Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình mạng truyền tải và phân phối CHƯƠNG 2 THAM SỐ CÁC PHẦN TỬ TRONG MẠNG ĐIỆN

Được đăng lên bởi thuytoan88
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 5290 lần   |   Lượt tải: 12 lần
Giáo trình mạng truyền tải và phân phối

CHƯƠNG 2
THAM SỐ CÁC PHẦN TỬ TRONG MẠNG ĐIỆN
Đường dây tải điện và máy biến áp là hai phần tử chính, các phần tử này có tham số
đặc trưng cho tính chất của chúng là tổng trở và tổng dẫn.
2.1 ĐƯỜNG DÂY
Thực tế tính toán mạng điện với điện áp

220kV các thông số của mạng phân bố đều

được thay bằng thống số tập trung gồm điện trở r, điện kháng x, điện dẫn g, dung dẫn b.
Theo quy ước đường dây được thay bằng sơ đồ thay thế hình ∏. (Hình 2-1).
2.1.1 Điện trở tác dụng ro :
Trị số điện trở tác dụng trên 1km chiều dài đường dây ở nhiệt độ tiêu chuẩn t0 = 200C
được xác định theo biểu thức sau :
r0 = =

(Ω/km)

(2-1)

Trong đó : ρ - điện trở suất Ωmm2/km

ρCu = 18,84 Ω.mm2/Km
ρAl = 31,5 Ω.mm2/Km

γCu = 53 m/ Ω.mm2
γAl = 31,7 m/Ω.mm2

F: tiết diện (mm2 ).
Khi t0 200C thì :

rt = r0 [1 + α(t – 20)] (Ω/km)
α : hệ số nhiệt điện trở.

(2-2)
α Al = αCu = 0,0040C-1

r0 : điện trở ở nhiệt độ tiêu chuẩn.
Do hiệu ứng mặt ngoài dẫn đến r∼
không đáng kể (

1%) nên khi tính có thể lấy r∼

2.1.2 Điện kháng x0 :

Khoa Điện

r= . Nhưng ở tần số f = 50Hz sự sai khác
r= theo công thức (2-1).

Giáo trình mạng truyền tải và phân phối

Điện kháng trên 1km đường dây xoay chiều khi dây dẫn bố trí trên các xà là đối xứng
được xác định theo công thức :
xo = 2πLf = 0,144lg

+ 12500μ (Ω/km)

(2-3)

Trong đó :
L : điện cảm (H)
f: tần số (Hz)
Dtb : khoảng cách trung bình hình học giữa các pha (mm)
R : bán kính dây dẫn (mm)
μ : hệ số từ thẩm (H/m)
μ của các kim loại màu không thay đổi và có thể lấy bằng μkk
μ = μkk = 0,4π10-6 = 1,25.10-6 H/m

(2-4).

Thay (2-4) vào (2-3) ta có :
xo = 0,144lg

+ 0,016(Ω/km)

(2-5)

Dtb phụ thuộc vào khoảng cách giữa các pha xác định theo biểu thức:

Dtb =
Dây bố trí ngang: Dtb = 1,26D. Hình 2-2.
Dây bố trí tam giác đều: Dtb = D. Hình 2-3.

Ở biểu thức (2-3) ta có thể viết :
Khoa Điện

(2-6)

Giáo trình mạng truyền tải và phân phối

x0 = x0’ + xo,,
Trong đó : x0’ = 0,144lg

(2-7)
; xo,, = 12500μ = 0,016.

Do x0’ phụ thuộc vào khoảng cách pha cho nên x0’ lớn hơn so với xo,,
Thường x0’ = 0,36 – 0,42 Ω/km.
Khi dây dẫn bố trí không đối xứng, điện kháng giữa các pha không bằng nhau. Để khắc
phục người ta dùng biện pháp hoán vị dây dẫn để đảm bảo giá trị điện kháng của các pha
là bằng nhau (hình 2-4). Điện kháng các pha sau khi hoán vị được xác định theo công
thức đã nêu.
Để giảm x0 (giảm ∆Q vì ∆Q = 3I2x) có thể giảm D hoặc tăng R. Do D phụ thuộc vào điện
áp tải điện cho nên nếu giảm D thì không đảm bảo khoảng cách cách điện v...
Giáo trình m ng truy n t i và phân ph i
CHƯƠNG 2
THAM SỐ CÁC PHẦN TỬ TRONG MẠNG ĐIỆN
Đường dây tải điện và máy biến áp là hai phần tử chính, các phần tử này có tham số
đặc trưng cho tính chất của chúng là tổng trở và tổng dẫn.
2.1 ĐƯỜNG DÂY
Thực tế tính toán mạng điện với điện áp 220kV các thông số của mạng phân bố đều
được thay bằng thống số tập trung gồm điện trở r, điện kháng x, điện dẫn g, dung dẫn b.
Theo quy ước đường dây được thay bằng sơ đồ thay thế hình ∏. (Hình 2-1).
2.1.1 Điện trở tác dụng r
o
:
Trị số điện trở tác dụng trên 1km chiều dài đường dây ở nhiệt độ tiêu chuẩn t
0
= 20
0
C
được xác định theo biểu thức sau :
r
0
= = (Ω/km) (2-1)
Trong đó : ρ - điện trở suất Ωmm
2
/km
ρ
Cu
= 18,84 .mm
2
/Km γ
Cu
= 53 m/ Ω.mm
2
ρ
Al
= 31,5 .mm
2
/Km γ
Al
= 31,7 m/.mm
2
F: tiết diện (mm
2
).
Khi t
0
20
0
C thì :
r
t
= r
0
[1 + α(t – 20)] (Ω/km) (2-2)
α : hệ số nhiệt điện trở. α
Al
= α
Cu
= 0,004
0
C
-1
r
0
: điện trở ở nhiệt độ tiêu chuẩn.
Do hiệu ứng mặt ngoài dẫn đến r
r
=
. Nhưng ở tần số f = 50Hz sự sai khác
không đáng kể ( 1%) nên khi tính có thể lấy r
r
=
theo công thức (2-1).
2.1.2 Điện kháng x
0
:
Khoa Đi n
Giáo trình mạng truyền tải và phân phối CHƯƠNG 2 THAM SỐ CÁC PHẦN TỬ TRONG MẠNG ĐIỆN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình mạng truyền tải và phân phối CHƯƠNG 2 THAM SỐ CÁC PHẦN TỬ TRONG MẠNG ĐIỆN - Người đăng: thuytoan88
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Giáo trình mạng truyền tải và phân phối CHƯƠNG 2 THAM SỐ CÁC PHẦN TỬ TRONG MẠNG ĐIỆN 9 10 835