Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình kim loại thiết bị nhiệt

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 287 lần   |   Lượt tải: 1 lần
§¹i häc ®μ n½ng -
Trêng §¹i häc kü thuËt
TS. §inh Minh DiÖm
Kim lo¹i thiÕt bÞ nhiÖt
§μ n½ng, 2003
Gi¸o tr×nh
Giáo trình kim loại thiết bị nhiệt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình kim loại thiết bị nhiệt - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Giáo trình kim loại thiết bị nhiệt 9 10 197