Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình kỹ thuật xung

Được đăng lên bởi Shinichi Kudo
Số trang: 172 trang   |   Lượt xem: 958 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chæång 1. Hãû thäúng säú âãúm vaì khaïi niãûm vãö maî Trang 1
Chæång 1
HÃÛ THÄÚNG SÄÚ ÂÃÚM VAÌ KHAÏI NIÃÛM VÃÖ MAÎ
1.1. HÃÛ THÄÚNG SÄÚ ÂÃÚM
1.1.1. Hãû âãúm
1.1.1.1. Khaïi niãûm
Hãû âãúm laìûp håüp caïc phæång phaïp goüi vaì biãøu diãùn caïc con säú
òng caïc kê hiãûu coï giaï trë säú læåüng xaïc âënh goüi laì chæîú.
1.1.1.2. Phán loaûi
Chia laìm hai loaûi:
a. Hãû âãúm theo vë trê:
Laìû âãúm maì trong âoï giaï trë säú læåüng cuía chæîú coìn phuû thuäüc
vaìo vë trê cuía noï âæïïng trong con säú.
Vê duû: 1991 (Hãû tháûp phán)
1111 (Hãû nhë phán)
b. Hãû âãúm khäng theo vë trê:
Laìû âãúm maì trong âoï giaï trë säú læåüng cuía chæîú khäng phuû thuäüc
vaìo vë trê cuía noï tæång æïng (âæïng) trong con säú.
Vê duû: û âãúm La maî I, II, III . . . . .
1.1.2. Cå säú cuía hãû âãúm
üt säú A báút kyì coï thãø biãøu diãùn bàòng daîy sau:
A= a
m-1
a
m-2
. . . . .a
0
a
-1
. . . . . . . . .a
-n
Trong âoï: a
i
( 1m
n
i
÷
=
) laì caïc chæîú; i: caïc haìng säú, i nhoí:
haìng treí, i låïn: haìng giaì.
Giaï trë säú læåüng cuía caïc chæîú a
i
seî nháûn mäüt giaï trë naìo âoï cuía con
säú N sao cho thoía maîn báút âàóng thæïc sau:
1
N
a0
i
Vaì a
i
nguyãn, thç N âæåüc goüi laì cå säú cuía hãû âãúm.
Giáo trình kỹ thuật xung - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình kỹ thuật xung - Người đăng: Shinichi Kudo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
172 Vietnamese
Giáo trình kỹ thuật xung 9 10 61