Ktl-icon-tai-lieu

giao trình kiểm định cầu của giáo sư Nguyễn Viết Trung

Được đăng lên bởi lydaoctgttp47
Số trang: 147 trang   |   Lượt xem: 2216 lần   |   Lượt tải: 1 lần
GS.TS. NguyÔn viÕt Trung- GÝao tr×nh Khai th¸c, KiÓm ®Þnh, Gia cè, Söa ch÷a cÇu cèng

gs. ts. nguyÔn viÕt trung

gi¸o tr×nh
khai th¸c, kiÓm ®Þnh,
gia cè, söa ch÷a cÇu cèng

®¹i häc giao th«ng vËn t¶i
hµ néi - 2008

Page 1/147

GS.TS. NguyÔn viÕt Trung- GÝao tr×nh Khai th¸c, KiÓm ®Þnh, Gia cè, Söa ch÷a cÇu cèng

Ch−¬ng 1: Khai th¸c cÇu....................................................................................................... 5
1.1.Tæ chøc qu¶n lý khai th¸c cÇu ................................................................................................................ 5
1.1.1. tæ chøc ........................................................................................................................................... 5
1.1.2. nh÷ng t i liÖu kü thuËt cÇn thiÕt ..................................................................................................... 6
1.1.3.Mét sè vÊn ®Ò cÇn l−u ý .................................................................................................................. 7
1.2- c«ng t¸c ®o ®¹c theo dâi cÇu.................................................................................................................. 8
1.2.1- theo dâi t×nh h×nh lßng s«ng d−íi cÇu. .......................................................................................... 8
1.2.2- ®o ®¹c kÝch th−íc h×nh häc. ........................................................................................................... 9
1.3. B¶o d−ìng mÆt cÇu v ®−êng ®Çu cÇu. ................................................................................................. 15
1.4. §iÒu tra h− háng chung cña kÕt cÊu thÐp v kÕt cÊu liªn hîp thÐp - BTCT.......................................... 16
1.4.1. NhËn d¹ng c¸c h− háng. .............................................................................................................. 17
1.4.2. §iÒu tra c¸c h− háng do mái. ....................................................................................................... 18
1.4.3. §iÒu tra c¸c h− háng do rØ. .......................................................................................................... 22
1.4.4. §iÒu tra c¸c h− háng vÒ mÆt c¬ häc v ph¸ ho¹i dßn. .................................................................. 24
1.4.5. §èi víi dÇm thÐp liªn hîp b¶n bª t«ng cèt thÐp........................................................................... 25
1.5. §iÒu tra c¸c h− háng chung cña c¸c kÕt cÊu nhÞp b»ng bª t«ng, ®¸ x...
GS.TS. NguyÔn viÕt Trung- GÝao tr×nh Khai th¸c, KiÓm ®Þnh, Gia cè, Söa ch÷a cÇu cèng
Page 1/147
gs. ts. nguyÔn viÕt trung
gi¸o tr×nh
gi¸o tr×nh gi¸o tr×nh
gi¸o tr×nh
khai th¸c, kiÓm ®Þnh,
khai th¸c, kiÓm ®Þnh,khai th¸c, kiÓm ®Þnh,
khai th¸c, kiÓm ®Þnh,
gia cè, söa ch÷a
gia cè, söa ch÷a gia cè, söa ch÷a
gia cè, söa ch÷a cÇu
cÇu cÇu
cÇu cèng
cèngcèng
cèng
®¹i häc giao th«ng vËn t¶i
hµ néi - 2008
giao trình kiểm định cầu của giáo sư Nguyễn Viết Trung - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giao trình kiểm định cầu của giáo sư Nguyễn Viết Trung - Người đăng: lydaoctgttp47
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
147 Vietnamese
giao trình kiểm định cầu của giáo sư Nguyễn Viết Trung 9 10 968