Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình mạch điện tử_Trương Văn Tám

Được đăng lên bởi locvl_1982
Số trang: 261 trang   |   Lượt xem: 4340 lần   |   Lượt tải: 22 lần
MẠCH ĐIỆN TỬ
TRƯƠNG VĂN TÁM

Chương 1: Mạch Diode

CHƯƠNG I
MẠCH DIODE
Trong chương này, chúng ta khảo sát một số mạch ứng dụng căn bản của diode bán
dẫn (giới hạn ở diode chỉnh lưu và diode zener - Các diode đặc biệt khác sẽ được bàn đến
lúc cần thiết). Tùy theo nhu cầu ứng dụng, các mô hình lý tưởng, gần đúng hay thực sẽ được
đưa vào trong công việc tính toán mạch.

1.1 ÐƯỜNG THẲNG LẤY ÐIỆN (LOAD LINE):
Xem mạch hình 1.1a

Nguồn điện một chiều E mắc trong mạch làm cho diode phân cực thuận. Gọi ID là
dòng điện thuận chạy qua diode và VD là hiệu thế 2 đầu diode, ta có:

Trong đó:

I0 là dòng điện rỉ nghịch

η=1 khi ID lớn (vài mA trở lên)
η=1 Khi ID nhỏ và diode cấu tạo bằng Ge
η=2 Khi ID nhỏ và diode cấu tạo bằng Si
Ngoài ra, từ mạch điện ta còn có:
Tức

Trương Văn Tám

E - VD - VR = 0
E = VD + RID

(1.2)

I-1

Mạch Điện Tử

Chương 1: Mạch Diode

Phương trình này xác định điểm làm việc của diode tức điểm điều hành Q, được gọi là
phương trình đường thẳng lấy điện. Giao điểm của đường thẳng này với đặc tuyến của diode
ID = f(VD) là điểm điều hành Q.

1.2. DIODE TRONG MẠCH ÐIỆN MỘT CHIỀU
- Ngược lại khi E < VK, mạch được xem như hở, nên:
ID = IR = 0mA ; VR = R.IR = 0V ; VD = E - VR = E

1.3. DIODE TRONG MẠCH ÐIỆN XOAY CHIỀU - MẠCH CHỈNH LƯU
Mạch chỉnh lưu là ứng dụng thông dụng và quan trọng nhất của diode bán dẫn, có mục
đích đổi từ điện xoay chiều (mà thường là dạng Sin hoặc vuông) thành điện một chiều.
1.3.1. Khái niệm về trị trung bình và trị hiệu dụng
1.3.1.1. Trị trung bình: Hay còn gọi là trị một chiều
Trị trung bình của một sóng tuần hoàn được định nghĩa bằng tổng đại số trong
một chu kỳ của diện tích nằm trên trục 0 (dương) và diện tích nằm dưới trục 0 (âm)
chia cho chu kỳ.
Một cách tổng quát, tổng đại số diện tích trong một chu kỳ T của một sóng tuần
hoàn v(t) được tính bằng công thức:

Một vài ví dụ:

Trương Văn Tám

I-2

Mạch Điện Tử

Chương 1: Mạch Diode

Dạng sóng

Trị trung bình

1.3.1.2. Trị hiệu dụng:
Người ta định nghĩa trị hiệu dụng của một sóng tuần hoàn( thí dụ dòng điện) là trị
số tương đương của dòng điện một chiều IDC mà khi chạy qua một điện trở R trong một chu
kì sẽ có năng lượng tỏa nhiệt bằng nhau.

Trương Văn Tám

I-3

Mạch Điện Tử

Chương 1: Mạch Diode

Vài thí dụ:
Dạng sóng

Trương Văn Tám

Trị trung bình và hiệu dụng

I-4

Mạch Điện Tử

Chương 1: Mạch Diode

Hình 1.6

Trương Văn Tám

I-5

Mạch Điện Tử

Chương 1: Mạch Diode

1.3.2. Mạch chỉnh lưu nửa sóng (một bán kỳ)
Trong mạch này ta dùng kiểu mẫu lý tưởng hoặc gần đúng...
MCH ĐIN T
TRƯƠNG VĂN TÁM
Giáo trình mạch điện tử_Trương Văn Tám - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình mạch điện tử_Trương Văn Tám - Người đăng: locvl_1982
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
261 Vietnamese
Giáo trình mạch điện tử_Trương Văn Tám 9 10 693