn rất hay và bổ ích giúp rất nhiều cho
mục đích tự nghiên cứu của sinh viên và các bạn đam mê khoa học. Toturial
này có sử dụng các thông tin trên một số diễn đàn như: dientuvietnam.net,
diendandientu.com, dieukhientudong.com, picvietnam.com.
Để thiết kế được một mạch để ứng dụng vào một mục đích nào đó.
Các bạn phải trải qua một số bước sau:
1. Vẽ sơ đồ mạch.
2. Chuyển sang sơ đồ mạch in.
3. Làm mạch in.
4. Gắn linh kiện.
Giáo trình EDA (Electronic design automation) - Tự động thiết kế mạch điện tử với ORCAD - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình EDA (Electronic design automation) - Tự động thiết kế mạch điện tử với ORCAD - Người đăng: ngotantrinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
Giáo trình EDA (Electronic design automation) - Tự động thiết kế mạch điện tử với ORCAD 9 10 394