Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình kỹ thuật điện

Được đăng lên bởi dinhlinh-010789
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 419 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 5 . MÁY ĐIỆN
Bài 1 . KHÁI NIỆM CHUNG VỀ MÁY ĐIỆN
1. Khaùi nieäm chung
1.1. Chöùc naêng vaø yeâu caàu
Maùy ñieän laø thieát ñieän töø duøng ñeå bieán ñoåi caùc daïng ñaïi löôïng vaät lyù thaønh ñaïi
löôïng ñieän vaø ngöôïc laïi. duï maùy bieán aùp bieán ñoåi ñieän naêng thaønh ñieän naêng,
maùy phaùt ñieän bieán ñoåi naêng thaønh ñieän naêng, ñoäng ñieän bieán ñoåi ñieän naêng
thaønh cô naêng, sensin bieán ñoåi goùc quay thaønh ñieän aùp, …
 .Tieáp xuùc ñieän
Khi doøng ñieän chaïy töø vaät daãn naøy sang vaät daãn khaùc thì tieáp giaùp giöõa hai vaät daãn
ñöôïc goïi laø tieáp xuùc ñieän. Neáu hai vaät daãn naøy coù söï ñoùng ngaét ñieän, thì ôû choã tieáp
xuùc naøy seõ phaùt noùng cao, maøi moøn khí lôùn do va ñaäp vaø ma saùt, vaø ñaëc bieät laø
chòu söï huûy hoaïi cuûa hoà quang ñieän.
Tieáp xuùc ñieän phaûi thoûa maõn caùc yeâu caàu:
- Thöïc hieän tieáp xuùc chaéc chaén, ñaûm baûo.
- Söùc beàn cô khí cao.
- Khoâng phaùt noùng quaù giaù trò cho pheùp ñoái vôùi doøng ñieän ñònh möùc.
- OÅn ñònh nhieät vaø oån ñònh ñoäng khi coù doøng ngaén maïch chaïy qua.
- Chòu ñöôïc taùc duïng cuûa moâi tröôøng xung quanh, ít bò oxy hoùa.
Tieáp xuùc ñieän coù 3 loaïi:
- Tieáp xuùc coá ñònh: hai vaät tieáp xuùc gaén coá ñònh vôùi nhau nhôø buloâng, ñinh taùn.
- Tieáp xuùc ñoùng môû: tieáp ñieåm cuûa caùc khí cuï ñieän.
- Tieáp xuùc tröôït: choåi than tröôït treân coå goùp, vaønh tröôït.
Beà maët tieáp xuùc coù 3 daïng:
- Tieáp xuùc ñieåm: giöõa maët caàu maët caàu, maët caàu maët phaúng, hình noùn maët
phaúng, …
- Tieáp xuùc ñöôøng: giöõa hình truï – maët phaúng, …
- Tieáp xuùc maët: giöõa maët phaúng – maët phaúng, …
 .Hoà quang ñieän
Giáo trình kỹ thuật điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình kỹ thuật điện - Người đăng: dinhlinh-010789
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
Giáo trình kỹ thuật điện 9 10 233