Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình kỹ thuật nhiệt

Được đăng lên bởi k47hamhoc
Số trang: 118 trang   |   Lượt xem: 10103 lần   |   Lượt tải: 36 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP
KHOA: KHOA CƠ KHÍ
BỘ MÔN: CƠ HỌC

BÀI GIẢNG MÔN HỌC

KỸ THUẬT NHIỆT
Theo chương trình 150 TC
Số tín chỉ: 2
(Lưu hành nội bộ)

Thái Nguyên, năm 2011
1

ĐỖ VĂN QUÂN – VŨ VĂN HẢI

BÀI GIẢNG MÔN HỌC

KỸ THUẬT NHIỆT
Theo chương trình 150 TC
Số tín chỉ: 2
(Lưu hành nội bộ)

Thái Nguyên, ngày 2 tháng 12 năm 2011
Trưởng bộ môn

ThS. Nguyễn Thị Hoa

2

Trưởng khoa Cơ Khí

TS. Hoàng Vị

MỤC LỤC
MỤC LỤC ....................................................................................................................3
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC KỸ THUẬT NHIỆT......................................................6
PHẦN 1. NHIỆT ĐỘNG KỸ THUẬT .....................................................................12
CHƯƠNG I. NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN VÀ TRẠNG THÁI VẬT CHẤT Ở THỂ
KHÍ.........................................................................................................................12
A. LÝ THUYẾT..................................................................................................12
1.1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN..................................................................12
a. Định nghĩa ...................................................................................................14
b. Phân loại......................................................................................................14
1.2. THÔNG SỐ TRẠNG THÁI CỦA MÔI CHẤT ............................................14
1.2.1. Định nghĩa thông số trạng thái ...............................................................14
1.2.2. Các thông số trạng thái của môi chất ......................................................14
c. Thể tích riêng...............................................................................................17
d. Nội năng của chất khí ..................................................................................18
e. Năng lượng đẩy ...........................................................................................18
f. Entanpi - nhiệt hàm ......................................................................................18
g. Entropi.........................................................................................................19
1.3. PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI CỦA CHẤT KH Í ..................................19
1.3.1. Khái niệm ..............................................................................................19
1.3.2. Phương trình trạng thái của khí lý tưởng (phương trình Clareyperon).......
1
TRƯỜNG ĐẠI HC K THUT CÔNG NGHIP
KHOA: KHOA CƠ KHÍ
B MÔN: CƠ HC
I GING MÔN HC
K THUT NHIT
Theo chương trình 150 TC
S tín ch: 2
(Lưu hành ni b)
Thái Nguyên, năm 2011
Giáo trình kỹ thuật nhiệt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình kỹ thuật nhiệt - Người đăng: k47hamhoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
118 Vietnamese
Giáo trình kỹ thuật nhiệt 9 10 168