Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình kim loại thiết bị nhiệt

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 165 lần   |   Lượt tải: 0 lần
§¹i häc ®μ n½ng -

Tr−êng §¹i häc kü thuËt
TS. §inh Minh DiÖm

Gi¸o tr×nh

Kim lo¹i thiÕt bÞ nhiÖt

§μ n½ng, 2003

§¹i häc ®μ n½ng -

Tr−êng §¹i häc kü thuËt
TS. §inh Minh DiÖm

Tãm t¾t bμi gi¶ng

PhÇn 2

§óc kim lo¹i

§μ n½ng, 2003

§¹i häc ®μ n½ng -

Tr−êng §¹i häc kü thuËt
TS. §inh Minh DiÖm

Tãm t¾t bμi gi¶ng

Ch−¬ng 4

Gia c«ng c¾t gät kim lo¹i

§μ n½ng, 2003

§¹i häc ®μ n½ng -

Tr−êng §¹i häc kü thuËt
TS. §inh Minh DiÖm

Tãm t¾t bμi gi¶ng

Kü thuËt c¬ khÝ

§μ n½ng, 2003

Ch−¬ng 1: vËt liÖu kim lo¹i
1.1. TÝnh chÊt cña kim lo¹i
1.1.1 TÝnh chÊt ho¸ häc
• Kim lo¹i lµ c¸c nguyªn tè ho¸ häc ë phÝa tr¸i b¶ng tuÇn hoµn Men®eleÐp.
• Kim lo¹i tham gia c¸c ph¶n øng víi ¸ kim;
• CÊu t¹o nguyªn tö: líp ®iÖn tö ngoµi cïng dÔ t¸ch khái h¹t nh©n trë thµnh ®iÖn
tö tù do vµ nguyªn tö trë thµnh ion d−¬ng.
• Ngoµi ra trong thùc tÕ chÕ t¹o c¸c chi tiÕt m¸y ta cÇn kÓ ®Õn tÝnh chÞu ¨n mßn,
tÝnh chÞu nhiÖt , tÝnh chÞu a xÝt, . . . cña kim lo¹i vµ hîp kim cña chóng.
1.1. 2 TÝnh chÊt vËt lý
• Kim lo¹i lµ vËt liÖu cã ¸nh kim;
• HÖ sè gi·n në nhiÖt kh¸c nhau;
• Cã tÝnh dÉn ®iÖn, dÉn nhiÖt tèt;
• Khèi l−îng riªng (γ) vµ nhiÖt ®é nãng ch¶y ( Tonc ) kh¸c nhau;
• Kim lo¹i cã cÊu tróc m¹ng tinh thÓ ;
1.1. 3 TÝnh c«ng nghÖ
Kim lo¹i cã ®é bÒn, ®é dÎo cao, cã kh¶ n¨ng gia c«ng nãng hoÆc gia c«ng
nguéi,... §Æc tr−ng cho tÝnh c«ng nghÖ cña vËt liÖu lµ : tÝnh ®óc, tÝnh rÌn, tÝnh hµn
vµ tÝnh gia c«ng c¾t gät vµ nhiÖt luyÖn (gia c«ng xö lý nhiÖt).
a. TÝnh ®óc
• TÝnh ch¶y lo·ng cao (nªn kh¶ n¨ng ®iÒn ®Çy lßng khu«n tèt);
• Cã tÝnh co ngãt khi kÕt tinh (®«ng ®Æc).
• TÝnh thiªn tÝch: Sù kh«ng ®ång nhÊt vÒ thµnh phÇn ho¸ häc cña kim lo¹i
trong vËt ®óc.
• TÝnh hoµ tan khÝ
b. TÝnh rÌn
Kh¶ n¨ng biÕn d¹ng vÜnh cöu cña kim lo¹i khi chÞu t¸c dông cña ngo¹i lùc
®Ó t¹o nªn h×nh d¸ng nhÊt ®Þnh mµ kh«ng bÞ ph¸ huû.
c. TÝnh hµn
Kh¶ n¨ng t¹o nªn mèi liªn kÕt kh«ng thÓ th¸o rêi ®−îc gäi lµ mèi hµn.
d. TÝnh c¾t gät
Kh¶ n¨ng cho phÐp gia c«ng trªn c¸c m¸y c¾t gät nh−: tiÖn, phay, bµo,
khoan, mµi ... TÝnh c¾t gät phô thuéc vµo nhiÒu yÕu tè .
VÝ dô : ThÐp Ýt c¸c bon dÔ c¾t gät h¬n thÐp c¸c bon cao;
Gang x¸m dÔ gia c«ng c¾t gät h¬n gang tr¾ng).
e. TÝnh NhiÖt luyÖn : Kh¶ n¨ng cho phÐp thay ®æi c¬ tÝnh vµ mét sè tÝnh chÊt cña
vËt liÖu nhê qu¸ tr×nh xö lý nhiÖt.
1. 2 Ph©n lo¹i vËt liÖu kim lo¹i (®¬n chÊt)

Theo mµu s¾c
Kim lo¹i ®en
Kim lo¹i mµu

: Fe; theo [12] cßn cã Co, Ni, Mn,... ( mµu ®en x¸m)
: Al, Cu, Pt, Au, ....

1

Môc lôc

Ch−¬ng
Ch−¬ng 1

Néi dung
VËt liÖu kim lo¹i

1.1 TÝnh chÊt cña kim lo¹i
1.2 Ph...
§¹i häc ®μ n½ng -
Trêng §¹i häc kü thuËt
TS. §inh Minh DiÖm
Kim lo¹i thiÕt bÞ nhiÖt
§μ n½ng, 2003
Gi¸o tr×nh
Giáo trình kim loại thiết bị nhiệt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình kim loại thiết bị nhiệt - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Giáo trình kim loại thiết bị nhiệt 9 10 665