Ktl-icon-tai-lieu

giáo trình kỹ thuật xung

Được đăng lên bởi zittoandtvt-gmail-com
Số trang: 68 trang   |   Lượt xem: 3366 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LỜI GIỚI THIỆU
Kỹ thuật xung là môn học cơ sở của nghành Điện – Điện tử và có vị trí khá quan trọng
trong toàn bộ chương trình học của sinh viên và học sinh, nhằm cung cấp các kiến
thức liên quan đến các phương pháp cơ bản để tạo tín hiệu xung và biến đổi dạng tín
hiệu xung.
Giáo trình Kỹ thuật xung gồm 4 chương, được biên soạn cho hệ cao đẳng nhằm giúp
sinh viên có các kiến thức cơ bản về tín hiệu xung và hiểu được các nguyên lý cơ bản
của các mạch tạo xung, biến đổi dạng xung với nhiều linh kiện khác nhau. Để giúp
sinh viên nắm vững lý thuyết, có các ví dụ, bài tập ứng dụng và bài tập thiết kế mạch
ứng với từng phần. Sau khi hoàn tất môn học sinh viên có thể tự thiết kế một mạch tạo
xung với các thông số yêu cầu cho những mạch ứng dụng cụ thể.
Dù có nhiều cố gắng, giáo trình cũng không thể tránh khỏi thiếu sót, rất mong sự đóng
góp ý kiến từ các đồng nghiệp và các sinh viên.
Tp, Hồ Chí Minh năm 2006
Đào Thị Thu ThủyMÔN HỌC: KỸ THUẬT XUNG
1. Mã môn học:
2. Số đơn vị học trình: 2
3. Trình độ thuộc khối kiến thức: Khối chuyên ngành.
4. Phân bố thời gian: Lý thuyết 80% - bài tập 20%
5. Điều kiện tiên quyết: Không
6. Mô tả vắn tắt nội dung môn học:
Môn học bao gồm các phương pháp tạo xung và biến đổi dạng xung: mạch RLC,
mạch xén, mạch kẹp, mạch so sánh, dao động đa hài.
7. Nhiệm vụ của sinh viên: Tham dự học và thảo luận đầy đủ. Thi và kiểm tra giữa học kỳ
theo qui chế 04/1999/QĐ-BGD&ĐT.
8. Tài liệu học tập:
9. Tài liệu tham khảo:
[1]. Jacob Millman, PULSE DIGITAL AND SWITCHING WAREFORMS ,
[2]. Nguyễn Việt Hùng, KỸ THUẬT XUNG VÀ SỐ
[3]. Nguyễn Tấn Phước, KỸ THUẬT XUNG
10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:
- Nắm được cơ bản nội dung môn học.
- Có tính chủ động và thái độ nghiêm túc trong học tập.
- Kiểm tra giữa môn học để được dự thi.
- Thi với hình thức trắc nghiệm, viết và bài tập
11. Thang điểm thi: 10/10
12. Mục tiêu của môn học: Sau khi hoàn tất môn học sinh viên cần nắm vững các phương
pháp tạo xung và biến đổi dạng xung.
13. Nội dung chi tiết của chương trình:
Nội dung
Số tiết
Lý
Bài
Kiểm
thuyết
tập
tra
Chương 1: Tín hiệu xung và mạch
6
4
2
RLC
Chương 2: Mạch biến đổi dạng xung
6
4
2
1
Chương 3: Mạch dao động đa hài
12
10
2
dùng BJT
Chương 4:Các mạch tạo xung khác
4
4
Ôn tập
2
2
Chương 1: TÍN HIỆU XUNG VÀ MẠCH R L C
§1.1. Khái niệm và các dạng xung
§1.2. Các thông số của tín hiệu xung
§1.3. Mạch lọc
1.3.1. Mạch lọc RC
1.3.2. Mạch lọc RL
1.3.3. Mạch lọc LC
§1.4. Mạch tích phân
§1.5. Mạch vi phân


Bài tậ...
http://www.ebook.edu.vn
LI GII THIU
K thut xung là môn hc cơ s ca nghành Đin – Đin t và có v trí khá quan trng
trong toàn b chương trình hc ca sinh viên và hc sinh, nhm cung cp các kiến
thc liên quan đến các phương pháp cơ bn để to tín hiu xung và biến đổi dng tín
hiu xung.
Giáo trình K thut xung gm 4 chương, được biên son cho h cao đẳng nhm giúp
sinh viên có các kiến thc cơ bn v tín hi
u xung và hiu được các nguyên lý cơ bn
ca các mch to xung, biến đổi dng xung vi nhiu linh kin khác nhau. Để giúp
sinh viên nm vng lý thuyết, có các ví d, bài tp ng dng và bài tp thiết kế mch
ng vi tng phn. Sau khi hoàn tt môn hc sinh viên có th t thiết kế mt mch to
xung vi các thông s yêu cu cho nhng mch ng dng c th.
Dù có nhi
u c gng, giáo trình cũng không th tránh khi thiếu sót, rt mong s đóng
góp ý kiến t các đồng nghip và các sinh viên.
Tp, H Chí Minh năm 2006
Đào Th Thu Thy
giáo trình kỹ thuật xung - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo trình kỹ thuật xung - Người đăng: zittoandtvt-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
68 Vietnamese
giáo trình kỹ thuật xung 9 10 290