Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình kỹ thuật lạnh và lạnh đông thực phẩm

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 386 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Trường ñại hc Nông nghip 1 – Giáo trình K thut Lnh & lnh ñông thc phm ----------------------------
1
bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o
tr−êng ®¹i häc n«ng nghiÖp i hµ néi
-------  -------
GS. TS. Ph¹m Xu©n V−îng
TS. TrÇn Nh− Khuyªn
gi¸o tr×nh
kü thuËt l¹nh vµ l¹nh ®«ng thùc phÈm
Hµ Néi – 2006
Giáo trình kỹ thuật lạnh và lạnh đông thực phẩm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình kỹ thuật lạnh và lạnh đông thực phẩm - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Giáo trình kỹ thuật lạnh và lạnh đông thực phẩm 9 10 945