Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình kỹ thuật nhiệt chương 3

Được đăng lên bởi Tiến Lê
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 1773 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỊNH NGHĨA CHU TRÌNH NHIỆT ĐỘNG
 Chu trình = quá trình khép kín
 Chu trình thuận nghịch = chu trình m{ trong đó

TẤT CẢ c|c qu| trình đều thuận nghịch.
 Chu trình thuận chiều: NHIỆT >>> CÔNG
 Chu trình ngược chiều: CÔNG >>> NHIỆT

Le Anh Son, Power engineering department, Hua

THUẬN CHIỀU VÀ NGƢỢC CHIỀU
T

T

2

B

 Tds   Tds

3

1

A

A
4
5
s1
p
p2

B

A

2C

D

3

1

s1
C

  vdp    vdp
C

p
p2

p1

4
D 5

L  0

B

s2 s
6C

D

C

C

D

  vdp    vdp

5

1

D

LCD  LDC
6

A

Q  0

4
3

s2 s

A

B Q
AB  Q BA

2

Q  0

B

 Tds   Tds

5

1

B Q
AB  Q BA

6

6

A

LCD  LDC
2
p1

4
D 3

L  0

v
v
Le Anh Son, Power engineering department, Hua

CÔNG CỦA CHU TRÌNH
p
c

2

3

 d ( pv)   pdv   vdp  0
 pdv    vdp

p2

l0>0
d

p
c

1
a

b

3

n

2

p2

n

l  l

p1
4

i 1

v

i

i 1

n

q

a

 lo

i 1

l0<0
4

 lo

 dq   du   pdv
i

d

kti

p1
1

l o  q 1  q2

chu trình thuận (động cơ nhiệt)

lo  q1  q2 chu trình ngƣợc (máy lạnh...)

v
b
Le Anh Son,
Power
engineering department, Hua

ht, e, f
T1
Q1>0

TC

l0>0

lo q1  q2
ht 

q1
q1

Q2<0
T2
T1

e

q2
q2

lo
q1  q2



q1

Q1<0

NC
Q2>0

l0<0

lo



q1
q1  q2

  e 1

T2
Le Anh Son, Power engineering department, Hua

EXECGI VÀ ANECGI
 Execgi l{ phần năng lượng có thể biến đổi ho{n

to{n th{nh công cơ học trong qu| trình thuận
nghịch: điện, cơ, thế, động năng và, một phần của
năng lượng nhiệt.
 Anecgi l{ phần năng lượng không thể biến đổi
th{nh công cơ học: nhiệt năng của môi trường và
một phần của năng lượng nhiệt.

Le Anh Son, Power engineering department, Hua

BIỂU THỨC CỦA EXECGI
 Dòng môi chất chuyển động (i,s):

e  i  io  To ( s  so )

 Nhiệt lượng q ở nhiệt độ T:

 To 
e  q 1  
 Execgi > 0 nếu c|c
T số của môi chất hoặc
 thông

nhiệt độ nguồn nhiệt lớn hơn môi trường. |e | = 0
khi c}n bằng với môi trường

Le Anh Son, Power engineering department, Hua

TỔN THẤT EXECGI
 Do biến đổi không thuận nghich trong qu| trình

hoặc chu trình:

et  To sh
 Trong qu| trình truyền nhiệt:

To T1  T2 
et  q
T1T2
Le Anh Son, Power engineering department, Hua

HIỆU SUẤT EXECGI
 C}n bằng thuận:

er
he 
ev

 C}n bằng ngược (phương ph|p entropy):

er  ev  et

eti
et
er

he 
 1
1
 1   i
ev
ev
ev
Le Anh Son, Power engineering department, Hua

HIỆU SUẤT NHIỆT CHU TRÌNH CARNOT
 Tham khảo t{i liệu

Le Anh Son, Power engineering department, Hua

CHU TRÌNH THUẬN CHIỀU
 Chu trình chất khí (môi chất có thể coi l{ khí lý
...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình kỹ thuật nhiệt chương 3 - Người đăng: Tiến Lê
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
Giáo trình kỹ thuật nhiệt chương 3 9 10 286