Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Hệ thống máy và thiết bị lạnh - Võ Chí Chính3

Được đăng lên bởi Truong Nguyen
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 207 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chw¬ng III
hÖ thèng l¹nh m¸y ®¸
3.1 Mét sè vÊn ®Ò cÇn quan t©m khi s¶n xuÊt nwíc ®¸
3.1.1 Nång ®é t¹p chÊt cho phÐp
N}íc ®¸ cã vai trß rÊt quan träng trong ®êi sèng vμ trong c«ng
nghiÖp. Trong c«ng nghiÖp ng}êi ta sö dông n}íc ®¸ ®Ó }íp l¹nh b¶o
qu¶n thùc phÈm, rau qu¶ chèng h} háng. Trong ®êi sèng vai trß n}íc
®¸ cμng quan träng h¬n nh} phôc vô gi¶i kh¸t, gi¶i trÝ. N}íc ®¸ cßn cã
vai trß quan träng nh} t¹o s©n b¨ng tr}ît b¨ng nghÖ thuËt.
Trong c«ng nghiÖp chÕ biÕn thùc phÈm n}íc ®¸ th}êng ®}îc sö
dông d}íi nhiÒu d¹ng d¹ng: ®¸ c©y, ®¸ v¶y, ®¸ tÊm, vv... Chóng ®Òu
®}îc sö dông ®Ó }íp ®¸ thùc phÈm trong qu¸ tr×nh chÕ biÕn.
ChÊt l}îng n}íc ®¸ chÞu t¸c ®éng cña rÊt nhiÒu yÕu tè: C¸c thμnh
phÇn trong n}íc, ph}¬ng ph¸p lμm l¹nh. Th«ng th}êng n}íc ®¸ ®}îc
lÊy tõ m¹ng n}íc thuû côc, c¸c t¹p chÊt vμ vi sinh vËt trong n}íc
kh«ng ®}îc v}ît qu¸ c¸c gi¸ trÞ qui ®Þnh ë c¸c b¶ng d}íi ®©y.
B¶ng 3-1: Hμm luîng t¹p chÊt trong nuíc ®¸ c«ng nghiÖp
TT T¹p chÊt Hμm l}îng
1
2
3
4
5
6
7
- Sè l}îng vi khuÈn
- Vi khuÈn ®}êng ruét
- ChÊt kh«
- §é cøng chung cña n}íc
- §é ®ôc (theo hμm l}îng chÊt l¬ löng)
- Hμm l}îng s¾t
- §é pH
100 con/ml
3 con/l
01 g/l
7 mg/l
1,5mg/l
0,3mg/l
6,5-9,5
3.1.2 nh hoëng cña t¹p chÊt ®Õn chÊt loîng noíc ®¸
T¹p chÊt hoμ tan trong n}íc lμm cho chÊt l}îng vμ thÈm mü cña ®¸
bÞ biÕn ®æi. C¸c t¹p chÊt cã thÓ t¹o ra mμu s¾c, mμu ®ôc kh«ng trong
suèt. Mét sè t¹p chÊt lμm cho ®¸ dÔ bÞ nøt nÎ. Mét sè t¹p chÊt t¸ch ra
®}îc khi ®«ng ®¸ t¹o thμnh cÆn bÉn n»m ë ®¸y, nh}ng mét sè t¹p chÊt
97
Giáo trình Hệ thống máy và thiết bị lạnh - Võ Chí Chính3 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Hệ thống máy và thiết bị lạnh - Võ Chí Chính3 - Người đăng: Truong Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
Giáo trình Hệ thống máy và thiết bị lạnh - Võ Chí Chính3 9 10 161