Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình KTAT thiết bị năng hạ

Được đăng lên bởi hoangdangbinh
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 617 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TT Kieåm Ñònh & Huaán Luyeän KT ATLÑ TP.HCM 153 A Xoâ Vieát Ngheä Tình, Tp. HCM
5
BAØI 2: SÖÏ LAÄT CUÛA XE NAÂNG HAÏ
1/ Khaùi nieäm veà xe naâng haï:
Xe naâng haï laø moät thieát bò naâng coù tính cô ñoäng khaù cao, duøng ñeå boác xeáp
haøng hoaù theo kieän (khoái) haøng hoaù ñöôïc ñaët treân moät paleùt. Khi xe naâng haï ñi
ñeán ñöa caøng vaøo paleùt, naâng leân vaø di chuyeån ñeùn nôi caàn saép xeáp. Ngöôïc laïi
xe naâng cuõng coù theå boác haøng töø ñoáng (kho, treân xe …) ñeán nôi khaùc.
Do ñaëc tính rieâng cuûa xe naâng haï maø keát caáu cuûa noù khaùc vôùi caùc thieát bò
khaùc (chöông 1 ñaõ trình baøy) neân vaán ñeà “oån ñònh” khi xe naâng haï hoaït ñoäng laø
moät vieäc raát caàn thieát cho ngöôøi söû duïng thieát bò.
2/ Troïng taâm cuûa xe naâng haï:
Baát kyø moät vaät coù khoái löôïng naøo cuõng coù troïng taâm:
a. Troïng taâm xe naâng haï khi khoâng coù haøng.
b. Troïng taâm cuûa xe naâng haï khi coù haøng.
c. Troïng taâm cuûa haøng.
a’ Troïng taâm cuûa xe khi haøng naâng cao.
b’ Troïng taâm xe coù haøng khi naâng cao.
c’ Troïng taâm cuûa haøng khi naâng cao.
ÔÛ goùc ñoä khaùc nhau troïng taâm xe thay ñoåi theo chieàu cao haøng. Khi haøng
caøng naâng cao thì troïng taâm caøng cao so vôùi maët ñaát laøm cho ñoä oån ñònh caøng keùm
töùc laø deã bò laät hôn troïng taâm thaáp so vôùi maët ñaát.
3/ Dieän tích cô sôû beàn vöõng cuûa troïng taâm xe naâng haï:
Theo keát caáu xe naâng haï do phía sau coù ñoái troïng, phía tröôùc coù haøng neân truïc
baùnh tröôùc chính laø taâm quay söï laät doïc cuûa xe.
- Tröôøng hôïp xe khoâng coù haøng nhöng phía sau coù ñoái troïng naëng neân truïc
baùnh sau chính laø taâm quay cuûa söï laät doïc cuûa xe.
- Ñoä oån ñònh beàn vöõng cuûa xe naâng haï laø söï caân baèng cuûa xe khi hoaït ñoäng. Ñeå
caân baèng toát ngöôøi ta ñöa ra khaùi nieäm dieän tích cô sôû beàn vöõng cuûa noù.
Giáo trình KTAT thiết bị năng hạ - Trang 2
Giáo trình KTAT thiết bị năng hạ - Người đăng: hoangdangbinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Giáo trình KTAT thiết bị năng hạ 9 10 172