Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Lý thuyết tín hiệu và truyền tin

Được đăng lên bởi ngocthach0vn
Số trang: 73 trang   |   Lượt xem: 4492 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Giáo trình Lý thuyết tín hiệu và truyền tin

Lời nói đầu
Ngay nay, các lĩnh vực khoa học máy tính và truyền thông đã
thâm nhập lẫn nhau và gắn kết dẫn đến làm thay đổi rất nhiều lĩnh
vực công nghệ và sản xuất. Chính điều này đã làm cho rất nhiều
lĩnh vực khoa học công nghệ có những điều kiện cơ sở để phát
triển mạnh mẽ. Trong hoàn cảnh đó, việc nghiên cứu tìm hiểu về lý
thuyết tín hiệu và truyền tin ngày càng trở nên quan trọng và cần
được đặt trong một tình hình mới.
Với yêu cầu cần có một giáo trình cho sinh viên ngành Điện tử
- Viễn thông, giáo trình Lý thuyết tín hiệu và truyền tin đã được
biên soạn. Trong quá trình biên soạn không tránh khỏi thiếu sót
mong đọc giả góp ý để giáo trình ngày càng hoàn thiện hơn.

ThS. Đoàn Hữu Chức

3

Bộ môn Kỹ thuật Điện tử

Sưu t m b i: 

Giáo trình Lý thuyết tín hiệu và truyền tin

Chương 1
Các khái niệm cơ bản của lý thuyết tín hiệu và truyền tin
1.1. Vị trí, vai trò và lịch sử phát triển
1.1.1. Vị trí, vai trò của lý thuyết thông tin
Trong cuộc sống con người luôn có nhu cầu trao đổi, giao tiếp
với nhau, cái mà mỗi người trao đổi với nhau gọi là thông tin. Nhờ
sự phát triển của khoa học công nghệ, con người cũng có thể nhận
thông tin từ đài, báo, mạng internet, truyền hình ... v.v. Hay đơn giản
như các bạn sinh viên nhận thông tin từ giảng viên và phức tạp hơn
nữa là sự liên lạc, thông tin giữa các mạng máy tính với nhau. Điều
đó có nghĩa là thông tin là cái gì đó được truyền từ đối tượng này tới
đối tượng khác để chuyển, thông báo một điều gì đó. Thông tin sẽ
chỉ có ý nghĩa khi điều gì đó mà bên nhận chưa biết.
Như những ví dụ trên trình bày, thông tin có thể được chứa
trong nhiều dạng như hình ảnh, âm thanh, văn bản. Những dạng này
là vỏ bọc vật chất của thông tin. Vở bọc có thể hiểu là phần xác,
thông tin là phần hồn.
Một trong những phương tiện để diễn đạt thông tin là ngôn
ngữ, thông tin chỉ có thể được truyền đạt, hiểu nếu cả hai bên
truyền và nhận hiểu được ngữ nghĩa của nhau.
Thông tin có thể được truyền hoặc lưu trữ. Môi trường thực
hiện việc đó được gọi là môi trường chứa tin hay kênh tin.
ThS. Đoàn Hữu Chức

4

Bộ môn Kỹ thuật Điện tử

Sưu t m b i: 

Giáo trình Lý thuyết tín hiệu và truyền tin

Các đối tượng sống luôn có nhu cầu tìm hiểu về thế giới xung
quang để thích nghi tồn tại và phát triển. Thông tin trở thành một
nhu cầu cơ bản, một điều kiện cần cho sự tồn tại và phát triển.
Ngày nay, khi khoa học phát triển mạnh mẽ thì thông tin ngày càng
trở nên quan trọng đố...
Giáo trình Lý thuy t tín hi u và truy n tinế
L i nói đ u
Ngay nay, các lĩnh v c khoa h c máy tính truy n thông đã
thâm nh p l n nhaug n k t d n đ n làm thay đ i r t nhi u lĩnh ế ế
v c công ngh s n xu t. Chính đi u này đã làm cho r t nhi u
lĩnh v c khoa h c công ngh nh ng đi u ki n c s đ phát ơ
tri n m nh m . Trong hoàn c nh đó, vi c nghiên c u tìm hi u v
thuy t tín hi u truy n tin ngày càng tr nên quan tr ng c nế
đ c đ t trong m t tình hình m i.ượ
V i yêu c u c n có m t giáo trình cho sinh viên ngành Đi n t
- Vi n thông, giáo trình thuy t tín hi u truy n tin đã đ c ế ượ
biên so n. Trong quá trình biên so n không tránh kh i thi u t ế
mong đ c gi góp ý đ giáo trình ngày càng hoàn thi n h n. ơ
ThS. Đoàn H u Ch c B môn K thu t Đi n t ệ ử
3
Sưu tm bi:
www.daihoc.com.vn
Giáo trình Lý thuyết tín hiệu và truyền tin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Lý thuyết tín hiệu và truyền tin - Người đăng: ngocthach0vn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
73 Vietnamese
Giáo trình Lý thuyết tín hiệu và truyền tin 9 10 57