Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Kỹ thuật điện lạnh

Được đăng lên bởi mythuykg
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 8905 lần   |   Lượt tải: 12 lần
Tài li u :

K thu
K thu
Khí c
Máy i

t l nh cơ s - Ph m Văn Tùng , Nguy n
t i n l nh - Châu Ng c Th ch.
i n.
n , Máy i n nh .

Thi :

+ Lý thuy t .
+ Bài t p : ch y u ph n Máy i n .

Bài m
-

cL i.

u

K thu t nhi t l nh là h nhi t c a i tư ng ph c v
i tư ng nào ó .
ng d ng : - Th c ph m .
- Công nghi p : + Hóa ch t .
+ D t may.
+ Công nghi p thu c lá .
-Yh c.
- Sinh h c: k thu t công ngh cayo ( l nh sâu ) .
- i s ng hàng ngày .

Chương I :

i cương v k thu t l nh .

§ 1.1 : Các phương pháp làm l nh cơ b n .
1, Bay hơi , khu ch tán → nhi t môi trư ng b h i n u cho ch t l ng bay hơi
trư ng → phương pháp v a kinh i n v a hi n i (như trong bu ng hơi c a máy l nh).
2, Hòa tr n l nh :
- Nư c l nh + mu i → nhi t
gi m.
- ng d ng : dùng trong ánh cá bi n .
3, Phương pháp giãn n có sinh ngo i công
- Dùng trong công nghi p
Qm
3 bình nóng
2 Pn
máy nén
Máy
Pdn
dãn
Bu ng l nh
n
4
1

Q0
Nguyên lý máy l nh nén khí ( khí không

i pha – tr ng thái )

http://www.ebook.edu.vn

T( nhi t

)

2
1

Tn
T0

3
4

S( entanpy)
Chu trình T-S
- Dùng cho máy l nh nén khí
4, Dùng ti t lưu ( hi u ng Jin-Thompson )
→ S d ng thay cho máy dãn
n trong máy l nh nén
hơi

Gi m ti t di n
5, Dùng hi u ng i n nhi t :
1

O2

Khi có I thì t o nên θ = θ1 − θ 2

e1

O1

6, Bay hơi ch t l ng :
- Dùng trong máy l nh nén hơi
3

ngưng t

2

môtơ i n
máy nén

ti t
lưu
4

-

Bay hơi

Gas chuy n tr ng thái t d ng khí sang l ng .

http://www.ebook.edu.vn

1

§ 1.2 : Môi ch t l nh .
Môi ch t l nh là ch t chuy n ng trong chu trình l nh c a thi t b l nh và thu nhi t
c a i tư ng c n làm l nh và t a nhi t ra thi t b ngưng t . S tu n hoàn c a môi
ch t th c hi n b ng máy nén .
1, Yêu c u v t lý :
- Áp su t ngưng t không ư c quá cao → yêu c u thi t b ph i có
dày cao .
- Áp su t bay hơi không ư c quá th p vì d b rò g .
- Năng su t l nh riêng càng l n càng t t .
- H s d n nhi t càng l n càng t t .
- Tính hòa tan d u và nư c u cao .
2, Yêu c u hóa h c :
- B n v ng trong vùng nhi t làm vi c và trong chu trình .
- Không ư c ăn mòn v t li u trong h th ng .
- Khó cháy n .
3, Yêu c u kinh t :
4, Các môi ch t thông d ng :
a, Amoni c NH3 (R717) :
300C ( làm mát
- Là ch t không màu , có mùi , sôi nhi t -33,350C , ngưng t
b ng nư c ) , áp su t ngưng t là 1,2 Mpa .
- Qv = 2165 (kg/m3) - nhi t l nh sâu theo th tích .
- Q0 = 1101 (kJ/kg) - năng su t l nh riêng theo kim lo i .
- t2 = 1000C ( nhi t
nén )
- NH3 không hòa tan d u nhưng hòa tan nư c .
- Không ăn mòn kim lo i en nhưng ăn mòn kim lo i màu → dùng thép .
- NH3 d n i n → kh...
http://www.ebook.edu.vn
Tài liu : K thut lnh cơ s - Phm Văn Tùng , Nguyn Đức Li .
K thut đin lnh - Châu Ngc Thch.
Khí c đin .
Máy đin , Máy đin nh .
Thi : + Lý thuyết .
+ Bài tp : ch yếu phn Máy đin .
Bài m đầu
- K thut nhit lnh là h nhit độ ca đối tượng để phc v đối tượng nào đó .
- ng dng : - Thc phm .
- Công nghip : + Hóa cht .
+ Dt may.
+ Công nghip thuc lá .
- Y hc .
- Sinh hc: k thut công ngh cayo ( lnh sâu ) .
- Đời sng hàng ngày .
Chương I : Đại cương v k thut lnh .
§ 1.1 : Các phương pháp làm lnh cơ bn .
1, Bay hơi , khuếch tán nhit độ môi trường b h đi nếu cho cht lng bay hơi
trường phương pháp va kinh đin va hin đại (như trong bung hơi ca máy lnh).
2, Hòa trn lnh :
- Nước lnh + mui nhit độ gim.
- ng dng : dùng trong đánh cá bin .
3, Phương pháp giãn n có sinh ngoi công
- Dùng trong công nghip
Nguyên lý máy lnh nén khí ( khí không đổi pha – trng thái )
Q
0
Q
m
1
2
4
3
P
n
máy nén
Bung lnh
bình nóng
Máy
dãn
n
P
dn
Giáo trình Kỹ thuật điện lạnh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Kỹ thuật điện lạnh - Người đăng: mythuykg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
Giáo trình Kỹ thuật điện lạnh 9 10 168