Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Hệ thống máy và thiết bị lạnh - Võ Chí Chínhc5

Được đăng lên bởi Truong Nguyen
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 346 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ch¬ng V
hÖ thèng l¹nh kh¸c
trong c«ng nghiÖp vµ ®êi sèng
5.1. HÖ thèng l¹nh trong nhµ m¸y bia
5.1.1 S¬ ®å nguyªn lý hÖ thèng l¹nh trung t©m
Trong c¸c nhµ m¸y bia ngêi ta sö dông hÖ thèng l¹nh trung t©m ®Ó
lµm l¹nh c¸c ®èi tîng sau :
- Lµm l¹nh c¸c tank lªn men vµ tank thµnh phÈm
- Lµm l¹nh tank men gièng
- Lµm l¹nh nhanh níc 1
o
C
- Lµm l¹nh nhanh dÞch ®êng sau hÖ thèng nÊu.
- Lµm l¹nh trung gian hÖ thèng CO
2
- C¸c hé tiªu thô kh¸c: b¶o qu¶n hoan, ®iÒu hoµ kh«ng khÝ vv
Trªn h×nh 5-1 lµ s¬ ®å nguyªn lý hÖ thèng l¹nh trung t©m sö dông
m«i chÊt NH
3
ë nhµ m¸y bia hiÖn ®¹i. HÖ thèng l¹nh sö dông glycol vµ
níc lµm chÊt t¶i l¹nh. Tríc kia trong nhiÒu nhµ m¸y bia ngêi ta sö
dông chÊt t¶i l¹nh lµ níc muèi. Do tÝnh chÊt ¨n mßn cña níc muèi
¶nh hëng qu¸ lín ®Õn hÖ thèng c¸c thiÕt bÞ nªn hiÖn nay hÇu hÕt ®·
®îc thay thÕ b»ng chÊt t¶i l¹nh glycol .
C¸c thiÕt bÞ chÝnh bao gåm: M¸y nÐn 1 cÊp hiÖu MYCOM, b×nh
bay h¬i lµm l¹nh glycol, dµn ngng tô bay h¬i, c¸c thïng chøa glycol
vµ c¸c thiÕt bÞ phô kh¸c cña hÖ thèng l¹nh.
Thïng chøa glycol ®îc chÕ t¹o b»ng inox, bªn ngoµi bäc c¸ch
nhiÖt gåm 02 c¸i cã nhiÖt ®é kh¸c nhau, ®¶m b¶o b¬m glycol ®· ®îc
lµm l¹nh ®Õn c¸c hé tiªu thô vµ b¬m glycol sau khi sö dông ®Õn b×nh
bay h¬i ®Ó gia l¹nh. Gi÷a 02 thïng glycol ®îc th«ng víi nhau t¹o ra
sù æn ®Þnh vµ c©n b»ng.
220
Giáo trình Hệ thống máy và thiết bị lạnh - Võ Chí Chínhc5 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Hệ thống máy và thiết bị lạnh - Võ Chí Chínhc5 - Người đăng: Truong Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Giáo trình Hệ thống máy và thiết bị lạnh - Võ Chí Chínhc5 9 10 611