Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình mạng điện

Được đăng lên bởi Tran Trong Phu
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 76 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giaïo trçnh maûng âiãûn.

CHÆÅNG 5

CHOÜN TIÃÚT DIÃÛN DÁY DÁÙN
$5-1. CHOÜN TIÃÚT DIÃÛN DÁY THEO CHÈ TIÃU KINH TÃÚ.
Maûng khu væûc coï âiãûn aïp U cao, cäng suáút truyãön taíi P låïn, chiãöu daìi
taíi âiãûn L daìi cho nãn väún âáöu tæ xáy dæûng K vaì phê täøn váûn haình haìng
nàm Y låïn. Trong maûng âiãûn khu væûc coï caïc maïy biãún aïp, maïy biãún aïp tæû
ngáùu,caïc thiãút bë naìy coï thãø âiãöu chènh âæåüc âiãûn aïp våïi giaîi âiãöu chènh
räüng .Do âoï tiãút diãûn dáy dáùn vaì caïp åí maûng khu væûc âæåüc choün theo âiãöu
kiãûn kinh tãú. Chè tiãu kinh
Z
tãú âæåüc duìng trong khi choün
tiãút diãûn dáy dáùn laì haìm chi
3’
phê tênh toaïn Z. Caïc chè tiãu
3
kinh tãú cuía âæåìng dáy phuû
1
thuäüc ráút nhiãöu vaìo tiãút diãûn
dáy dáùn.Khi tàng tiãút diãûn dáy
thç chi phê xáy dæûng âæåìng
2’
dáy,chi phê váûn haình haìng
2
nàm tàng (âæåìng cong 1 trãn
0
Fkt F’kt
F(mm2)
hçnh 5-1),täøn tháút âiãûn nàng
haìng nàm giaím xuäúng(âæåìng
Hçnh 5-1 : Quan hãû cuía Z= f (F)
cong 2 trãn hçnh 5-1). Âiãøm
cæûc tiãøu cuía chi phê váûn haình haìng nàm seî tæång æïng våïi mäüt tiãút diãûn naìo
âoï -Tiãút diãûn âoï âæåüc goüi laì tiãút diãûn kinh tãú Fkt.Hay noïi caïch khaïc : æïng våïi
tiãút diãûn kinh tãú seî cho ta giaï trë nhoí nháút cuía Z.

5.1.1. Choün tiãút diãûn dáy dáùn theo jkt.

Haìm chi phê tênh toaïn cuía âæåìngdáy trãn khäng vaì dáy caïp coï daûng:
2
(5 - 1)
Z = (a vh + a tc )K + 3I max
τCρ L
F

Trong âoï:
- K :Väún âáöu tæ xáy dæûng âæåìng dáy.
- C : Giaï 1KWh âiãûn nàng täøn tháút.
Väún âáöu tæ K phuû thuäüc vaìo F theo cäng thæïc
K = K0 + n (a + bF)L
(5 - 2)
Khoa Âiãûn-Træåìng Âaûi hoüc Kyî thuáût Âaì nàông

Trang 85

Giaïo trçnh maûng âiãûn.

Trong âoï:
- K0 : Giaï thaình 1Km dáy dáùn khäng phuû thuäüc vaìo F
- n : Säú maûch âæåìng dáy.
- a : Hãû säú phuû thuäüc U âæåìng dáy.
- b : Hãû säú phaín aïnh sæû phuû thuäüc giaï thaình âæåìng dáy vaìo tiãút diãûn
dáy dáùn (â/Km mm2)
- L : Chiãöu daìi âæåìng dáy (Km)
- F : Tiãút diãûn dáy dáùn (mm2 )
Thay (5 - 2) vaìo (5 - 1) ta coï :
2
Z = ( a vh + atc ){( K 0 + n( a + bF ) L } + 3I max
τ .c.ρ .

L
.
F

(5 - 3)

Tiãút diãûn täúi æu vãö màût kinh tãú âæåüc xaïc âënh theo cäng thæïc:
δZ
L
2
=0
(5 - 4)
= (a + a )n.b. l − 3I max
.τ . c. ρ
δF

vh

Fkt = I max

F2
kt

tc

3τCρ
(a vh + a tc )n.b

(5 - 5)

Tiãút diãûn dáy dáùn xaïc âënh theo (5-5) goüi laì tiãút diãûn kinh tãú. Viãûc
choün F theo (5 - 5) khaï phæïc taûp nãn ngæåìi ta duìng phæång phaïp âån giaín
hån âãø tênh Fkt theo biãøu thæïc:
I max
(5 - 6)
Fkt =
j kt

Tr...
Giaïo trçnh maûng âiãûn.
Khoa Âiãûn-Træåìng Âaûi hoüc Kyî thuáût Âaì nàông Trang 85
CHÆÅNG 5
CHOÜN TIÃÚT DIÃÛN DÁY DÁÙN
$5-1. CHOÜN TIÃÚT DIÃÛN DÁY THEO CHÈ TIÃU KINH TÃÚ.
Maûng khu væûc coï âiãûn aïp U cao, cäng suáút truyãön taíi P låïn, chiãöu daìi
taíi âiãûn L daìi cho nãn väún âáöu xáy dæûng K vaì ptäøn váûn haình haìng
nàm Y låïn. Trong maûng âiãûn khu væûc coï caïc maïy biãún aïp, maïy biãún aïp tæû
ngáùu,caïc thiãút naìy coï thãø âiãöu chènh âæåüc âiãûn aïp våïi giaîi âiãöu chènh
räüng .Do âoï tiãút diãûn dáy dáùn vaì caïp åí maûng khu væûc âæåüc choün theo âiãöu
kiãûn kinh tãú. Chè tiãu kinh
tãú âæåüc duìng trong khi choün
tiãút diãûn dáy dáùn laì haìm chi
phê tênh toaïn Z. Caïc chè tiãu
kinh tãú cuía âæåìng dáy phuû
thuäüc ráút nhiãöu vaìo tiãút diãûn
dáy dáùn.Khi tàng tiãút diãûn dáy
thç chi phê xáy dæûng âæåìng
dáy,chi phê váûn haình haìng
nàm tàng (âæåìng cong 1 trãn
hçnh 5-1),täøn tháút âiãûn nàng
haìng nàm giaím xuäúng(âæåìng
cong 2 trãn hçnh 5-1). Âiãøm
cæûc tiãøu cuía chi pváûn haình haìng nàm seî ång æïng våïi mäüt tiãút diãûn naìo
âoï -Tiãút diãûn âoï âæåüc goüi laì tiãút diãûn kinh tãú F
kt
.Hay noïi caïch khaïc : æïng våïi
tiãút diãûn kinh tãú seî cho ta giaï trë nhoí nháút cuía Z.
5.1.1. Choün tiãút diãûn dáy dáùn theo j
kt
.
Haìm chi phê tênh toaïn cuía âæåìngdáy trãn khäng vaì dáy caïp coï daûng:
Z a a K I C
L
F
vh tc
= + +( )
max
3
2
τ
ρ
(5 - 1)
Trong âoï:
- K :Väún âáöu tæ xáy dæûng âæåìng dáy.
- C : Giaï 1KWh âiãûn nàng täøn tháút.
Väún âáöu tæ K phuû thuäüc vaìo F theo cäng thæïc
K = K
0
+ n (a + bF)L (5 - 2)
Hçnh 5
-
1 : Quan hãû cuía Z= f (F)
Z
3
3
2
1
2
F(mm
2
)
F
kt
F
kt
0
Giáo trình mạng điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình mạng điện - Người đăng: Tran Trong Phu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
Giáo trình mạng điện 9 10 125