Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Hệ thống máy và thiết bị lạnh - Võ Chí Chínhc2

Được đăng lên bởi Truong Nguyen
Số trang: 54 trang   |   Lượt xem: 369 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHw¬NG II
HÖ THèNG Vμ THIÕT BÞ
KHO L¹NH B¶O QU¶N
2.1 Kh¸i niÖm, ph©n lo¹i vμ chän nhiÖt ®é b¶o
qu¶n
2.1.1 Kho l¹nh b¶o qu¶n
Kho l¹nh b¶o qu¶n lμ kho ®}îc sö dông ®Ó b¶o qu¶n c¸c lo¹i thùc
phÈm, n«ng s¶n, rau qu¶, c¸c s¶n phÈm cña c«ng nghiÖp ho¸ chÊt,
c«ng nghiÖp thùc phÈm, c«ng nghiÖp nhÑ vv
HiÖn nay kho l¹nh ®}îc sö dông trong c«ng nghiÖp chÕ biÕn thùc
phÈm rÊt réng r·i vμ chiÕm mét tû lÖ lín nhÊt. C¸c d¹ng mÆt hμng b¶o
qu¶n bao gåm:
- Kho b¶o qu¶n thùc phÈm chÕ biÕn nh}: ThÞt, h¶i s¶n, ®å hép
- B¶o qu¶n n«ng s¶n thùc phÈm, rau qu¶.
- B¶o qu¶n c¸c s¶n phÈm y tÕ, d}îc liÖu
- Kho b¶o qu¶n s÷a.
- Kho b¶o qu¶n vμ lªn men bia.
- B¶o qu¶n c¸c s¶n phÈm kh¸c.
2.1.2 Ph©n lo¹i
Cã nhiÒu kiÓu kho b¶o qu¶n dùa trªn nh÷ng c¨n cø ph©n lo¹i kh¸c
nhau:
a) Theo c«ng dông ng}êi ta cã thÓ ph©n ra c¸c lo¹i kho l¹nh nh}
sau:
- Kho l¹nh s¬ bé: Dïng lμm l¹nh s¬ bé hay b¶o qu¶n t¹m thêi
thùc phÈm t¹i c¸c nhμ m¸y chÕ biÕn tr}íc khi chuyÓn sang mét kh©u
chÕ biÕn kh¸c.
- Kho chÕ biÕn: §}îc sö dông trong c¸c nhμ m¸y chÕ biÕn vμ b¶o
qu¶n thùc phÈm (nhμ m¸y ®å hép, nhμ m¸y s÷a, nhμ m¸y chÕ biÕn
thuû s¶n, nhμ m¸y xuÊt khÈu thÞt vv..) C¸c kho l¹nh lo¹i nμy th}êng
cã dung tÝch lín cÇn ph¶i trang bÞ hÖ thèng cã c«ng suÊt l¹nh lín. Phô
t¶i cña kho l¹nh lu«n thay ®æi do ph¶i xuÊt nhËp hμng th}êng xuyªn.
44
Giáo trình Hệ thống máy và thiết bị lạnh - Võ Chí Chínhc2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Hệ thống máy và thiết bị lạnh - Võ Chí Chínhc2 - Người đăng: Truong Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
54 Vietnamese
Giáo trình Hệ thống máy và thiết bị lạnh - Võ Chí Chínhc2 9 10 415